Wyszukiwarka dotacji   Szkolenia unijne   Pliki cookies
  Program Operacyjny Inteligentny Rozwój (PO IR)   Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko (PO IS)   Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (POWER)   Program Operacyjny Polska Cyfrowa (POPC)   Program Operacyjny Polska Wschodnia (POPW)   Programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej (PO EWT)   Regionalne Programy Operacyjne (RPO)   Fundusze Europejskie   Spis użytych skrótów
  Dotacje na Badania i Rozwój (B+R)   Dotacje na Innowacje   Dotacje na Odnawialne Źródła Energii (OZE)   Dotacja z ZUS   Dotacje na szkolenia   Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej
  Rachunki firmowe   Kredyty   Leasing   Oszczędności   Narzędzia porównawcze   Pozostałe
  Podjęcie działalności gospodarczej   Nazwa i zakres działalności   Wpis do EDG   Numer REGON   Numer Identyfikacji Podatkowej   Otwarcie rachunku   Wyrabiamy pieczątkę   Zgłoszenie do ubezpieczeń   Zezwolenia, koncesje   Zanim przetniemy wstęgę   Kalendarium przedsiębiorcy
  PO IG   PO IiŚ   PO KL   PO RPW   PROW   PO RYBY   Programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej   RPO Podlaskie   RPO Małopolskie   RPO Mazowieckie   RPO Opolskie   RPO Dolnośląskie   RPO Podkarpackie   RPO Kujawsko - Pomorskie   RPO Pomorskie   RPO Lubelskie   RPO Śląskie   RPO Lubuskie   RPO Świętokrzyskie   RPO Łódzkie   RPO Warmińsko - Mazurskie   RPO Wielkopolskie   RPO Zachodniopomorskie
Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-13

Cel główny programu

Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 – 2013 jest podstawowym dokumentem operacyjnym służącym realizacji polityki rozwoju regionu, łączy w sobie założenia Narodowej Strategii Spójności oraz potrzeby i aspiracje mieszkańców wynikające ze specyfiki i wewnętrznego potencjału Województwa Małopolskiego.

Celem głównym Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 jest tworzenie warunków dla wzrostu gospodarczego i zatrudnienia. Cel ten będzie osiągany w szcze-gólności poprzez prokonkurencyjne inwestycje infrastrukturalne, rozwijanie innowacyjności i społe-czeństwa informacyjnego oraz poprawę stanu środowiska naturalnego i kulturowego.

Cel główny realizowany będzie za pośrednictwem celów szczegółowych oraz celów poszczególnych osi priorytetowych Programu. Cały system celów i interwencji opisany w MRPO jest zgodny z pod-stawowym dokumentem określającym przestrzeń dla polityki spójności UE w latach 2007-2013, tj. Strategicznymi Wytycznymi Wspólnotowymi (SWW).

Cele szczegółowe

Cel główny zostanie osiągnięty poprzez realizację następujących celów szczegółowych:
1) podnoszenie konkurencyjności i innowacyjności gospodarki Małopolski,
2) promowanie spójności wewnętrznej regionu w oparciu o zasadę zrównoważonego rozwoju,
3) wzmacnianie potencjału instytucjonalnego podmiotów z terenu Małopolski.

Strategia realizacji celów

Małopolski Regionalny Program Operacyjny jest narzędziem służącym realizacji całościowej wizji rozwojowej województwa, jednocześnie bardzo silnie powiązanym z celami polityki spójności Unii Europejskiej oraz polityki Rządu Rzeczypospolitej Polskiej wyrażonymi w Strategicznych Wytycznych Wspólnotowych (SWW) oraz Narodowej Strategii Spójności (NSS). Brzegowe uwarunkowania wspól-notowe i ogólnokrajowe sprawiają, że MRPO odnosi się do tej części celów Strategii Rozwoju Małopolski, która jest zgodna z wyżej wymienionymi dokumentami, a planowane w nim interwencje prawnie możliwe do sfinansowania przez środki krajowe i Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego.

Układ logiczny MRPO opracowany został w sposób konsekwentny w stosunku do struktury Strategii Rozwoju Województwa.

Zgodnie z wizją rozwoju województwa, Małopolska ma być regionem szans, wszechstronnego rozwoju ludzi i nowoczesnej gospodarki; silnym aktywnością swoich mieszkańców, czerpiącym z dziedzictwa przeszłości i zachowującym tożsamość w zintegrowanej Europie.

