Wyszukiwarka dotacji   Szkolenia unijne   Pliki cookies
  Program Operacyjny Inteligentny Rozwój (PO IR)   Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko (PO IS)   Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (POWER)   Program Operacyjny Polska Cyfrowa (POPC)   Program Operacyjny Polska Wschodnia (POPW)   Programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej (PO EWT)   Regionalne Programy Operacyjne (RPO)   Fundusze Europejskie   Spis użytych skrótów
  Dotacje na Badania i Rozwój (B+R)   Dotacje na Innowacje   Dotacje na Odnawialne Źródła Energii (OZE)   Dotacja z ZUS   Dotacje na szkolenia   Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej
  Rachunki firmowe   Kredyty   Leasing   Oszczędności   Narzędzia porównawcze   Pozostałe
  Podjęcie działalności gospodarczej   Nazwa i zakres działalności   Wpis do EDG   Numer REGON   Numer Identyfikacji Podatkowej   Otwarcie rachunku   Wyrabiamy pieczątkę   Zgłoszenie do ubezpieczeń   Zezwolenia, koncesje   Zanim przetniemy wstęgę   Kalendarium przedsiębiorcy
  PO IG   PO IiŚ   PO KL   PO RPW   PROW   PO RYBY   Programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej   RPO Podlaskie   RPO Małopolskie   RPO Mazowieckie   RPO Opolskie   RPO Dolnośląskie   RPO Podkarpackie   RPO Kujawsko - Pomorskie   RPO Pomorskie   RPO Lubelskie   RPO Śląskie   RPO Lubuskie   RPO Świętokrzyskie   RPO Łódzkie   RPO Warmińsko - Mazurskie   RPO Wielkopolskie   RPO Zachodniopomorskie
REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2007 – 2013

Celem głównym Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013 jest stymulowanie dynamicznego rozwoju, przy wzmocnieniu spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej regionu. Rozwój należy tu rozumieć bardzo szeroko, jako proces zachodzący na wielu komplementarnych płaszczyznach, w tym:

  • gospodarczej: wzrost gospodarczy i zwiększenie zatrudnienia, rozwój technologiczny i innowacje, restrukturyzacja i dywersyfikacja działalności gospodarczej,
  • społecznej: poprawa jakości życia mieszkańców, wzbogacenie tożsamości kulturowej i procesy integracyjne, rozwój usług i zasobów społecznych, wzrost mobilności zawodowej i społecznej,
  • środowiskowej: zmniejszenie obciążeń i polepszenie jakości środowiska przyrodniczego, zachowanie bioróżnorodności,
  • infratechniczej: podnoszenie jakości, rozbudowa i racjonalne gospodarowanie zasobami infrastruktury technicznej.
Do osiągnięcia celu głównego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013 prowadzić będzie realizacja 9 celów szczegółowych programu. Każdy cel szczegółowy realizowany jest przez jeden priorytet programu:

1. Wzrost konkurencyjności regionalnej gospodarki opartej na wiedzy; Priorytet: Badania i rozwój technologiczny (B+R), innowacje i przedsiębiorczość,
2. Stworzenie warunków do rozwoju społeczeństwa informacyjnego w regionie; Priorytet: Społeczeństwo informacyjne,
3. Wzrost atrakcyjności turystycznej regionu; Priorytet: Turystyka,
4. Wzrost znaczenia kultury jako czynnika rozwoju społeczno-gospodarczego; Priorytet: Kultura,
5. Ochrona i poprawa jakości środowiska; Priorytet: Środowisko,
6. Wzrost konkurencyjności przestrzeni miejskiej województwa; Priorytet: Zrównoważony rozwój miast,
7. Ukształtowanie efektywnego, zintegrowanego systemu transportowego; Priorytet: Transport,
8. Stworzenie warunków do rozwoju społeczeństwa o wysokich kwalifikacjach zawodowych, poszukiwanych na rynku pracy; Priorytet: Infrastruktura edukacyjna,
9. Poprawa stanu zdrowia mieszkańców; Priorytet: Zdrowie i rekreacja.

W celu sprawnej realizacji programu wprowadza się priorytet uzupełniający:

10. Priorytet: Pomoc techniczna.

Funkcję Instytucji Zarządzającej „Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2007-2013” (RPO), odpowiadając za efektywne i prawidłowe zarządzanie RPO zgodnie z zasadami prawidłowego zarządzania finansowego, pełnić będzie Zarząd Województwa Śląskiego.
Instytucja Zarządzająca RPO Województwa Śląskiego

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
Wydział Rozwoju Regionalnego
ul. Ligonia 46
40-037 Katowice
e-mail: fundusze@silesia-region.pl
www.rpo.silesia-region.pl

Instytucja Pośrednicząca II we wdrażaniu RPO Województwa Śląskiego

Śląskie Centrum Przedsiębiorczości
ul. Katowicka 47
41-500 Chorzów
e-mail: scp@scp-slask.pl
www.scp-slask.plZNAJDŹ FIRMĘ DORADCZĄ
    Skróty wiadomości

reklama

Baza Konkurencyjności Funduszy Europejskich uruchomiona

data: 2015-12-10 15:13:36

źródło: www.mir.gov.pl

Wicepremier Morawiecki o współpracy z krajami ASEAN

data: 2015-12-09 14:11:00

źródło: www.mir.gov.pl

Ministerstwo Rozwoju rozpoczyna działalność

data: 2015-12-08 19:41:30

źródło: www.mir.gov.pl

strony: 12345678910

.