Wyszukiwarka dotacji   Szkolenia unijne   Pliki cookies
  Program Operacyjny Inteligentny Rozwój (PO IR)   Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko (PO IS)   Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (POWER)   Program Operacyjny Polska Cyfrowa (POPC)   Program Operacyjny Polska Wschodnia (POPW)   Programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej (PO EWT)   Regionalne Programy Operacyjne (RPO)   Fundusze Europejskie   Spis użytych skrótów
  Dotacje na Badania i Rozwój (B+R)   Dotacje na Innowacje   Dotacje na Odnawialne Źródła Energii (OZE)   Dotacja z ZUS   Dotacje na szkolenia   Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej
  Rachunki firmowe   Kredyty   Leasing   Oszczędności   Narzędzia porównawcze   Pozostałe
  Podjęcie działalności gospodarczej   Nazwa i zakres działalności   Wpis do EDG   Numer REGON   Numer Identyfikacji Podatkowej   Otwarcie rachunku   Wyrabiamy pieczątkę   Zgłoszenie do ubezpieczeń   Zezwolenia, koncesje   Zanim przetniemy wstęgę   Kalendarium przedsiębiorcy
  PO IG   PO IiŚ   PO KL   PO RPW   PROW   PO RYBY   Programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej   RPO Podlaskie   RPO Małopolskie   RPO Mazowieckie
1. Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu
2. Przyspieszenie e-Rozwoju Mazowsza
3. Regionalny system transportowy
4. Środowisko, zapobieganie zagrożeniom i energetyka
5. Wzmacnianie roli miast w rozwoju regionu
6. Wykorzystanie walorów naturalnych i kulturowych dla rozwoju turystyki i rekreacji
7. Tworzenie i poprawa warunków dla rozwoju kapitału ludzkiego
  RPO Opolskie   RPO Dolnośląskie   RPO Podkarpackie   RPO Kujawsko - Pomorskie   RPO Pomorskie   RPO Lubelskie   RPO Śląskie   RPO Lubuskie   RPO Świętokrzyskie   RPO Łódzkie   RPO Warmińsko - Mazurskie   RPO Wielkopolskie   RPO Zachodniopomorskie
Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego

Celem Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2007 – 2013 jest: Poprawa konkurencyjności regionu i zwiększanie spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej województwa.

Warunkiem harmonijnego rozwoju województwa, jest z jednej strony likwidowanie, bądź neutralizowanie problemów stanowiących bariery rozwoju, z drugiej zaś wykorzystanie endogenicznego potencjału województwa przy jednoczesnym stymulowaniu tworzenia więzi wewnątrz regionalnych zapewniających dyfuzję zachodzących procesów rozwoju.
Budowaniu konkurencyjnej pozycji regionu, zbliżającej go do innych regionów metropolitalnych w UE będą towarzyszyć działania nakierowane na wyrównywanie szans rozwojowych wewnątrz województwa jednocześnie stymulujące, aktywizujące i jednoczące środowiska lokalne, wyzwalające postawy prorozwojowe i proprzedsiębiorcze.


Działania przewidziane do realizacji w ramach RPO WM oddziaływać będą bezpośrednio lub pośrednio na:

 • wzrost sektora badawczo – rozwojowego w województwie i jego powiązań z gospodarką,
 • zwiększenie liczby przedsiębiorstw innowacyjnych,
 • rozwój przedsiębiorczości,
 • poprawę dostępności i wzrost umiejętności wykorzystania nowoczesnych sposobów komunikowania się i Internetu,
 • wzrost zainteresowania regionem ze strony inwestorów zewnętrznych,
 • poprawę jakości dróg o znaczeniu regionalnym,
 • zwiększenie wykorzystania transportu publicznego,
 • poprawę stanu środowiska przyrodniczego i zachowanie obszarów cennych przyrodniczo,
 • aktywizację rozwoju miast jako lokalnych ośrodków usług publicznych,
 • rozwój nowych funkcji na obszarach pozametropolitalnych (zwłaszcza turystyczno-wypoczynkowych),
 • wzrost mobilności zawodowej mieszkańców województwa,
 • dostosowywanie warunków nauczania dzieci i młodzieży do współczesnych wymagań cywilizacyjnych,
 • podniesienie poziomu wykształcenia mieszkańców,
 • poprawę kondycji zdrowotnej, w szczególności osób aktywnych zawodowo,
 • wzmocnienie regionalnych więzi społeczno-kulturowych mieszkańców województwa mazowieckiego.


Priorytety Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego:
Instytucja Zarządzająca RPO Województwa Mazowieckiego

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
Departament Strategii i Rozwoju Regionalnego
ul. Ks. I. Kłopotowskiego 5
03-718 Warszawa
Tel.: (022) 597 97 51, (022) 597 97 55
e-mail: dsrr@mazovia.pl
www.mazovia.eu

Instytucja Pośrednicząca we wdrażaniu RPO Województwa Mazowieckiego

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych
ul. Jagiellońska 74
03-301 Warszawa
Tel.: (022) 29 52 000
Tel. infolinii: 0801 101 101
www.mazowia.euZNAJDŹ FIRMĘ DORADCZĄ
    Skróty wiadomości

reklama

Baza Konkurencyjności Funduszy Europejskich uruchomiona

data: 2015-12-10 15:13:36

źródło: www.mir.gov.pl

Wicepremier Morawiecki o współpracy z krajami ASEAN

data: 2015-12-09 14:11:00

źródło: www.mir.gov.pl

Ministerstwo Rozwoju rozpoczyna działalność

data: 2015-12-08 19:41:30

źródło: www.mir.gov.pl

strony: 12345678910

.