Wyszukiwarka dotacji   Szkolenia unijne   Pliki cookies
  Program Operacyjny Inteligentny Rozwój (PO IR)   Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko (PO IS)   Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (POWER)   Program Operacyjny Polska Cyfrowa (POPC)   Program Operacyjny Polska Wschodnia (POPW)   Programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej (PO EWT)   Regionalne Programy Operacyjne (RPO)   Fundusze Europejskie   Spis użytych skrótów
  Dotacje na Badania i Rozwój (B+R)   Dotacje na Innowacje   Dotacje na Odnawialne Źródła Energii (OZE)   Dotacja z ZUS   Dotacje na szkolenia   Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej
  Rachunki firmowe   Kredyty   Leasing   Oszczędności   Narzędzia porównawcze   Pozostałe
  Podjęcie działalności gospodarczej   Nazwa i zakres działalności   Wpis do EDG   Numer REGON   Numer Identyfikacji Podatkowej   Otwarcie rachunku   Wyrabiamy pieczątkę   Zgłoszenie do ubezpieczeń   Zezwolenia, koncesje   Zanim przetniemy wstęgę   Kalendarium przedsiębiorcy
  PO IG   PO IiŚ   PO KL   PO RPW   PROW   PO RYBY   Programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej   RPO Podlaskie   RPO Małopolskie   RPO Mazowieckie   RPO Opolskie   RPO Dolnośląskie   RPO Podkarpackie   RPO Kujawsko - Pomorskie   RPO Pomorskie   RPO Lubelskie   RPO Śląskie   RPO Lubuskie   RPO Świętokrzyskie   RPO Łódzkie   RPO Warmińsko - Mazurskie   RPO Wielkopolskie   RPO Zachodniopomorskie


Zobacz najbliższe terminy szkoleń z zakresu funduszy unijnych:Wstrzymanie konkursów planowanych w harmonogramie na kwiecień i maj 2008 roku.

data: 2008-05-13 15:22:58

Informacja dotycząca stosowania Wytycznych w zakresie postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięć współfinansowanych z krajowych i regionalnych programów operacyjnych.
Dnia 25 kwietnia 2008 roku Ministerstwo Rozwoju Regionalnego na swojej stronie internetowej poinformowało, iż:

„W opinii Komisji Europejskiej istnieje zasadnicza niezgodność polskich przepisów prawnych z wymogami dyrektywy 85/337/EWG Rady z dnia 27 czerwca 1985 r. w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko naturalne.

Zarzuty dotyczą w szczególności nieprawidłowego transponowania do ...

Ogłoszono konkurs na Działanie 4.4 PO IG (dotacje unijne)

data: 2008-04-22 14:53:13

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości pełniąca funkcję Instytucji Wdrażającej ogłosiła konkurs zamknięty w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 4.4 „Nowe Inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym”. Minimalna wartość projektu wynosi 8 mln PLN.

Termin składania wniosków od dnia 12 maja 2008r. do 31 lipca 2008 r.

Działanie to jest adresowane do wszystkich przedsiębiorców również dużych firm pod warunkiem realizacji projektu zgodnego z celami programu.

Dofinansowanie będzie udzielane na nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym z przeznaczeniem na nabycie lub wdrożenie rozwiązań ...

Źródło: PARP

Rozpoczęcie naboru wniosków o dofinansowanie w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska - Litwa

data: 2008-04-22 13:59:02

9 kwietnia 2008 r. rozpoczął się pierwszy nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska - Litwa 2007-2013.

Nabór otwarty jest dla obydwu priorytetów Programu:

Priorytet 1: Wzrost konkurencyjności i produktywności obszaru wsparcia,
Priorytet 2: Spójność transgraniczna oraz ogólna poprawa jakości obszaru wsparcia.
Wnioski o dofinansowanie należy dostarczyć do Wspólnego Sekretariatu Technicznego w Wilnie w wersji papierowej oraz elektronicznej do 10 lipca 2008 r. do godz. 16.00 (GMT + 2:00).

Dokumenty niezbędne do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu tj. wniosek ...

Źródło : www.interreg.gov.pl

Konkursy w podlaskim

data: 2008-03-04 10:32:04

Zarząd Województwa Podlaskiego ogłosił konkursy w ramach działania 6.2 Rozwój infrastruktury z zakresu opieki zdrowotnej i poddziałania 2.1.2 Lokalna infrastruktura drogowa RPO WP.

Na dofinansowanie projektów w ramach działanai 6.2 przewidziana jest w tym konkursie kwota 30 mln zł. Projekty powinny dotyczyć:

- przebudowy, rozbudowy, remontu obiektów związanych z infrastrukturą ochrony zdrowia, w taki sposób aby dostosować je do wymogów określonych w obowiązujących przepisach prawa
- przebudowy i wyposażenia sal operacyjnych i zabiegowych
- dostosowania obiektów do potrzeb pacjentów, w szczególności osób niepełnosprawnych

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego

Listy projektów kluczowych zostały zweryfikowane

data: 2008-02-03 11:25:48

Z 541 projektów na listach kluczowych pozostało 433 – poinformowała minister rozwoju regionalnego Elżbieta Bieńkowska prezentując wyniki weryfikacji list projektów indywidualnych do Programów: Infrastruktura i Środowisko, Innowacyjna Gospodarka i Rozwój Polski Wschodniej przeprowadzonej w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego podczas konferencji prasowej 1 lutego 2008 r.

Wyniki weryfikacji list projektów kluczowych

Program Rozwoju Polski Wschodniej – lista projektów kluczowych nie uległa zmianie

Program Innowacyjna Gospodarka
- Badania i rozwój – nie usunięto żadnego projektu, wolna alokacja do ...

źródło: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

Konkursy w Śląskim RPO ogłoszone

data: 2007-12-08 11:51:23

Rozpoczął się nabór wniosków ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

Pierwsze planowane konkursy dotyczą 6 działań i odbędą się w trzech różnych terminach:

17.12.2007 r. – 18.02.2008 r.:

  • Działanie 5.1 – Gospodarka wodno-ściekowa
W ramach działania na konkursy przeznaczono ponad 55 mln euro. Pomoc skierowana jest przede wszystkim do jednostek samorządu terytorialnego i może zostać przeznaczona m.in. na budowę i modernizację sieci kanalizacyjnych, oczyszczalni ścieków komunalnych oraz systemów zaopatrzenia w wodę.
...

Źródło: rpo.silesia-region.pl

ZNAJDŹ FIRMĘ DORADCZĄ
    Skróty wiadomości

reklama

Baza Konkurencyjności Funduszy Europejskich uruchomiona

data: 2015-12-10 15:13:36

źródło: www.mir.gov.pl

Wicepremier Morawiecki o współpracy z krajami ASEAN

data: 2015-12-09 14:11:00

źródło: www.mir.gov.pl

Ministerstwo Rozwoju rozpoczyna działalność

data: 2015-12-08 19:41:30

źródło: www.mir.gov.pl

strony: 12345678910

.