Nadrzędną ideą strategii postępowania w perspektywie 2007-2013 jest stworzenie warunków dla wielowymiarowego indywidualnego rozwoju w zgodzie z dobrem publicznym, a najważniejszą kategorią strategii staje się człowiek w regionalnej przestrzeni i wspólnocie.

Osie priorytetowe programu

Osie priorytetowe MRPO dzielą się wyraźnie na trzy grupy:

1. na pierwszą składają się osie priorytetowe od 1 do 4. Elementem wspólnym tych osi jest zdecydowana orientacja na budowanie i wzmacnianie tych potencjałów Małopolski, które decydują o konkurencyjności gospodarczej regionu.

2. drugą grupę tworzą osie priorytetowe od 5 do 7. Wspólnym elementem tych osi jest troska o zapewnienie spójnych wewnątrzregionalnie warunków rozwoju osobistego mieszkańcom Małopolski oraz rozwoju gospodarczego tutejszym firmom, niezależnie od miejsca zamieszkania czy lokalizacji działalności.

3. trzecią grupę stanowią osie priorytetowe numer 8 i 9, których wspólnym mianownikiem jest budowanie potencjału instytucjonalnego Małopolski.

Szacunkowy plan finansowy

Województwo Małopolskie zgodnie z przyjętym na poziomie rządowym algorytmem podziału środków EFRR otrzyma 6,83% środków przeznaczonych na realizację 16 Regionalnych Programów Operacyj-nych. Przy obecnej wartości alokacji z EFRR będzie to kwota 1 091,00 milionów euro.

Przy podziale tej kwoty na poszczególne osie priorytetowe MRPO uwzględniono:

  • znaczenie priorytetu (także działania) dla Województwa, zgodność ze Strategią Rozwoju Wojewódz-twa;
  • rodzaj wydatku (wydatek o charakterze rozwojowym lub o charakterze likwidacji zapóźnień);
  • zdolność beneficjentów w zakresie generowania wkładu własnego na konkretny rodzaj projektów
  • globalną ocenę zdolności absorpcyjnej jednostek samorządu terytorialnego z obszaru województwa małopolskiego (na podstawie ekspertyzy);
  • strukturę popytu na środki na podstawie dużych (kluczowych) projektów o znaczeniu regionalnym (głównie projekty własne województwa) planowanych na okres 2007 – 2013;
  • popyt na środki oszacowany na podstawie wszystkich projektów złożonych w ramach I i III priorytetu Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego w latach 2004 i 2005;
  • analizy limitów środków na bloki tematyczne (wg wytycznych Ministerstwa Rozwoju Regionalnego), oraz
  • kosztochłonność projektów.
Instytucja Zarządzająca

Zgodnie z definicją zawartą w projekcie rozporządzenia ogólnego, instytucja zarządzająca to instytucja zobowiązana do wykonywania zadań właściwych dla zarządzania programem operacyjnym. Funkcję związane z zarządzaniem Regionalnego Programu Operacyjnego pełnić będzie – Zarząd Województwa Małopolskiego.

Instytucja Wdrażająca

Zarząd Województwa może powierzyć część lub całość funkcji Instytucji Wdrażającej priorytety lub działania Regionalnego Programu Operacyjnego wyodrębnionym jednostkom Urzędu Marszałkow-skiego Województwa Małopolskiego lub innym podmiotom, które mają odpowiednie doświadczenie i kompetencje do realizowania tych zadań.
Instytucja Zarządzająca RPO Województwa Małopolskiego

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Departament Polityki Regionalnej
ul. Wielicka 72
30-552 Kraków
www.malopolskie.pl/RozwojRegionalny/RPOperacyjny


Instytucja Pośrednicząca we wdrażaniu RPO Województwa Małopolskiego

Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości
ul. Kordylewskiego 11
31-542 Kraków
e-mail: sekretariat@mcp.malopolska.pl
www.mcp.malopolska.plZNAJDŹ FIRMĘ DORADCZĄ
    Skróty wiadomości

reklama

Baza Konkurencyjności Funduszy Europejskich uruchomiona

data: 2015-12-10 15:13:36

źródło: www.mir.gov.pl

Wicepremier Morawiecki o współpracy z krajami ASEAN

data: 2015-12-09 14:11:00

źródło: www.mir.gov.pl

Ministerstwo Rozwoju rozpoczyna działalność

data: 2015-12-08 19:41:30

źródło: www.mir.gov.pl

strony: 12345678910

.