Wyszukiwarka dotacji   Szkolenia unijne   Pliki cookies
  Program Operacyjny Inteligentny Rozwój (PO IR)   Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko (PO IS)   Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (POWER)   Program Operacyjny Polska Cyfrowa (POPC)   Program Operacyjny Polska Wschodnia (POPW)   Programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej (PO EWT)   Regionalne Programy Operacyjne (RPO)   Fundusze Europejskie   Spis użytych skrótów
  Dotacje na Badania i Rozwój (B+R)   Dotacje na Innowacje   Dotacje na Odnawialne Źródła Energii (OZE)   Dotacja z ZUS   Dotacje na szkolenia   Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej
  Rachunki firmowe   Kredyty   Leasing   Oszczędności   Narzędzia porównawcze   Pozostałe
  Podjęcie działalności gospodarczej   Nazwa i zakres działalności   Wpis do EDG   Numer REGON   Numer Identyfikacji Podatkowej   Otwarcie rachunku   Wyrabiamy pieczątkę   Zgłoszenie do ubezpieczeń   Zezwolenia, koncesje   Zanim przetniemy wstęgę   Kalendarium przedsiębiorcy
  PO IG   PO IiŚ   PO KL   PO RPW   PROW   PO RYBY   Programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej   RPO Podlaskie   RPO Małopolskie   RPO Mazowieckie   RPO Opolskie   RPO Dolnośląskie   RPO Podkarpackie   RPO Kujawsko - Pomorskie   RPO Pomorskie   RPO Lubelskie   RPO Śląskie   RPO Lubuskie   RPO Świętokrzyskie   RPO Łódzkie   RPO Warmińsko - Mazurskie   RPO Wielkopolskie   RPO Zachodniopomorskie
REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA LATA 2007-2013

Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 jest jednym z wielu narzędzi finansowych realizacji 'Strategii rozwoju województwa opolskiego'. Z założenia Program ten ma swoim zakresem obejmować te cele wyznaczone w Strategii, które w oparciu o aktualne diagnozę i analizę sytuacji społeczno-gospodarczej województwa uznano za najważniejsze do realizacji w latach 2007-2013 i jednocześnie, które są możliwe do wsparcia w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w zakresie obszarów określonych w rozporządzeniu Rady (WE) nr 1083/2006 oraz rozporządzeniu (WE) Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1080/2006.

Cel główny

Zwiększenie konkurencyjności oraz zapewnienie spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej dla podniesienia atrakcyjności województwa opolskiego, jako miejsca do inwestowania, pracy i zamieszkania.

Dla osiągnięcia celu głównego zdefiniowano 7 celów strategicznych, których osiągnięcie przyczynić się ma do pobudzania potencjału gospodarczego, poprawy atrakcyjności i możliwości konkurencyjnych województwa opolskiego oraz wzrostu zatrudnienia.

Cele strategiczne

C1. Wzmocnienie gospodarki regionu poprzez rozwój przedsiębiorczości, innowacyjności, sektora B+R oraz infrastruktury turystycznej i rekreacyjno-sportowej na rzecz rozwoju społeczno-gospodarczego.
C2. Tworzenie technicznych warunków do powszechnego wykorzystania narzędzi ICT oraz ich upowszechnianie na rzecz budowy społeczeństwa informacyjnego w województwie opolskim.
C3. Zwiększenie perspektyw rozwojowych regionu i mobilności jego mieszkańców poprzez rozwój infrastruktury transportowej.
C4. Poprawa stanu środowiska naturalnego i ochrona przyrody oraz zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego.
C5. Wzmocnienie roli edukacji i oświaty, wzrost znaczenia kultury na rzecz zwiększenia atrakcyjności regionu oraz podniesienie poziomu bezpieczeństwa zdrowotnego dla zapewnienia efektywności regionalnych zasobów pracy.
C6. Przeciwdziałanie marginalizacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej wybranych obszarów zdegradowanych oraz przeznaczonych do rewitalizacji.
C7. Zapewnienie efektywnego i sprawnego systemu zarządzania, wdrażania, monitorowania oceny i kontroli RPO WO 2007-2013 oraz osiągnięcie pełnej absorpcji środków funduszy strukturalnych w latach 2007-2013.

