Wyszukiwarka dotacji   Szkolenia unijne   Pliki cookies
  Program Operacyjny Inteligentny Rozwój (PO IR)   Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko (PO IS)   Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (POWER)   Program Operacyjny Polska Cyfrowa (POPC)   Program Operacyjny Polska Wschodnia (POPW)   Programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej (PO EWT)   Regionalne Programy Operacyjne (RPO)   Fundusze Europejskie   Spis użytych skrótów
  Dotacje na Badania i Rozwój (B+R)   Dotacje na Innowacje   Dotacje na Odnawialne Źródła Energii (OZE)   Dotacja z ZUS   Dotacje na szkolenia   Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej
  Rachunki firmowe   Kredyty   Leasing   Oszczędności   Narzędzia porównawcze   Pozostałe
  Podjęcie działalności gospodarczej   Nazwa i zakres działalności   Wpis do EDG   Numer REGON   Numer Identyfikacji Podatkowej   Otwarcie rachunku   Wyrabiamy pieczątkę   Zgłoszenie do ubezpieczeń   Zezwolenia, koncesje   Zanim przetniemy wstęgę   Kalendarium przedsiębiorcy
  PO IG   PO IiŚ   PO KL   PO RPW   PROW   PO RYBY   Programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej   RPO Podlaskie   RPO Małopolskie   RPO Mazowieckie   RPO Opolskie   RPO Dolnośląskie   RPO Podkarpackie   RPO Kujawsko - Pomorskie   RPO Pomorskie   RPO Lubelskie   RPO Śląskie   RPO Lubuskie   RPO Świętokrzyskie   RPO Łódzkie   RPO Warmińsko - Mazurskie   RPO Wielkopolskie   RPO Zachodniopomorskie
REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLASKIEGO

Celem głównym Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013 jest podniesienie poziomu życia mieszkańców Dolnego Śląska oraz poprawa konkurencyjności regionu przy respektowaniu zasad zrównoważonego rozwoju. Cel główny RPO odnosi się zatem do trójkierunkowego oddziaływania. Jego istota wyraźnie akcentuje wzrost konkurencyjności regionu w aspekcie osiągania sukcesu w gospodarczej, krajowej i europejskiej rywalizacji. Istotna jest także poprawa jakości życia regionalnej społeczności.

W swoich założeniach cel główny obejmuje całokształt stosunków społecznych, ekonomicznych, warunków pracy, zamieszkiwania i obsługi ludności (m.in. dostępność szerokiego wachlarza usług dla ludności w sferze: bytowej, oświaty, kultury, ochrony zdrowia, rekreacji i wypoczynku), a także warunków tworzonych przez walory i niedostatki środowiska przyrodniczego oraz ład przestrzenny i funkcjonalność zagospodarowania terenów. Zarówno podniesienie poziomu gospodarczej i społecznej konkurencyjności regionu, jak i poprawa jakości życia ludności uwzględniać będzie użytkowanie zasobów naturalnych zgodnie z zasadami ekorozwoju.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013 będzie realizowany przy zaangażowaniu łącznie 1 622,1 mln euro. Na kwotę tę składa się 1228,9 mln euro środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 175,8 mln euro środków publicznego wkładu krajowego oraz 217,9 mln euro wkładu prywatnego.

Funkcje Instytucji Koordynującej pełnić będzie minister właściwy ds. rozwoju regionalnego poprzez wyznaczoną do tego celu komórkę w MRR – Departament Polityki Regionalnej (DPR).

Funkcje Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym dla województwa dolnośląskiego na lata 2007 – 2013 pełni Samorząd Województwa Dolnośląskiego.


Priorytety Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013.

 • Priorytet 1: Wzrost innowacyjności dolnośląskiej gospodarki ('INNOWACYJNOŚĆ'),
 • Priorytet 2: Wspieranie rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw na dolnym śląsku ('MSP'),
 • Priorytet 3: Rozwój społeczeństwa informacyjnego na Dolnym Śląsku ('SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE'),
 • Priorytet 4: Rozwój infrastruktury transportowej na Dolnym Śląsku ('TRANSPORT'),
 • Priorytet 5: Poprawa stanu środowiska naturalnego oraz zachowanie różnorodności biologicznej i ochrona przyrody na Dolnym Śląsku ('ŚRODOWISKO'),
 • Priorytet 6: Poprawa bezpieczeństwa ekologicznego i przeciwpowodziowego regionu ('BEZPIECZEŃSTWO'),
 • Priorytet 7: Regionalna infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku ('ENERGETYKA'),
 • Priorytet 8: Wykorzystanie i promocja dolnośląskiego potencjału turystycznego i uzdrowiskowego ('TURYSTYKA'),
 • Priorytet 9: Zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego oraz rozwój kultury na Dolnym Śląsku ('KULTURA'),
 • Priorytet 10: Rozbudowa i modernizacja infrastruktury edukacyjnej na Dolnym Śląsku ('EDUKACJA'),
 • Priorytet 11: Modernizacja infrastruktury ochrony zdrowia na Dolnym Śląsku ('ZDROWIE'),
 • Priorytet 12: Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich na terenie Dolnego Śląska ('MIASTA'),
 • Priorytet 13: Pomoc techniczna.

Instytucja Zarządzająca RPO Województwa Dolnośląskiego

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Wybrzeże Słowackiego 12-14
50-411 Wrocław
www.rpo.dolnyslask.pl
rpo@dolnyslask.pl

Instytucja Pośrednicząca we wdrażaniu RPO Województwa Dolnośląskiego

Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca
ul. Strzegomska 2-4
53-611 Wrocław
Tel.: (071) 776 58 00
www.dip.dolnyslask.pl


ZNAJDŹ FIRMĘ DORADCZĄ
    Skróty wiadomości

reklama

Baza Konkurencyjności Funduszy Europejskich uruchomiona

data: 2015-12-10 15:13:36

źródło: www.mir.gov.pl

Wicepremier Morawiecki o współpracy z krajami ASEAN

data: 2015-12-09 14:11:00

źródło: www.mir.gov.pl

Ministerstwo Rozwoju rozpoczyna działalność

data: 2015-12-08 19:41:30

źródło: www.mir.gov.pl

strony: 12345678910

.