Wyszukiwarka dotacji   Szkolenia unijne   Dotacje według typów i branż   Dotacje na odnawialne źródła energii   Pliki cookies
  Fundusze Europejskie   Spis użytych skrótów   PO IG   PO IiŚ   PO KL   PO RPW   PROW   PO RYBY   Programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej
  RPO Podlaskie   RPO Mazowieckie   RPO Dolnośląskie   RPO Kujawsko - Pomorskie   RPO Lubelskie   RPO Lubuskie   RPO Łódzkie   RPO Małopolskie   RPO Opolskie   RPO Podkarpackie   RPO Pomorskie   RPO Śląskie   RPO Świętokrzyskie   RPO Warmińsko - Mazurskie   RPO Wielkopolskie   RPO Zachodniopomorskie
  Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej   Firmy   Rolnicy
  Podjęcie działalności gospodarczej   Nazwa i zakres działalności   Wpis do EDG   Numer REGON   Numer Identyfikacji Podatkowej   Otwarcie rachunku   Wyrabiamy pieczątkę   Zgłoszenie do ubezpieczeń   Zezwolenia, koncesje   Zanim przetniemy wstęgę   Kalendarium przedsiębiorcy
LUBUSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2007-2013

Głównym celem Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego jest stworzenie warunków wzrostu konkurencyjności województwa poprzez wykorzystanie regionalnego potencjału endogenicznego oraz przeciwdziałanie marginalizacji zagrożonych obszarów, przy racjonalnym gospodarowaniu zasobami i dążeniu do zapewnienia większej spójności województwa.

Cele szczegółowe:

- rozwój cywilizacyjny i wzrost konkurencyjności regionu przede wszystkim poprzez inwestycje w projekty infrastrukturalne o dużej wartości dodanej,
- utrzymanie wysokich standardów ekologicznych przez poprawę funkcjonowania infrastruktury ochrony środowiska przyrodniczego,
- rozwój gospodarczy województwa poprzez zintegrowanie działań dla tworzenia warunków sprzyjających wzrostowi inwestycji na poziomie regionalnym i lokalnym, prowadzących do wzrostu zatrudnienia,
- znoszenie dysproporcji między dynamicznymi centrami wzrostu, a terenami marginalizowanymi.

Realizacja tak określonego celu głównego, celów szczegółowych oraz dotychczasowe doświadczenie pozwala wyznaczyć cztery wyzwania stojące przed województwem w procesie jego rozwoju.

Priorytety Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego:

  • 1. Rozwój infrastruktury wzmacniającej konkurencyjność regionu.
  • 2. Ochrona i zarządzanie zasobami środowiska przyrodniczego.
  • 3. Stymulowanie wzrostu inwestycji w przedsiębiorstwach i wzmocnienie potencjału innowacyjnego.
  • 4. Rozwój lokalny i współpraca terytorialna.
Realizacja działań zapisanych w projekcie LRPO pozwoli na osiągnięcie celów strategicznych. Do najważniejszych obszarów działań (zgodnych ze SRWL) wpisujących się w priorytety LRPO należy zaliczyć:

W zakresie kapitału materialnego (wytworzonego):

- zapewnienie nowoczesnego systemu telekomunikacyjnego,
- poprawa jakości infrastruktury transportowej,
- zwiększenie budownictwa mieszkaniowego i polepszenie infrastruktury komunalnej,
- zwiększenie poziomu innowacyjności gospodarki regionu oraz jej zaawansowania technologicznego.

W dziedzinie kapitału naturalnego:

- zwiększenie skuteczności ochrony przeciwpowodziowej,
- ochrona przyrody, racjonalne wykorzystanie zasobów leśnych i poszerzanie obszarów o wysokich walorach przyrodniczych z dążeniem do utworzenia parku narodowego,
- wdrażanie europejskich norm ochrony środowiska.

W sferze kapitału ludzkiego:

- poprawa jakości kształcenia oraz efektów pracy placówek oświatowych,
- upowszechnienie wykształcenia średniego
- powszechny dostęp do wykształcenia na poziomie ponadgimnazjalnym,
- rozwój sieci szkolnictwa wyższego,
- rozwój systemu kształcenia ustawicznego w oparciu o współprace sektorów edukacji i gospodarki,
- wzmocnienie potencjału systemu edukacyjnego w zakresie tworzenia społeczeństwa informacyjnego,
- poprawa stanu zdrowotności społeczeństwa dzięki rozbudowie i zwiększeniu jakości funkcjonowania placówek ochrony zdrowia,
- racjonalne gospodarowanie potencjałem instytucji kultury, zwiększenie dostępności do placówek kulturalnych oraz stymulowanie uczestnictwa w kulturze,
- upowszechnianie sportu masowego, głównie dzieci i młodzieży,
- ograniczenie patologii społecznych, w tym przeciwdziałanie bezrobociu,
- zmniejszenie negatywnych skutków przygranicznego i tranzytowego położenia dla bezpieczeństwa mieszkańców.

W dziedzinie kapitału społecznego:

- stymulowanie i wspieranie samoorganizacji społeczeństwa, w tym różnorodnych form stowarzyszeń, zrzeszeń i organizacji społecznych,
- stymulowanie i wspieranie różnorodnych form współpracy przedsiębiorców.

Zarząd Województwa Lubuskiego planuje uczynić instytucjami wdrażającymi następujące instytucje:

1. Odpowiedni departament Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego (priorytet I, II, IV, V)
2. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (priorytet II)
3. Regionalna Instytucja Finansująca (priorytet III).
Instytucja Zarządzająca RPO Województwa Lubuskiego

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego
ul. Podgórna 7
65-057 Zielona Góra
www.lubuskie.pl

Instytucja Pośrednicząca II we wdrażaniu RPO Województwa Lubuskiego

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze
ul. Kożuchowska 4
65-364 Zielona Góra

e-mail: sekretariat@wfosigw.zgora.pl
www.wfosigw.zgora.plZNAJDŹ FIRMĘ DORADCZĄ
    Skróty wiadomości
Badania i rozwój na szybkiej ścieżce

data: 2015-08-04 11:23:55

źródło: www.mir.gov.pl


reklama

Znowelizowany program MdM wchodzi w życie

data: 2015-08-04 09:54:31

źródło: www.mir.gov.pl

Urzędy bliżej obywateli - rusza projekt "Obywatel"

data: 2015-08-04 08:19:32

źródło: www.mir.gov.pl

Poziom realizacji programów - stan na 2 sierpnia 2015 r.

data: 2015-08-03 12:21:23

źródło: www.mir.gov.pl

strony: 12345678910

.