Wyszukiwarka dotacji   Szkolenia unijne   Pliki cookies
  Program Operacyjny Inteligentny Rozwój (PO IR)   Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko (PO IS)   Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (POWER)   Program Operacyjny Polska Cyfrowa (POPC)   Program Operacyjny Polska Wschodnia (POPW)   Programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej (PO EWT)   Regionalne Programy Operacyjne (RPO)   Fundusze Europejskie   Spis użytych skrótów
  Dotacje na Badania i Rozwój (B+R)   Dotacje na Innowacje   Dotacje na Odnawialne Źródła Energii (OZE)   Dotacja z ZUS   Dotacje na szkolenia   Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej
  Rachunki firmowe   Kredyty   Leasing   Oszczędności   Narzędzia porównawcze   Pozostałe
  Podjęcie działalności gospodarczej   Nazwa i zakres działalności   Wpis do EDG   Numer REGON   Numer Identyfikacji Podatkowej   Otwarcie rachunku   Wyrabiamy pieczątkę   Zgłoszenie do ubezpieczeń   Zezwolenia, koncesje   Zanim przetniemy wstęgę   Kalendarium przedsiębiorcy
  PO IG   PO IiŚ   PO KL   PO RPW   PROW
Oś 1 Poprawa konkurencyjności sektora rolnego i leśnego
Oś 2 Poprawa środowiska naturalnego i obszarów wiejskich
Oś 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej
Oś 4 Leader
  PO RYBY   Programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej   RPO Podlaskie   RPO Małopolskie   RPO Mazowieckie   RPO Opolskie   RPO Dolnośląskie   RPO Podkarpackie   RPO Kujawsko - Pomorskie   RPO Pomorskie   RPO Lubelskie   RPO Śląskie   RPO Lubuskie   RPO Świętokrzyskie   RPO Łódzkie   RPO Warmińsko - Mazurskie   RPO Wielkopolskie   RPO Zachodniopomorskie
Oś 2 Poprawa środowiska naturalnego i obszarów wiejskich

ZALESIANIE GRUNTÓW ROLNYCH ORAZ ZALESIANIE GRUNTÓW INNYCH NIŻ ROLNE

Cele działania

 • powiększenie obszarów leśnych poprzez zalesianie;
 • utrzymanie i wzmocnienie ekologicznej stabilności obszarów leśnych poprzez zmniejszenie fragmentacji kompleksów leśnych i tworzenie korytarzy ekologicznych;
 • zwiększenie udziału lasów w globalnym bilansie węgla oraz ograniczeniu zmian klimatu.

Zakres działania
Schemat I. Zalesienie gruntów rolnych
Schemat I dotyczy leśnego zagospodarowania gruntów uprawianych rolniczo, zakładanych sztucznie (poprzez sadzenie). Pomoc udzielana w ramach Schematu I
dotyczy:
 1. założenia uprawy leśnej (wsparcie na zalesienie);
 2. pielęgnacji uprawy leśnej (premia pielęgnacyjna);
 3. utraconego dochodu z tytułu wyłączenia gruntów spod uprawy rolnej (premia zalesieniowa).

Schemat II. Zalesianie gruntów innych niż rolne
Schemat II dotyczy wyłącznie leśnego zagospodarowania opuszczonych gruntów rolniczych lub innych gruntów, dla których zalesienie stanowi racjonalny sposób zagospodarowania (np. ochrona przed erozją). Zakłada się tu możliwość wykorzystania sukcesji naturalnej w obrębie ww. gruntów.
W przypadku zalesienia z wykorzystaniem drzew rodzimych gatunków lasotwórczych będących efektem sukcesji naturalnej na gruntach przeznaczonych do zalesienia przyjęto, iż maksymalny wiek drzew nie może przekraczać 20 lat (I klasa wieku drzewostanów), pokrycie powierzchni gruntu przez drzewa i krzewy powinno przekraczać 50%. W przypadku niższego pokrycia powierzchni przez korony drzew przewiduje się adaptowanie drzew przy przygotowywaniu powierzchni pod zalesienie.
Wsparcie udzielane w ramach Schematu II dotyczy:
 1. założenia uprawy leśnej (wsparcie na zalesienie);
 2. pielęgnacji uprawy leśnej (premia pielęgnacyjna).

Jednostki samorządu terytorialnego mogą ubiegać się, w ramach obydwu schematów, wyłącznie o wsparcie na zalesienie.

Warunkiem uzyskania pomocy będzie spełnienie następujących wymogów:
 1. zalesienia gruntów rolnych (Schemat I) mogą być wykonywane na gruntach rolnych użytkowanych jako grunty orne oraz sady, położonych poza granicami obszarów Natura 2000;
 2. zalesienia gruntów innych niż rolne (schemat II) mogą być wykonywane na odłogowanych gruntach rolniczych, w szczególności z samosiewem drzew rodzimych gatunków lasotwórczych w I klasie wieku (do 20 lat) oraz na innych gruntach wymagających ochrony przed erozją, położonych poza granicami obszarów Natura 2000;
 3. do zalesienia mogą być przeznaczane grunty przewidziane do zalesienia w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub na podstawie zapisów w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy;
 4. zalesienia będą wykonywane zgodnie z wymogami ochrony przeciwpożarowej wynikającymi z przepisów wykonawczych ustawy o lasach;
 5. beneficjent będzie przestrzegał podstawowych wymagań na obszarze całego gospodarstwa rolnego (dotyczy Schematu I);
 6. minimalna powierzchnia zalesienia wynosi 0,5 ha, przy minimalnej szerokości zalesionej działki - 20 m, z wyjątkiem gruntów graniczących z lasem. W przypadku wniosku składanego przez grupę rolników łączna powierzchnia zakwalifikowana do zalesienia musi wynosić 2 ha w jednym obrysie;
 7. maksymalna powierzchnia gruntu do zalesienia przez jednego producenta rolnego nie może być większa niż 20 ha;
 8. wykorzystywanie do zalesień jedynie rodzimych gatunków drzew i krzewów, zgodnie z przepisami o leśnym materiale rozmnożeniowym;
 9. w celu dostosowania zalesień do lokalnych warunków siedliskowych, ustalając skład gatunkowy uprawy leśnej uwzględnia się rolniczą klasyfikację gruntów rolnych oraz regionalizację przyrodniczo-leśną zgodną z ustawą o leśnym materiale rozmnożeniowym;
 10. materiał sadzeniowy musi spełniać wymagania jakościowe określone w ustawie o leśnym materiale rozmnożeniowym.

