Wyszukiwarka dotacji   Szkolenia unijne   Pliki cookies
  Program Operacyjny Inteligentny Rozwój (PO IR)   Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko (PO IS)   Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (POWER)   Program Operacyjny Polska Cyfrowa (POPC)   Program Operacyjny Polska Wschodnia (POPW)   Programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej (PO EWT)   Regionalne Programy Operacyjne (RPO)   Fundusze Europejskie   Spis użytych skrótów
  Dotacje na Badania i Rozwój (B+R)   Dotacje na Innowacje   Dotacje na Odnawialne Źródła Energii (OZE)   Dotacja z ZUS   Dotacje na szkolenia   Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej
  Rachunki firmowe   Kredyty   Leasing   Oszczędności   Narzędzia porównawcze   Pozostałe
  Podjęcie działalności gospodarczej   Nazwa i zakres działalności   Wpis do EDG   Numer REGON   Numer Identyfikacji Podatkowej   Otwarcie rachunku   Wyrabiamy pieczątkę   Zgłoszenie do ubezpieczeń   Zezwolenia, koncesje   Zanim przetniemy wstęgę   Kalendarium przedsiębiorcy
  PO IG   PO IiŚ   PO KL   PO RPW   PROW   PO RYBY   Programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej   RPO Podlaskie   RPO Małopolskie   RPO Mazowieckie   RPO Opolskie   RPO Dolnośląskie   RPO Podkarpackie   RPO Kujawsko - Pomorskie   RPO Pomorskie   RPO Lubelskie   RPO Śląskie   RPO Lubuskie   RPO Świętokrzyskie   RPO Łódzkie   RPO Warmińsko - Mazurskie   RPO Wielkopolskie   RPO Zachodniopomorskie
REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA LATA 2007-2013

Cel główny Programu

Celem głównym Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013 jest wzrost krajowej i międzynarodowej konkurencyjności gospodarki oraz poprawa dostępności przestrzennej Podkarpacia.

Zasadniczy kierunek rozwoju województwa przyjęty w RPO na lata 2007 – 2013 oparty jest na działaniach zmierzających do podniesienia krajowej i międzynarodowej konkurencyjności gospodarki regionu, przede wszystkim poprzez wsparcie zarówno finansowe jak i instytucjonalne działań w sferze przedsiębiorczości, zwłaszcza w zakresie wzrostu jej innowacyjności i produktywności.

Działania te powinny być wzmacniane poprzez poprawę dostępności przestrzennej regionu, w tym zwłaszcza komunikacyjnej.

Cele szczegółowe

W ramach programu realizowane będą następujące cele szczegółowe:
1. Tworzenie warunków do rozwoju przedsiębiorczości i gospodarki opartej na wiedzy oraz promocja gospodarcza regionu.
2. Poprawa dostępności i atrakcyjności inwestycyjnej regionu poprzez budowę i modernizację sieci komunikacyjnej, informatycznej i energetycznej.
3. Zapobieganie degradacji środowiska przyrodniczego i zagrożeniom zewnętrznym oraz racjonalna gospodarka zasobami naturalnymi.
4. Tworzenie warunków do rozwoju kapitału ludzkiego poprzez inwestycje w infrastrukturę społeczną w zakresie: edukacji, kultury, turystyki i sportu.
5. Wyrównywanie dysproporcji rozwojowych wewnątrz regionu poprzez usuwanie barier infrastrukturalnych i przestrzennych.

Przedstawione wyżej cele koncentrują się przede wszystkim na niwelowaniu podstawowych barier i zagrożeń rozwoju, przy jednoczesnym dążeniu do rozwoju sfery przedsiębiorczości i kapitału ludzkiego, a także poprawy spójności wewnętrznej regionu. Cele te realizowane równocześnie wzmocnią aktywność gospodarczą, a także spójność społeczną i przestrzenną także w odniesieniu do innych regionów UE.

