Wyszukiwarka dotacji   Szkolenia unijne   Pliki cookies
  Program Operacyjny Inteligentny Rozwój (PO IR)   Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko (PO IS)   Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (POWER)   Program Operacyjny Polska Cyfrowa (POPC)   Program Operacyjny Polska Wschodnia (POPW)   Programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej (PO EWT)   Regionalne Programy Operacyjne (RPO)   Fundusze Europejskie   Spis użytych skrótów
  Dotacje na Badania i Rozwój (B+R)   Dotacje na Innowacje   Dotacje na Odnawialne Źródła Energii (OZE)   Dotacja z ZUS   Dotacje na szkolenia   Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej
  Rachunki firmowe   Kredyty   Leasing   Oszczędności   Narzędzia porównawcze   Pozostałe
  Podjęcie działalności gospodarczej   Nazwa i zakres działalności   Wpis do EDG   Numer REGON   Numer Identyfikacji Podatkowej   Otwarcie rachunku   Wyrabiamy pieczątkę   Zgłoszenie do ubezpieczeń   Zezwolenia, koncesje   Zanim przetniemy wstęgę   Kalendarium przedsiębiorcy
  PO IG   PO IiŚ   PO KL   PO RPW   PROW   PO RYBY   Programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej   RPO Podlaskie   RPO Małopolskie   RPO Mazowieckie   RPO Opolskie   RPO Dolnośląskie   RPO Podkarpackie   RPO Kujawsko - Pomorskie   RPO Pomorskie   RPO Lubelskie   RPO Śląskie   RPO Lubuskie   RPO Świętokrzyskie   RPO Łódzkie   RPO Warmińsko - Mazurskie   RPO Wielkopolskie   RPO Zachodniopomorskie


Zobacz najbliższe terminy szkoleń z zakresu funduszy unijnych:Negocjacje RPO Województwa Podlaskiego

data: 2007-06-22 18:10:49

1 czerwca 2007 r. odbyła się pierwsza runda negocjacyjna Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013.

Ze strony Komisji Europejskiej delegacji przewodniczył Manfred Beschel, Dyrektor Wydziału ds. Projektów Polskich w Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej. Stronę polską reprezentowali: Grażyna Gęsicka, Minister Rozwoju Regionalnego oraz Dariusz Piontkowski - Marszałek Województwa Podlaskiego.

Komisja Europejska zgłosiła do RPO Województwa Podlaskiego uwagi w zakresie: diagnozy sytuacji społeczno-gospodarczej, strategii programu, osi priorytetowych oraz systemu wdrażania.
...

Źródło:www.wrotapodlasia.pl

Nowe prawo zamówień publicznych

data: 2007-06-12 15:06:11

11 czerwca 2007 r. weszła w życie kolejna nowelizacja Ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Po roku od wprowadzenia poprzedniej nowelizacji prawa zamówień publicznych mamy kolejną. Ma ona zapewnić sprawniejszą absorpcję funduszy europejskich z lat 2004-2006 oraz z kolejnego okresu programowania.

Najważniejsze zmiany w ustawie Prawo Zamówień Publicznych:

- Procedury przetargowe nie będą stosowane, jeśli wartość zamówienia nie przekroczy 14 tys. euro. W tym zakresie zamawiający będą zobowiązani do zapewnienia równego traktowanie podmiotów oraz zachowania reguł konkurencji.

- Podniesienie ...

Źródło:www.mrr.gov.pl

UWAGA - ZMIANY W PRZEPISACH:

data: 2007-06-11 11:29:48

Od dnia 28 października 2006 obowiązuje nowa ustawa:

'Ustawa o bezpieczeństwie żywności i żywienia'

Zmiany są bardzo ważne, bowiem jednostki kontroli, w tym Państwowa Inspekcja Sanitarna otrzymały prawną możliwość karania GRZYWNĄ za nie posiadanie stosownej dokumentacji GHP/GMP i HACCP.

Zakończono drugi nabór wniosków w ramach Mechanizmów Finansowych

data: 2007-04-18 19:24:18

16 kwietnia br. zakończony został drugi nabór wniosków w ramach Mechanizmów Finansowych. W czasie trwającego 3,5 miesiąca naboru złożono ponad 1 190 wniosków. Do podziału jest ponad 176 mln euro.


Według szacunkowych informacji przekazanych do MRR z Instytucji Pośreniczących/Wspomagających, najwięcej projektów złożono w ramach priorytetu 'Opieka zdrowotna i opieka nad dzieckiem' - 457 wniosków, w ramach priorytetów środowiskowych - ponad 350 wniosków, w ramach priorytetu 'Ochrona kulturowego dziedzictwa europejskiego' - 104 wnioski, a także w priorytecie 'Badania naukowe' około 150 wniosków.


Z tego naboru wyłączone było ...

Źródło:www.mrr.gov.pl

Wnioski po ocenie merytorycznej

data: 2007-04-13 16:17:08

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości poinformowała, iż Grupa Robocza ds. oceny wniosków złożonych do Poddziałania 2.2.1 SPO-WKP zakończyła ocenę merytoryczną zgłoszonych projektów.

Ocenę pozytywną, tj. 51 pkt i więcej, uzyskało 1783 projektów. Nie dla wszystkich projektów wystarczy jednak środków. Lista projektów rekomendowanych do wsparcia została przekazana Instytucji Zarządzającej. Lista ta zostanie podana do wiadomości po uzyskaniu zatwierdzenia Ministra Rozwoju Regionalnego.

Wydłużenie terminu składania wniosków do SPO WKP 2.2.1

data: 2007-01-05 11:51:44

W związku z licznymi wystąpieniami potencjalnych beneficjentów oraz organizacji zrzeszających przedsiębiorstwa, instytucje zaangażowane we wdrażanie poddziałania 2.2.1 SPO WKP podjęły decyzję o przedłużeniu terminu prowadzonego naboru wniosków do dnia 31 stycznia 2007 r.

Źródło: www.parp.gov.pl

ZNAJDŹ FIRMĘ DORADCZĄ
    Skróty wiadomości

reklama

Baza Konkurencyjności Funduszy Europejskich uruchomiona

data: 2015-12-10 15:13:36

źródło: www.mir.gov.pl

Wicepremier Morawiecki o współpracy z krajami ASEAN

data: 2015-12-09 14:11:00

źródło: www.mir.gov.pl

Ministerstwo Rozwoju rozpoczyna działalność

data: 2015-12-08 19:41:30

źródło: www.mir.gov.pl

strony: 12345678910

.