Wyszukiwarka dotacji   Szkolenia unijne   Pliki cookies
  Program Operacyjny Inteligentny Rozwój (PO IR)   Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko (PO IS)   Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (POWER)   Program Operacyjny Polska Cyfrowa (POPC)   Program Operacyjny Polska Wschodnia (POPW)   Programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej (PO EWT)   Regionalne Programy Operacyjne (RPO)   Fundusze Europejskie   Spis użytych skrótów
  Dotacje na Badania i Rozwój (B+R)   Dotacje na Innowacje   Dotacje na Odnawialne Źródła Energii (OZE)   Dotacja z ZUS   Dotacje na szkolenia   Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej
  Rachunki firmowe   Kredyty   Leasing   Oszczędności   Narzędzia porównawcze   Pozostałe
  Podjęcie działalności gospodarczej   Nazwa i zakres działalności   Wpis do EDG   Numer REGON   Numer Identyfikacji Podatkowej   Otwarcie rachunku   Wyrabiamy pieczątkę   Zgłoszenie do ubezpieczeń   Zezwolenia, koncesje   Zanim przetniemy wstęgę   Kalendarium przedsiębiorcy
  PO IG   PO IiŚ   PO KL   PO RPW   PROW   PO RYBY   Programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej   RPO Podlaskie   RPO Małopolskie   RPO Mazowieckie   RPO Opolskie   RPO Dolnośląskie   RPO Podkarpackie   RPO Kujawsko - Pomorskie   RPO Pomorskie   RPO Lubelskie   RPO Śląskie   RPO Lubuskie   RPO Świętokrzyskie   RPO Łódzkie   RPO Warmińsko - Mazurskie   RPO Wielkopolskie   RPO Zachodniopomorskie


Zobacz najbliższe terminy szkoleń z zakresu funduszy unijnych:Szwajcarsko-Polski Program Współpracy

data: 2008-08-31 12:15:11

15 września ruszą pierwsze konkursy o dotacje z tzw. Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy. Chodzi o 1 mld zł wsparcia, które przyznała Szwajcaria.

Otwiera się kolejny budżet, z którego samorządy i przedsiębiorcy będą mogli pozyskać pieniądze na inwestycje. Mowa o ok. 1 mld zł (blisko 500 mln franków szwajcarskich), które Polsce przyznała Szwajcaria. To część pomocy finansowej tego państwa dla członków UE, którzy przystąpili do wspólnoty w 2004 roku. Łącznie ma trafić do nich ok. 1 mld franków.

Dotacje są adresowane przede wszystkim do samorządów. Około 40 proc. szwajcarskich pieniędzy ma zostać wydanych na inwestycje w czterech regionach Polski ...

Więcej: www.programszwajcarski.gov.pl

Ruszył pierwszy nabór projektów w ramach Programu Współpracy Transgranicznej

data: 2008-08-18 21:07:10

Nabór uruchomiono dla dwóch osi priorytetowych: I - Rozwój infrastruktury transgranicznej oraz II - Rozwój społeczno-gospodarczy.

I oś priorytetowa obejmuje obszar:
* temat 1. infrastruktura komunikacyjna i transportowa,
* temat 2. infrastruktura ochrony środowiska.

Natomiast druga dotyczy tematów:
* temat 1. rozwój współpracy transgranicznej w zakresie turystyki,
* temat 2. ochrona dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego,
* temat 3. projekty sieciowe.

Kwalifikowany obszar programu obejmuje:
* W Polsce podregiony (NTS III): bielsko-bialski, nowosądecki, krośnieńsko-przemyski oraz regiony ...

Źródło: MRR

Aktualne terminy składania wniosków - PO IiŚ (dotacje unijne)

data: 2008-06-27 12:52:42

NABÓR WNIOSKÓW W RAMACH IV PRIORYTETU PO INFRASTRUKTURA i ŚRODOWISKO

Ministerstwo Środowiska informuje o konkursie dla przedsiębiorców na dofinansowanie projektów o wartości powyżej 8 mln zł w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Przedsięwzięcia dostosowujące przedsiębiorstwa do wymogów ochrony środowiska.