Cel główny RPO WO 2007-2013 bezpośrednio wynika z wizji i misji województwa zapisanych w 'Strategii rozwoju województwa opolskiego', a także pośrednio odnosi się do ustaleń odnowionych strategii rozwoju Unii Europejskiej (Lizbońskiej i Göteborskiej). Cele strategiczne Programu sformułowano bezpośrednio na podstawie bilansu SWOT, stosując metodę wzmacniania atutów i eliminowania słabości, przy jednoczesnym wykorzystywaniu szans rozwoju i unikania ewentualnych zagrożeń generowanych przez otoczenie regionu.

Określenie obszarów wsparcia RPO WO 2007-2013 sformułowanych w powyższych celach, zdeterminowane było oprócz zakresu interwencji Europejskiego Funduszu Regionalnego, również wnioskami płynącymi z diagnozy aktualnego stanu województwa opolskiego. Na podstawie analizy możliwe były do zdefiniowania najważniejsze problemy społecznogospodarcze oraz główne wyzwania, które stają przed województwem opolskim. Określone w diagnozie wpływ interwencji funduszy strukturalnych w okresie 2004-2006 oraz innych programów, wskazanie dysproporcji rozwojowych w regionie, pozwoliły na strategiczne ujęcie obszarów rozwoju województwa, które powinny zostać realizowane w ramach RPO WO 2007-2013, tak aby została zapewniona koncentracja środków EFRR na aspekty społeczno-gospodarcze adekwatnie do potrzeb Opolszczyzny. Należy podkreślić, iż w skali regionalnej wszystkie fundusze strukturalne będą wywierać znaczny wpływ na szeroko rozumiany rozwój regionu. Ambicją województwa opolskiego jest osiągnięcie w roku 2015, m.in. dzięki interwencji funduszy strukturalnych w latach 2007-2013, poziomu PKB na jednego mieszkańca w wysokości przekraczającej 50% średniej dla całej Wspólnoty.

Cel główny Programu zawiera zarówno odniesienie do konkurencyjności gospodarki regionu, jak i zapewnienie spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej. W efekcie powiązane z nim cele strategiczne oraz cele poszczególnych Osi priorytetowych pozostają ze sobą w relacji współzależności.

Systemowe działania na rzecz osiągnięcia celu głównego i celów strategicznych RPO WO 2007-2013 zostały sformułowane w odpowiadających im - 7 Osiach priorytetowych Programu, co oznacza, że cele Osi priorytetowych są równoważne z celami strategicznymi Programu. Pomoc dotacyjna udzielana będzie w ramach następujących osi:

  • Oś priorytetowa 1: Wzmocnienie atrakcyjności gospodarczej regionu
  • Oś priorytetowa 2: Społeczeństwo informacyjne
  • Oś priorytetowa 3: Transport
  • Oś priorytetowa 4: Ochrona środowiska
  • Oś priorytetowa 5: Infrastruktura społeczna i szkolnictwo wyższe
  • Oś priorytetowa 6: Aktywizacja obszarów miejskich i zdegradowanych
  • Oś priorytetowa 7: Pomoc techniczna.

Finansowanie

Na realizację RPO WO 2007-2013 województwo opolskie w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) otrzyma 427 144 813 Euro. Program wdrażany będzie również przy udziale środków krajowych (75 378 497 Euro) oraz prywatnych (237 756 712 Euro).
Instytucja Zarządzająca RPO Województwa Opolskiego

Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
Departament Koordynacji Programów Operacyjnych
ul. Piastowska 14
45-082 Opole
e-mail: dpo@umwo.opole.pl
www.umwo.opole.pl

Instytucja Pośrednicząca II we wdrażaniu RPO Województwa Opolskiego
Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki
ul. Spychalskiego 1a
45-716 Opole
e-mail: biuro@ocrg.opolskie.pl
www.ocrg.opolskie.plZNAJDŹ FIRMĘ DORADCZĄ
    Skróty wiadomości

reklama

Baza Konkurencyjności Funduszy Europejskich uruchomiona

data: 2015-12-10 15:13:36

źródło: www.mir.gov.pl

Wicepremier Morawiecki o współpracy z krajami ASEAN

data: 2015-12-09 14:11:00

źródło: www.mir.gov.pl

Ministerstwo Rozwoju rozpoczyna działalność

data: 2015-12-08 19:41:30

źródło: www.mir.gov.pl

strony: 12345678910

.