Wyszukiwarka dotacji   Szkolenia unijne   Pliki cookies
  Program Operacyjny Inteligentny Rozwój (PO IR)   Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko (PO IS)   Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (POWER)   Program Operacyjny Polska Cyfrowa (POPC)   Program Operacyjny Polska Wschodnia (POPW)   Programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej (PO EWT)   Regionalne Programy Operacyjne (RPO)   Fundusze Europejskie   Spis użytych skrótów
  Dotacje na Badania i Rozwój (B+R)   Dotacje na Innowacje   Dotacje na Odnawialne Źródła Energii (OZE)   Dotacja z ZUS   Dotacje na szkolenia   Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej
  Rachunki firmowe   Kredyty   Leasing   Oszczędności   Narzędzia porównawcze   Pozostałe
  Podjęcie działalności gospodarczej   Nazwa i zakres działalności   Wpis do EDG   Numer REGON   Numer Identyfikacji Podatkowej   Otwarcie rachunku   Wyrabiamy pieczątkę   Zgłoszenie do ubezpieczeń   Zezwolenia, koncesje   Zanim przetniemy wstęgę   Kalendarium przedsiębiorcy
  PO IG   PO IiŚ   PO KL   PO RPW   PROW   PO RYBY   Programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej   RPO Podlaskie   RPO Małopolskie   RPO Mazowieckie   RPO Opolskie   RPO Dolnośląskie   RPO Podkarpackie   RPO Kujawsko - Pomorskie   RPO Pomorskie   RPO Lubelskie   RPO Śląskie   RPO Lubuskie   RPO Świętokrzyskie   RPO Łódzkie   RPO Warmińsko - Mazurskie   RPO Wielkopolskie   RPO Zachodniopomorskie
REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO – POMORSKIEGO NA LATA 2007-2013

Celem głównym Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w lata 2007-2013 jest poprawa konkurencyjności województwa oraz spójności społeczno-gospodarczej i przestrzennej jego obszaru. Realizacja celu spowoduje wzmocnienie społeczno-gospodarczej roli województwa w kraju, wzrost zatrudnienia, zwiększenie dochodów mieszkańców i poprawę ich poziomu życia oraz zmniejszenie różnic w rozwoju społecznym i gospodarczym pomiędzy obszarami.

Dla RPO województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2007-2013 wysokość środków wkładu wspólnotowego z EFRR, obliczonego wg przyjętego algorytmu 5,82 wynosi 930,84 mln euro. Łączna wartość zaangażowanych środków w realizację RPO województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2007-2013 wyniesie 1 395,11 mln euro, z czego 1 095,11 mln euro stanowić będą środki EFRR, a 164,27 mln euro krajowe środki publiczne.

Instytucja Koordynująca: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Funkcję Instytucji Zarządzającej pełnić będzie Zarząd Województwa Kujawsko – Pomorskiego poprzez Urząd Marszałkowski.

Priorytety Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-pomorskiego na lata 2007-2013.

  • Priorytet 1: Rozwój infrastruktury technicznej,
  • Priorytet 2: Zachowanie i racjonalne użytkowanie środowiska,
  • Priorytet 3: Rozwój infrastruktury społecznej,
  • Priorytet 4: Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego,
  • Priorytet 5: Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw
  • Priorytet 6: Wspieranie przemian w miastach i w obszarach wymagających odnowy,
  • Priorytet 7: Pomoc techniczna.

Instytucja Zarządzająca RPO Województwa Kujawsko - Pomorskiego

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
ul. Pl. Teatralny 2
87-100 Toruń

www.fundusze.kujawsko-pomorskie.pl
e-mail: ue.informacja@kujawsko-pomorskie.pl


ZNAJDŹ FIRMĘ DORADCZĄ
    Skróty wiadomości

reklama

Baza Konkurencyjności Funduszy Europejskich uruchomiona

data: 2015-12-10 15:13:36

źródło: www.mir.gov.pl

Wicepremier Morawiecki o współpracy z krajami ASEAN

data: 2015-12-09 14:11:00

źródło: www.mir.gov.pl

Ministerstwo Rozwoju rozpoczyna działalność

data: 2015-12-08 19:41:30

źródło: www.mir.gov.pl

strony: 12345678910

.