Beneficjent
Rolnik - właściciel gruntów rolnych oraz gruntów innych niż rolne, z wyłączeniem jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej reprezentujących Skarb Państwa w zakresie zarządzania mieniem stanowiącym własność Skarbu Państwa.

Kryteria dostępu
Pomoc może być przyznana rolnikowi, jeżeli:
 1. otrzymał pozytywną decyzję o warunkach zagospodarowania terenu wydaną przez właściwy miejscowo organ gminy (wójta, burmistrza, prezydenta);
 2. otrzymał pozytywną opinię dla zalesienia planowanego:
  • w parkach krajobrazowych oraz rezerwatach przyrody – wydaną przez właściwego miejscowo wojewodę (wojewódzkiego konserwatora przyrody),
  • w parku narodowym – wydaną przez dyrektora tego parku,
 3. uzyskał pozytywną decyzję (postanowienie) o przystąpieniu do programu zalesieniowego;
 4. zobowiąże się do przestrzegania warunków i terminów określonych w szczegółowym planie zalesieniowym;
 5. przedłoży oświadczenie o wykonaniu zalesienia.

Forma i wysokość pomocy

Wsparcie na zalesienie
Polega na dofinansowaniu kosztów założenia uprawy, wykonania poprawek w drugim roku i zabezpieczenia przed zwierzyną. Wsparcie to ma postać zryczałtowanej płatności w przeliczeniu na 1 hektar zalesianych gruntów.
Wsparcie będzie wypłacane jednorazowo po założeniu uprawy.
Wysokość kwoty wsparcia jest zróżnicowana w zależności od:
 • proporcji gatunków iglastych i liściastych w strukturze drzewostanu;
 • wykonania grodzenia całości lub części uprawy w celu zabezpieczenia sadzonek drzew przed zwierzyną;
 • ukształtowania terenu, przy czym przyjęto, że na stokach o spadku większym niż koszty zalesień zwiększają się o 40% w stosunku do kosztów zalesień gruntów o korzystnej konfiguracji.

Premia pielęgnacyjna
Stanowi zryczałtowaną płatność w przeliczeniu na jeden hektar zalesionych gruntów, wypłacaną co roku, przez 5 lat od założenia uprawy, która uwzględnia koszty prac pielęgnacyjnych (zwalczanie chwastów i patogenów), ochronę indywidualną cennych drzew (smarowanie repelentami, osłony z 3 palików, owijanie wierzchołków drzewek wełną owczą) oraz wczesne czyszczenie.

Premia zalesieniowa
Stanowi zryczałtowaną płatność w przeliczeniu na 1 ha zalesionych gruntów, wynikającą z utraconych dochodów z tytułu przekształcenia gruntów rolnych na grunty leśne i jest wypłacana co roku, przez 15 lat od założenia uprawy leśnej. Wysokość dochodu i jego źródła pochodzenia ustalana będzie na podstawie dochodów z roku poprzedzającego składanie wniosku o przystąpienie do programu. Otrzymają ją rolnicy, których udział dochodu z rolnictwa przekracza 20% dochodu całkowitego w gospodarstwie, zgodnie z relacjami wysokości maksymalnych stawek, przy zastosowaniu kursu 3,9038 PLN, stanowiącego średni kurs za 2006 rok, obliczony na podstawie kursów miesięcznych publikowanych przez Europejski Bank Centralny. Premia zalesieniowa podlega prawu dziedziczenia.

Pomoc nie będzie przyznawana:
 1. rolnikom korzystającym ze wsparcia w postaci renty strukturalnej;
 2. na zalesianie gruntów położonych w granicach obszarów Natura 2000;
 3. na plantacje choinek świątecznych;
 4. na plantacje drzew szybkorosnących.

Wsparcie na zalesienie oraz premia pielęgnacyjna i zalesieniowa są finansowane w całości ze środków publicznych EU i krajowych, w stosunku 80% - UE i 20% - środki krajowe.

strony:    1 2 3 4 5

ZNAJDŹ FIRMĘ DORADCZĄ
    Skróty wiadomości

reklama

Baza Konkurencyjności Funduszy Europejskich uruchomiona

data: 2015-12-10 15:13:36

źródło: www.mir.gov.pl

Wicepremier Morawiecki o współpracy z krajami ASEAN

data: 2015-12-09 14:11:00

źródło: www.mir.gov.pl

Ministerstwo Rozwoju rozpoczyna działalność

data: 2015-12-08 19:41:30

źródło: www.mir.gov.pl

strony: 12345678910

.