Wnioski wstępne należy składać w terminie od 30 czerwca do 21 lipca 2008 r. w kancelarii Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, ul. Konstruktorska 3A, 02-673 Warszawa, w godz. 9.00-15.00.


Działanie 4.1.: Wsparcie systemów zarządzania środowiskowego
PRZYKŁADOWE RODZAJE ...

Źródło: www.nfosigw.gov.pl

Nabór wniosków - działanie 1.1 Tworzenie warunków dla rozwoju innowacyjności

data: 2008-06-25 10:43:58

25 czerwca 2008 r. uruchomiony został konkurs na składanie wniosków w ramach RPO województwa podlaskiego do działania 1.1 Tworzenie warunków dla rozwoju innowacyjności.

Rodzaje projektów podlegających dofiansowaniu to min.:

- Budowa, rozbudowa, przebudowa i remont infrastruktury parków, inkubatorów, centrów.
- Zakup i instalacja specjalistycznych urządzeń oraz aparatury bezpośrednio związanej z działalnością parków, inkubatorów, centrów.
- Zagospodarowanie terenu wokół parków, inkubatorów, centrów jeśli jest to ściśle powiązane z projektami wymienionymi w pkt 1-2.
- Rewitalizacja i renowacja obiektów ...

Źródło: www.rpowp.wrotapodlasia.pl

Ogłoszenie konkursów do działań Programu Innowacyjna Gospodarka

data: 2008-06-02 11:52:39

30 maja 2008 r. ogłoszono konkursy do następujących działań Programu Innowacyjna Gospodarka:

  • 3.1 Inicjowanie działalności innowacyjnej
  • 3.3 Tworzenie systemu ułatwiającego inwestowanie w MSP
  • 5.1 Wspieranie rozwoju powiązań kooperacyjnych o znaczeniu ponadregionalnym
  • 5.2 Wspieranie instytucji otoczenia biznesu świadczących usługi proinnowacyjne oraz ich sieci o znaczeniu ponadregionalnym
  • 5.4 Zarządzanie własnością intelektualną
  • 6.2.2 Wsparcie działań studyjno-koncepcyjnych w ramach przygotowania terenów inwestycyjnych dla projektów inwestycyjnych,
  • 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion

...

Źródło: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

Dotacje unijne na ochronę środowiska: niezgodność z unijną legislacją

data: 2008-05-13 15:23:46

Minister Elżbieta Bieńkowska skrytykowała zawieszanie konkursów w ramach RPO

Część samorządów zdecydowała się zawiesić rozpoczęte konkursy dla beneficjentów argumentując to ryzykiem związanym z ewentualnym cofaniem przez Komisję Europejską dotacji dla projektów, które mają dokumentację niezgodną z wymogami dyrektywy 85/337/EWG Rady z dnia 27 czerwca 1985 r. w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko naturalne.

W specjalnym oświadczeniu Minister Bieńkowska stwierdziła, że przerywanie ogłoszonych konkursów jest złym rozwiązaniem, gdyż działa na niekorzyść beneficjentów, których projekty mają ...

Źródło: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

ZNAJDŹ FIRMĘ DORADCZĄ
    Skróty wiadomości

reklama

Baza Konkurencyjności Funduszy Europejskich uruchomiona

data: 2015-12-10 15:13:36

źródło: www.mir.gov.pl

Wicepremier Morawiecki o współpracy z krajami ASEAN

data: 2015-12-09 14:11:00

źródło: www.mir.gov.pl

Ministerstwo Rozwoju rozpoczyna działalność

data: 2015-12-08 19:41:30

źródło: www.mir.gov.pl

strony: 12345678910

.