Wyszukiwarka dotacji   Szkolenia unijne   Pliki cookies
  Program Operacyjny Inteligentny Rozwój (PO IR)   Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko (PO IS)   Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (POWER)   Program Operacyjny Polska Cyfrowa (POPC)   Program Operacyjny Polska Wschodnia (POPW)   Programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej (PO EWT)   Regionalne Programy Operacyjne (RPO)   Fundusze Europejskie   Spis użytych skrótów
  Dotacje na Badania i Rozwój (B+R)   Dotacje na Innowacje   Dotacje na Odnawialne Źródła Energii (OZE)   Dotacja z ZUS   Dotacje na szkolenia   Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej
  Rachunki firmowe   Kredyty   Leasing   Oszczędności   Narzędzia porównawcze   Pozostałe
  Podjęcie działalności gospodarczej   Nazwa i zakres działalności   Wpis do EDG   Numer REGON   Numer Identyfikacji Podatkowej   Otwarcie rachunku   Wyrabiamy pieczątkę   Zgłoszenie do ubezpieczeń   Zezwolenia, koncesje   Zanim przetniemy wstęgę   Kalendarium przedsiębiorcy
  PO IG   PO IiŚ   PO KL   PO RPW   PROW   PO RYBY   Programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej   RPO Podlaskie   RPO Małopolskie   RPO Mazowieckie   RPO Opolskie   RPO Dolnośląskie   RPO Podkarpackie   RPO Kujawsko - Pomorskie   RPO Pomorskie   RPO Lubelskie   RPO Śląskie   RPO Lubuskie   RPO Świętokrzyskie   RPO Łódzkie   RPO Warmińsko - Mazurskie   RPO Wielkopolskie   RPO Zachodniopomorskie
Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013

Cel główny:
„Podniesienie konkurencyjności regionu prowadzące do szybszego wzrostu gospodarczego, zwiększenia zatrudnienia oraz poprawy spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej województwa”.

Cel główny Regionalnego Programu Operacyjnego wynika bezpośrednio z celu nadrzędnego Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego na lata 2006-2020. Zorientowany jest na przełamanie występujących barier rozwojowych, a także stanowi podstawę modernizacji struktury gospodarczej oraz wzmocnienia spójności społecznej, gospodarczej i terytorialnej regionu.

Osiągniecie celu głównego zapewni podniesienie atrakcyjności i rangi województwa w kraju i poza jego granicami oraz uzyskanie wzrostu poziomu Produktu Krajowego Brutto na mieszkańca w stosunku do średniej Wspólnoty Europejskiej, a także uzyskanie poprawy wartości podstawowych wskaźników społeczno-gospodarczych mierzonych na poziomie województwa.

Cele szczegółowe:

1. Restrukturyzacja oraz zwiększanie konkurencyjności i innowacyjności regionalnej gospodarki.
Cel nawiązuje do sfery gospodarczej, a jego osiąganie będzie się odbywać poprzez wsparcie bezpośrednie i pośrednie sektora przedsiębiorstw, wsparcie sfery otoczenia biznesu oraz sektora badawczo-rozwojowego. Istotnym elementem będzie rozwój i wykorzystanie nowoczesnych technik informacyjnych oraz rozwój współpracy międzynarodowej

2. Poprawa warunków inwestowania oraz zwiększenie spójności terytorialnej województwa. Działania w ramach w/w celu będą skoncentrowane na rozwoju infrastruktury – elementu wspomagającego i ułatwiającego prowadzenie działalności gospodarczej, a także wspomagającego niwelowanie różnic wewnątrzregionalnych. Zakłada się zmniejszanie bariery komunikacyjnej; inwestycje w infrastrukturę ochrony środowiska; wykorzystanie odnawialnych źródeł energii; wsparcie kompleksowych działań na rzecz zagospodarowania terenów pod inwestycje. Realizacja tych działań ma służyć tworzeniu przyjaznych warunków do zwiększania poziomu inwestycji i szybszego rozwoju gospodarczego województwa.

3. Poprawa atrakcyjności regionu jako miejsca do zamieszkania. Cel będzie ukierunkowany na podnoszenie warunków życia mieszkańców w zakresie poprawy dostępu do podstawowej infrastruktury (dróg lokalnych, infrastruktury wodno-kanalizacyjnej), a także dostępu do sfer infrastruktury społecznej: edukacyjnej, infrastruktury opieki medycznej, opieki społecznej, a także kulturalnej i turystycznej. Cel przewiduje również aktywizację społeczności lokalnych poprzez wsparcie ich działań prowadzących do podnoszenia jakości życia, tworzenia usług i miejsc pracy, co wynika z zapotrzebowania gospodarki na wykształcone społeczeństwo (oparte na wiedzy) oraz pojawienia się niekorzystnych trendów demograficznych na terenie województwa lubelskiego.

Priorytety Regionalnego Programu Operacyjnego:

  • Priorytet 1 Przedsiębiorczość i innowacje
  • Priorytet 2 Infrastruktura ekonomiczna
  • Priorytet 3 Transport
  • Priorytet 4 Środowisko i czysta energia
  • Priorytet 5 Kultura turystyka i współpraca międzyregionalna
  • Priorytet 6 Infrastruktura społeczna
  • Priorytet 7 Pomoc techniczna

Instytucja Zarządzająca RPO Województwa Lubelskiego

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego
ul. Spokojna 4
20-074 Lublin
e-mail: drr@lubelskie.pl
www.rpo.lubelskie.pl

Instytucja Pośrednicząca II stopnia we wdrażaniu RPO Województwa Lubelskiego

Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości
ul. Graniczna 4
20-010 Lublin
e-mail: lawp@lubelskie.pl
www.lawp.lubelskie.plZNAJDŹ FIRMĘ DORADCZĄ
    Skróty wiadomości

reklama

Baza Konkurencyjności Funduszy Europejskich uruchomiona

data: 2015-12-10 15:13:36

źródło: www.mir.gov.pl

Wicepremier Morawiecki o współpracy z krajami ASEAN

data: 2015-12-09 14:11:00

źródło: www.mir.gov.pl

Ministerstwo Rozwoju rozpoczyna działalność

data: 2015-12-08 19:41:30

źródło: www.mir.gov.pl

strony: 12345678910

.