Wyszukiwarka dotacji   Szkolenia unijne   Pliki cookies
  Program Operacyjny Inteligentny Rozwój (PO IR)   Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko (PO IS)   Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (POWER)   Program Operacyjny Polska Cyfrowa (POPC)   Program Operacyjny Polska Wschodnia (POPW)   Programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej (PO EWT)   Regionalne Programy Operacyjne (RPO)   Fundusze Europejskie   Spis użytych skrótów
  Dotacje na Badania i Rozwój (B+R)   Dotacje na Innowacje   Dotacje na Odnawialne Źródła Energii (OZE)   Dotacja z ZUS   Dotacje na szkolenia   Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej
  Rachunki firmowe   Kredyty   Leasing   Oszczędności   Narzędzia porównawcze   Pozostałe
  Podjęcie działalności gospodarczej   Nazwa i zakres działalności   Wpis do EDG   Numer REGON   Numer Identyfikacji Podatkowej   Otwarcie rachunku   Wyrabiamy pieczątkę   Zgłoszenie do ubezpieczeń   Zezwolenia, koncesje   Zanim przetniemy wstęgę   Kalendarium przedsiębiorcy
  PO IG   PO IiŚ   PO KL   PO RPW   PROW   PO RYBY   Programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej   RPO Podlaskie   RPO Małopolskie   RPO Mazowieckie   RPO Opolskie   RPO Dolnośląskie   RPO Podkarpackie   RPO Kujawsko - Pomorskie   RPO Pomorskie   RPO Lubelskie   RPO Śląskie   RPO Lubuskie   RPO Świętokrzyskie   RPO Łódzkie   RPO Warmińsko - Mazurskie   RPO Wielkopolskie   RPO Zachodniopomorskie
Dotacje na rozpoczecie działalności gospodarczej

W nowej perspektywie finansowej na lata 2014-2020 środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej dostępne są wyłącznie dla osób bezrobotnych. Aby uzyskać wsparcie należy skierować się do Powiatowego Urzędu Pracy właściwego terytorialnie dla miejsca naszego zameldowania. Środki na rozpoczęcie działalności dostępne są z następujących źródeł:

 • Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (POWER)
 • Regionalny Program Operacyjny właściwy dla naszego województwa
 • Dodatkowo - środki w ramach Funduszu Prac

Warunki ubiegania się o dotację na założenie firmy:
 • Dotacja z PUP, jaką może uzyskać osoba bezrobotna to maksymalnie 6-krotna wysokość przeciętnego wynagrodzenia.
 • Czas rozpatrzenia wniosku o dotację to 30 dni od dnia złożenia kompletu dokumentów.
 • Dotacja jest przeznaczona na pokrycie kosztów związanych z podjęciem działalności gospodarczej.

Przy udzielaniu bezrobotnemu środków na podjęcie działalności Powiatowy Urząd Pracy bierze pod uwagę:
 • sytuację na rynku pracy,
 • zapotrzebowanie na dany rodzaj działalności na obszarze jego działania,
 • punktową ocenę wniosku przez Komisję ds. opiniowania wniosków o organizację miejsc pracy ze środków FP i EFS.

Kryteria oceny projektów:
 • Posiadane przygotowanie merytoryczne (wykształcenie, doświadczenie zawodowe, odbyte szkolenia) a planowana działalność
 • Charakterystyka planowanej działalności oraz analiza mocnych i słabych stron planowanego przedsięwzięcia
 • Rodzaj zakupów oraz stosunek procentowy pomiędzy wielkością środków przeznaczonych na towar a pozostałymi zakupami w ramach wnioskowanej kwoty
 • Analiza ekonomiczna przedsięwzięcia
 • Dokumenty uwiarygodniające wniosek (listy intencyjne, umowy najmu, oferty handlowe)

Ubiegający się o uzyskanie środków na podjęcie działalności składa w Powiatowym Urzędzie Pracy wniosek określający:
 • kwotę wnioskowanych środków,
 • rodzaj działalności gospodarczej, którą bezrobotny zamierza podjąć,
 • kalkulację kosztów związanych z podjęciem działalności, źródła ich finansowania oraz wskazanie działań podjętych na rzecz podjęcia działalności, dotyczących w szczególności pozyskania lokalu, uzyskania niezbędnych pozwoleń oraz odbycia szkoleń,
 • szczegółową specyfikację i harmonogram zakupów w ramach wnioskowanych środków,
 • przewidywane efekty ekonomiczne prowadzenia działalności gospodarczej.

Zobacz także:

ZNAJDŹ FIRMĘ DORADCZĄ
    Skróty wiadomości

reklama

Baza Konkurencyjności Funduszy Europejskich uruchomiona

data: 2015-12-10 15:13:36

źródło: www.mir.gov.pl

Wicepremier Morawiecki o współpracy z krajami ASEAN

data: 2015-12-09 14:11:00

źródło: www.mir.gov.pl

Ministerstwo Rozwoju rozpoczyna działalność

data: 2015-12-08 19:41:30

źródło: www.mir.gov.pl

strony: 12345678910

.