Wyszukiwarka dotacji   Szkolenia unijne   Pliki cookies
  Program Operacyjny Inteligentny Rozwój (PO IR)   Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko (PO IS)   Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (POWER)   Program Operacyjny Polska Cyfrowa (POPC)   Program Operacyjny Polska Wschodnia (POPW)   Programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej (PO EWT)   Regionalne Programy Operacyjne (RPO)   Fundusze Europejskie   Spis użytych skrótów
  Dotacje na Badania i Rozwój (B+R)   Dotacje na Innowacje   Dotacje na Odnawialne Źródła Energii (OZE)   Dotacja z ZUS   Dotacje na szkolenia   Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej
  Rachunki firmowe   Kredyty   Leasing   Oszczędności   Narzędzia porównawcze   Pozostałe
  Podjęcie działalności gospodarczej   Nazwa i zakres działalności   Wpis do EDG   Numer REGON   Numer Identyfikacji Podatkowej   Otwarcie rachunku   Wyrabiamy pieczątkę   Zgłoszenie do ubezpieczeń   Zezwolenia, koncesje   Zanim przetniemy wstęgę   Kalendarium przedsiębiorcy
  PO IG   PO IiŚ   PO KL   PO RPW   PROW   PO RYBY   Programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej   RPO Podlaskie   RPO Małopolskie   RPO Mazowieckie   RPO Opolskie   RPO Dolnośląskie   RPO Podkarpackie   RPO Kujawsko - Pomorskie   RPO Pomorskie   RPO Lubelskie   RPO Śląskie   RPO Lubuskie   RPO Świętokrzyskie   RPO Łódzkie   RPO Warmińsko - Mazurskie   RPO Wielkopolskie   RPO Zachodniopomorskie


Zobacz najbliższe terminy szkoleń z zakresu funduszy unijnych:Nadrabianie dystansu – wpływ członkostwa w UE na rozwój kraju (dotacje unijne)

data: 2007-08-13 10:33:56

- Dystans rozwojowy między Polską a innymi krajami UE stopniowo się zmniejsza. Rośnie wykorzystanie funduszy, beneficjentom programów wypłacono już ponad 15,8 mld zł – stwierdziła minister rozwoju regionalnego Grażyna Gęsicka, prezentując wyniki raportu: „Ocena postępów Polski w zakresie spójności z Unią Europejską”. Opracowanie zawiera bilans gospodarczy i społeczny od momentu wstąpienia Polski do UE.

- Raport zawiera, nieznane wcześniej w takim stopniu, szczegółowe analizy zmian, od momentu wstąpienia Polski do UE. Obejmuje analizą nowe obszary życia gospodarczego i społecznego – ocenił zawartość raportu wiceminister Jerzy ...

Źródło: www.mrr.gov.pl

Zasady dokonywania wyboru projektów w ramach PO KL

data: 2007-08-06 09:21:32

Rozpoczynają się konsultacje dokumentu: Zasady dokonywania wyboru projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, który będzie stanowił część dokumentu określającego system realizacji PO KL.

Zasady dokonywania wyboru projektów w ramach PO KL określają zasady udzielania dofinansowania w ramach PO KL, zarówno w zakresie procedury konkursowej, jak i dotyczącej projektów systemowych oraz metodologię stosowania kryteriów wyboru projektów. Właściwe kryteria służące ocenie składanych wniosków o dofinansowanie projektów zostaną zawarte w załączniku do Zasad dokonywania wyboru projektów w ramach PO KL po ich zatwierdzeniu przez Komitet Monitorujący.

...

Źródło: Funduszestrukturalne.gov.pl

Szwajcarski mechanizm finansowy

data: 2007-08-06 09:18:04

Unia Europejska i Szwajcaria podpisały umowę o finansowym wsparciu nowych państw członkowskich.

Celem wsparcia ma być zmniejszenie przepaści ekonomicznej i społecznej występującej pomiędzy starymi i nowymi państwami UE. Zakłada się, że prawie połowa tych środków (ponad 312 mln euro) trafi do Polski.

Realizacja programów i projektów będzie wspierana w czterech obszarach:

1. Bezpieczeństwo, stabilność i reformy
2. Infrastruktura i środowisko
3. Promocja sektora prywatnego
4. Rozwój ludzki i społeczny

Z dostępnych informacji wynika, iż beneficjenci szwajcarskiego wsparcia będą musieli zapewnić ...

Źródło: KE

Nabór wniosków w ramach Norweskich Mechanizmów Finansowych

data: 2007-07-27 14:34:14

ECORYS Polska, Operator Funduszu dla Organizacji Pozarządowych, ogłosił pierwszy nabór wniosków na II Komponent – Ochrona środowiska i zrównoważony rozwój. Ostateczny termin składania Wniosków o dofinansowanie upływa 28 września 2007 roku.

Zaktualizowany Podręcznik Procedur FOP określający zasady obowiązujące w trakcie tego naboru oraz Wniosek o dofinansowanie i wzory wymaganych załączników zostały zamieszczone na stronie internetowej www.funduszngo.pl w zakładce Komponentu.

Dodatkowe informacje dostępne będą również w dziale Pytania i odpowiedzi oraz poprzez infolinię 22 339 36 36 czynną w godzinach 10.00 – 17.00.

...

Źródło: funduszngo.pl

Program Innowacyjna Gospodarka przesłany do Komisji Europejskiej

data: 2007-07-27 10:26:57

W efekcie trwających od końca maja br. spotkań negocjacyjnych z Komisją Europejską, strona polska po uwzględnieniu uwag Komisji, przygotowała poprawioną wersję Programu Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.

24 lipca br. do Komisji Europejskiej przesłany został dokument, będący oficjalną propozycją strony polskiej. Dokument będzie następnie przedmiotem konsultacji wewnątrznych w KE. Dalsze prace nad programem uzależnione są od opinii Komisji nt. przekazanego dokumentu.

Źródło: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

Konsultacje społeczne projektów formularzy wniosków o dofinansowanie w ramach PO IG

data: 2007-07-09 14:15:58

6 lipca 2007 roku rozpoczynają się konsultacje społeczne projektów formularzy wniosków o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Celem konsultacji jest zebranie Państwa opinii oraz ewentualnych uwag i sugestii odnośnie zakresu i struktury informacji zawartych w formularzach wniosków, które ułatwiłyby potencjalnym beneficjentom wsparcie w ramach procesu aplikacji o środki. Dla każdego działania przygotowano odrębny wzór wniosku, odzwierciedlający specyfikę danego działania.

Dodatkowo dla każdego wzoru wniosku udostępniona zostanie instrukcja jego wypełniania. Pod adresem www.mrr.gov.pl oprócz wzorów ...

Źródło:www.mrr.gov.pl

ZNAJDŹ FIRMĘ DORADCZĄ
    Skróty wiadomości

reklama

Baza Konkurencyjności Funduszy Europejskich uruchomiona

data: 2015-12-10 15:13:36

źródło: www.mir.gov.pl

Wicepremier Morawiecki o współpracy z krajami ASEAN

data: 2015-12-09 14:11:00

źródło: www.mir.gov.pl

Ministerstwo Rozwoju rozpoczyna działalność

data: 2015-12-08 19:41:30

źródło: www.mir.gov.pl

strony: 12345678910

.