Strategia realizacji celów

Strategia realizacji celów Programu opiera się nie tylko na niwelowaniu barier rozwojowych województwa, ale także wyznacza nowe kierunki rozwoju wykorzystujące istniejący w regionie potencjał zarówno techniczny jak i intelektualny. Realizacja celów zmierza do zaspokojenia potrzeb rozwojowych regionu, które koncentrują się przede wszystkim na:

  • Rozwijaniu przedsiębiorczości i aktywności gospodarczej jako głównych czynników realizacji nadrzędnego celu RPO. Realizacja priorytetu koncentrować się będzie przede wszystkim na tworzeniu optymalnych warunków dla funkcjonowania i rozwoju przedsiębiorstw, zwłaszcza w zakresie wsparcia kapitałowego i instytucjonalnego, a także na przygotowaniu terenów inwestycyjnych i ich promocji dla pozyskiwania inwestycji zewnętrznych. Integralnym elementem wsparcia w sferze produkcyjnej w ramach RPO będą także działania w zakresie badania i rozwoju technologicznego, również w odniesieniu do szkolnictwa wyższego, w szczególności w powiązaniu z innowacyjną sferą produkcyjną.
  • Dalszym rozwoju infrastruktury technicznej, zwłaszcza w zakresie budowy i modernizacji dróg, infrastruktury kolejowej i lotniczej, a także modernizacji transportu publicznego.
W celu zapewnienia warunków dla pełnego rozwoju społeczno – gospodarczego województwa niezbędne jest także zapewnienie sprawnych i szybkich systemów łączności, m.in. poprzez cyfrowe techniki komunikacyjne. Jest to jeden z podstawowych elementów budowy społeczeństwa informacyjnego. Telefonizacja zwłaszcza obszarów wiejskich i powszechna dostępność do szerokopasmowego Internetu stworzy szansę dla wyrównania intelektualnego, a także materialnego poziomu życia mieszkańców. Jednym z podstawowych warunków realizacji wyżej wskazanych zamierzeń jest także zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego regionu jako podstawy umożliwiającej funkcjonowanie i rozwój wszelkich form aktywności regionalnej. Realizacja zadań w tym zakresie umożliwi rozbudowę i modernizację przestarzałych i zużytych systemów energetycznych.
  • Respektowaniu zasady zrównoważonego rozwoju, która jest jednym z podstawowych warunków skutecznej realizacji rozwoju gospodarczego i społecznego regionu. Oznacza to uwzględnienie aspektów ekologicznych w realizacji celów gospodarczych i społecznych. Realizacja przyjętego w RPO priorytetu w zakresie ochrony środowiska przyczyni się do wyeliminowania występujących zagrożeń, a także ochrony i racjonalnego wykorzystania zasobów i wartości przyrodniczych m.in. poprzez rozbudowę infrastruktury komunalnej, przeciwpowodziowej.
  • Budowaniu nowoczesnego społeczeństwa poprzez inwestycje w kapitał ludzki, zwłaszcza w zakresie poprawy dostępności i jakości kształcenia, co w dalszej perspektywie doprowadzi do zwiększenia potencjału wiedzy i poprawy poziomu wykształcenia mieszkańców regionu. Integralnym elementem budowy nowoczesnego społeczeństwa jest także wspieranie rozwoju kultury, sportu i turystyki, szczególnie w zakresie wzrostu znaczenia funkcjonujących w regionie instytucji kultury, a także zwiększenia dostępności do obiektów dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego. Ważne znaczenie z punktu widzenia inwestycji w kapitał ludzki ma także poprawa ilościowa i jakościowa bazy turystyczno – sportowej jako potencjału nie w pełni dotychczas wykorzystanego;
  • Wyrównywaniu dysproporcji rozwojowych wewnątrz regionu przede wszystkim poprzez rozwój obszarów wiejskich, przywracanie funkcji społeczno – gospodarczych obszarom zdegradowanym, a także poprzez poprawę bezpieczeństwa mieszkańców, w tym socjalnego i zdrowotnego.

Priorytety programu

W ramach programu realizowane będą następujące priorytety:
Priorytet 1. Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka
Priorytet 2. Infrastruktura techniczna
Priorytet 3. Ochrona środowiska i zapobieganie zagrożeniom
Priorytet 4. Infrastruktura społeczna
Priorytet 5. Spójność wewnątrzregionalna
Priorytet 6. Pomoc techniczna.
Instytucja Zarządzająca RPO Województwa Podkarpackiego

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
ul. Grunwaldzka 15
35-959 Rzeszów
www.wrota.podkarpackie.pl/pl/rpo


ZNAJDŹ FIRMĘ DORADCZĄ
    Skróty wiadomości

reklama

Baza Konkurencyjności Funduszy Europejskich uruchomiona

data: 2015-12-10 15:13:36

źródło: www.mir.gov.pl

Wicepremier Morawiecki o współpracy z krajami ASEAN

data: 2015-12-09 14:11:00

źródło: www.mir.gov.pl

Ministerstwo Rozwoju rozpoczyna działalność

data: 2015-12-08 19:41:30

źródło: www.mir.gov.pl

strony: 12345678910

.