Wyszukiwarka dotacji   Szkolenia unijne   Pliki cookies
  Program Operacyjny Inteligentny Rozwój (PO IR)   Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko (PO IS)   Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (POWER)   Program Operacyjny Polska Cyfrowa (POPC)   Program Operacyjny Polska Wschodnia (POPW)   Programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej (PO EWT)   Regionalne Programy Operacyjne (RPO)   Fundusze Europejskie   Spis użytych skrótów
  Dotacje na Badania i Rozwój (B+R)   Dotacje na Innowacje   Dotacje na Odnawialne Źródła Energii (OZE)   Dotacja z ZUS   Dotacje na szkolenia   Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej
  Rachunki firmowe   Kredyty   Leasing   Oszczędności   Narzędzia porównawcze   Pozostałe
  Podjęcie działalności gospodarczej   Nazwa i zakres działalności   Wpis do EDG   Numer REGON   Numer Identyfikacji Podatkowej   Otwarcie rachunku   Wyrabiamy pieczątkę   Zgłoszenie do ubezpieczeń   Zezwolenia, koncesje   Zanim przetniemy wstęgę   Kalendarium przedsiębiorcy
  PO IG   PO IiŚ   PO KL   PO RPW   PROW   PO RYBY   Programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej   RPO Podlaskie   RPO Małopolskie   RPO Mazowieckie   RPO Opolskie   RPO Dolnośląskie   RPO Podkarpackie   RPO Kujawsko - Pomorskie   RPO Pomorskie   RPO Lubelskie   RPO Śląskie   RPO Lubuskie   RPO Świętokrzyskie   RPO Łódzkie   RPO Warmińsko - Mazurskie   RPO Wielkopolskie   RPO Zachodniopomorskie
Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007 – 2013

Cel główny:

„Wzrost konkurencyjności gospodarki oraz liczby i jakości powiązań sieciowych”
Cel główny Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 wynika z zapisów Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Województwa Warmińsko-Mazurskiego do roku 2020 i w pełni uwzględnia cel główny określony w tym dokumencie tj. Spójność ekonomiczna, społeczna i przestrzenna Warmii i Mazur z regionami Europy. Jako priorytetowe uznano w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 elementy wzmacniające przede wszystkim potencjał rozwojowy województwa warmińsko-mazurskiego oraz jego konkurencyjność, a także zwiększające udział województwa w nowoczesnych sieciach (komunikacyjnych, teleinformatycznych, infrastrukturalnych, środowiska przyrodniczego). Cel główny RPO Warmia i Mazury będzie osiągnięty poprzez spójną i konsekwentną realizację celów szczegółowych. Całkowity budżet wynosi 1251,45 mln EURO (w tym 5 % rezerwa).

Cele szczegółowe:
1. Wzrost konkurencyjności firm, produktów i usług.
2. Wyższa konkurencyjność województwa jako miejsca pracy i życia
3. Poprawa połączeń sieciowych województwa warmińsko-mazurskiego.

Priorytety Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007 – 2013:

Priorytet I „Przedsiębiorczość”
Priorytet II „Turystyka”
Priorytet III „Infrastruktura społeczna”
Priorytet IV „Rozwój, restrukturyzacja i rewitalizacja miast”
Priorytet V „Podstawowa Infrastruktura techniczna regionalna i lokalna”
Priorytet VI „Środowisko przyrodnicze”
Priorytet VII „Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego”
Priorytet VIII „Pomoc techniczna”
Instytucja Zarządzająca RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego
ul. Emilii Plater 1
10-562 Olsztyn
e-mail: prr@warmia.mazury.pl
www.rpo.warmia.mazury.pl

Instytucje Pośredniczące we wdrażaniu RPO Warmia i Mazury

Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
Plac Gen. Józefa Bema 3
10-516 Olsztyn
e-mail: wmarr@wmarr.olsztyn.pl
www.wmarr.olsztyn.pl


ZNAJDŹ FIRMĘ DORADCZĄ
    Skróty wiadomości

reklama

Baza Konkurencyjności Funduszy Europejskich uruchomiona

data: 2015-12-10 15:13:36

źródło: www.mir.gov.pl

Wicepremier Morawiecki o współpracy z krajami ASEAN

data: 2015-12-09 14:11:00

źródło: www.mir.gov.pl

Ministerstwo Rozwoju rozpoczyna działalność

data: 2015-12-08 19:41:30

źródło: www.mir.gov.pl

strony: 12345678910

.