Wyszukiwarka dotacji   Szkolenia unijne   Dotacje według typów i branż   Dotacje na odnawialne źródła energii   Pliki cookies
  Fundusze Europejskie   Spis użytych skrótów   PO IG   PO IiŚ   PO KL   PO RPW   PROW
Oś 1 Poprawa konkurencyjności sektora rolnego i leśnego
Oś 2 Poprawa środowiska naturalnego i obszarów wiejskich
Oś 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej
Oś 4 Leader
  PO RYBY   Programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej
  RPO Podlaskie   RPO Mazowieckie   RPO Dolnośląskie   RPO Kujawsko - Pomorskie   RPO Lubelskie   RPO Lubuskie   RPO Łódzkie   RPO Małopolskie   RPO Opolskie   RPO Podkarpackie   RPO Pomorskie   RPO Śląskie   RPO Świętokrzyskie   RPO Warmińsko - Mazurskie   RPO Wielkopolskie   RPO Zachodniopomorskie
  Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej   Firmy   Rolnicy
  Podjęcie działalności gospodarczej   Nazwa i zakres działalności   Wpis do EDG   Numer REGON   Numer Identyfikacji Podatkowej   Otwarcie rachunku   Wyrabiamy pieczątkę   Zgłoszenie do ubezpieczeń   Zezwolenia, koncesje   Zanim przetniemy wstęgę   Kalendarium przedsiębiorcy
Oś 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej

ODNOWA I ROZWÓJ WSI

Cel działania
Działanie będzie wpływać na poprawę jakości życia na obszarach wiejskich przez zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców wsi oraz promowanie obszarów wiejskich. Umożliwi rozwój tożsamości społeczności wiejskiej, zachowanie dziedzictwa kulturowego i specyfiki obszarów wiejskich oraz wpłynie na wzrost atrakcyjności turystycznej i inwestycyjnej obszarów wiejskich.

Zakres pomocy
Pomocy finansowej udziela się podmiotom z tytułu inwestycji w zakresie:

 1. budowy, przebudowy, remontu lub wyposażenia obiektów:
  • pełniących funkcje publiczne, społeczno-kulturalne, rekreacyjne i sportowe,
  • służących promocji obszarów wiejskich, w tym propagowaniu i zachowaniu dziedzictwa historycznego, tradycji, sztuki oraz kultury,
 2. kształtowania obszaru przestrzeni publicznej;budowy remontu lub przebudowy infrastruktury związanej z rozwojem funkcji turystycznych, sportowych lub społeczno-kulturalnych;
 3. zakupu obiektów charakterystycznych dla tradycji budownictwa w danym regionie, w tym budynków będących zabytkami, z przeznaczeniem na cele publiczne;
 4. odnawiania, eksponowania lub konserwacji lokalnych pomników historycznych, budynków będących zabytkami lub miejsc pamięci;
 5. kultywowania tradycji społeczności lokalnej oraz tradycyjnych zawodów.

Beneficjent
Osoba prawna: gmina, instytucja kultury, dla której organizatorem jest jednostka samorządu terytorialnego, kościół lub inny związek wyznaniowy, organizacja pozarządowa mająca status organizacji pożytku publicznego (w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie).

Kryteria dostępu
Pomoc może być przyznana, jeżeli:
 1. projekt jest realizowany:
  • w gminie wiejskiej, albo
  • w gminie miejsko-wiejskiej, z wyłączeniem miast liczących powyżej 5 tys. mieszkańców, albo
  • w miastach o liczbie mieszkańców mniejszej niż 5 tys.;
 2. projekt jest objęty Planem Odnowy Miejscowości;
 3. projekt nie ma charakteru komercyjnego;
 4. w przypadku gdy projekt realizowany będzie na nieruchomości nie należącej do beneficjenta, beneficjent posiada prawo do dysponowania tą nieruchomością przez okres 7 lat po realizacji projektu;
 5. organizacja pozarządowa działa w obszarze zbieżnym z celami działania „Odnowa i rozwój wsi” w szczególności na rzecz aktywizacji ludności, rozwoju oraz zachowania dziedzictwa kulturowego lub przyrodniczego;
 6. projekt składany przez instytucję kultury, dla której organizatorem jest jednostka samorządu terytorialnego został zaakceptowany przez tę jednostkę.

Forma i wysokość pomocy
Pomoc ma formę zwrotu części kosztów kwalifikowanych projektu. Maksymalna wysokość pomocy na realizację projektów w jednej miejscowości wynosi 500 tys. zł. w okresie realizacji Programu. Wielkość pomocy przyznanej na realizację jednego projektu nie może być niższa niż 25 tys. zł.

Poziom pomocy
Poziom pomocy wynosi maksymalnie 75% kosztów kwalifikowanych projektu.
Wymagany krajowy wkład środków publicznych, w wysokości co najmniej 25% kosztów kwalifikowalnych projektu, pochodzi ze środków własnych beneficjenta.

strony:    1 2 3 4 5

ZNAJDŹ FIRMĘ DORADCZĄ
    Skróty wiadomości
Powstanie obwodnica Radomia

data: 2015-07-29 14:31:30

źródło: www.mir.gov.pl


reklama

Minister Wasiak z wizytą w województwie dolnośląskim

data: 2015-07-27 18:48:42

źródło: www.mir.gov.pl

Europa To My - znamy już zwycięzcę konkursu!

data: 2015-07-27 17:06:42

źródło: www.mir.gov.pl

460 mln zł na centra badawczo-rozwojowe w firmach

data: 2015-07-27 14:21:06

źródło: www.mir.gov.pl

Inwestycje kolejowe na Śląsku

data: 2015-07-24 18:31:28

źródło: www.mir.gov.pl

Wizyta minister Wasiak w województwie dolnośląskim

data: 2015-07-24 16:13:54

źródło: www.mir.gov.pl

strony: 12345678910

.