Wyszukiwarka dotacji   Szkolenia unijne   Pliki cookies
  Program Operacyjny Inteligentny Rozwój (PO IR)   Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko (PO IS)   Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (POWER)   Program Operacyjny Polska Cyfrowa (POPC)   Program Operacyjny Polska Wschodnia (POPW)   Programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej (PO EWT)   Regionalne Programy Operacyjne (RPO)   Fundusze Europejskie   Spis użytych skrótów
  Dotacje na Badania i Rozwój (B+R)   Dotacje na Innowacje   Dotacje na Odnawialne Źródła Energii (OZE)   Dotacja z ZUS   Dotacje na szkolenia   Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej
  Rachunki firmowe   Kredyty   Leasing   Oszczędności   Narzędzia porównawcze   Pozostałe
  Podjęcie działalności gospodarczej   Nazwa i zakres działalności   Wpis do EDG   Numer REGON   Numer Identyfikacji Podatkowej   Otwarcie rachunku   Wyrabiamy pieczątkę   Zgłoszenie do ubezpieczeń   Zezwolenia, koncesje   Zanim przetniemy wstęgę   Kalendarium przedsiębiorcy
  PO IG   PO IiŚ
1. Gospodarka wodno-ściekowa
2. Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi
3. Zarządzanie zasobami i przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska
4. Przedsięwzięcia dostosowujące przedsiębiorstwa do wymogów ochrony środowiska
5. Ochrona przyrody i kształtowanie postaw ekologicznych
6. Drogowa i lotnicza sieć TEN-T
7. Transport przyjazny środowisku
8. Bezpieczeństwo transportu i krajowe sieci transportowe
9. Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku
10. Bezpieczeństwo energetyczne
11. Kultura i dziedzictwo kulturowe
12. Bezpieczeństwo zdrowotne i poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia
13. Infrastruktura szkolnictwa wyższego
  PO KL   PO RPW   PROW   PO RYBY   Programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej   RPO Podlaskie   RPO Małopolskie   RPO Mazowieckie   RPO Opolskie   RPO Dolnośląskie   RPO Podkarpackie   RPO Kujawsko - Pomorskie   RPO Pomorskie   RPO Lubelskie   RPO Śląskie   RPO Lubuskie   RPO Świętokrzyskie   RPO Łódzkie   RPO Warmińsko - Mazurskie   RPO Wielkopolskie   RPO Zachodniopomorskie
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko, 2007-2013

Głównym celem Programu jest podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Polski i jej regionów poprzez rozwój infrastruktury technicznej przy równoczesnej ochronie i poprawie stanu środowiska, zdrowia społeczeństwa, zachowaniu tożsamości kulturowej i rozwijaniu spójności terytorialnej.

Ponadto Program zakłada realizację sześciu celów szczegółowych:

 • Budowę infrastruktury zapewniającej, że rozwój gospodarczy Polski będzie dokonywał się przy równoczesnym zachowaniu i poprawie stanu środowiska naturalnego.
 • Zwiększenie dostępności głównych ośrodków gospodarczych w Polsce poprzez powiązanie ich siecią autostrad i dróg ekspresowych oraz alternatywnych wobec transportu drogowego środków transportu.
 • Zapewnienie długookresowego bezpieczeństwa energetycznego Polski poprzez dywersyfikację dostaw, zmniejszenie energochłonności gospodarki i rozwój odnawialnych źródeł energii.
 • Wykorzystanie potencjału kultury i dziedzictwa narodowego o znaczeniu światowym i europejskim dla zwiększenia atrakcyjności Polski.
 • Wspieranie utrzymania dobrego poziomu zdrowia zasobów pracy.
 • Rozwój nowoczesnych ośrodków akademickich, w tym kształcących specjalistów w zakresie nowoczesnych technologii.

W ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko realizowanych będzie 15 osi priorytetów:
 1. Gospodarka wodno-ściekowa.
 2. Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi.
 3. Zarządzanie zasobami i przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska.
 4. Przedsięwzięcia dostosowujące przedsiębiorstwa do wymogów ochrony środowiska.
 5. Ochrona przyrody i kształtowanie postaw ekologicznych.
 6. Drogowa i lotnicza sieć TEN-T.
 7. Transport przyjazny środowisku.
 8. Bezpieczeństwo transportu i krajowe sieci transportowe.
 9. Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku.
 10. Bezpieczeństwo energetyczne.
 11. Kultura i dziedzictwo kulturowe.
 12. Bezpieczeństwo zdrowotne i poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia.
 13. Infrastruktura szkolnictwa wyższego.
 14. Pomoc techniczna dla wsparcia procesu zarządzania Programem oraz upowszechnienia wiedzy na temat wsparcia ze środków Unii Europejskiej.
 15. Pomoc techniczna dla wsparcia zdolności instytucjonalnych w instytucjach uczestniczących we wdrażaniu priorytetów współfinansowanych z Funduszu Spójności.

Instytucją Zarządzającą Programem Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko jest minister właściwy ds. rozwoju regionalnego, który wykonuje swoje funkcje przy pomocy Departamentu Koordynacji Programów Infrastrukturalnych w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego.

ZNAJDŹ FIRMĘ DORADCZĄ
    Skróty wiadomości

reklama

Baza Konkurencyjności Funduszy Europejskich uruchomiona

data: 2015-12-10 15:13:36

źródło: www.mir.gov.pl

Wicepremier Morawiecki o współpracy z krajami ASEAN

data: 2015-12-09 14:11:00

źródło: www.mir.gov.pl

Ministerstwo Rozwoju rozpoczyna działalność

data: 2015-12-08 19:41:30

źródło: www.mir.gov.pl

strony: 12345678910

.