Wyszukiwarka dotacji   Szkolenia unijne   Pliki cookies
  Program Operacyjny Inteligentny Rozwój (PO IR)   Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko (PO IS)   Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (POWER)   Program Operacyjny Polska Cyfrowa (POPC)   Program Operacyjny Polska Wschodnia (POPW)   Programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej (PO EWT)   Regionalne Programy Operacyjne (RPO)   Fundusze Europejskie   Spis użytych skrótów
  Dotacje na Badania i Rozwój (B+R)   Dotacje na Innowacje   Dotacje na Odnawialne Źródła Energii (OZE)   Dotacja z ZUS   Dotacje na szkolenia   Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej
  Rachunki firmowe   Kredyty   Leasing   Oszczędności   Narzędzia porównawcze   Pozostałe
  Podjęcie działalności gospodarczej   Nazwa i zakres działalności   Wpis do EDG   Numer REGON   Numer Identyfikacji Podatkowej   Otwarcie rachunku   Wyrabiamy pieczątkę   Zgłoszenie do ubezpieczeń   Zezwolenia, koncesje   Zanim przetniemy wstęgę   Kalendarium przedsiębiorcy
  PO IG   PO IiŚ   PO KL   PO RPW   PROW   PO RYBY   Programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej   RPO Podlaskie   RPO Małopolskie   RPO Mazowieckie   RPO Opolskie   RPO Dolnośląskie   RPO Podkarpackie   RPO Kujawsko - Pomorskie   RPO Pomorskie   RPO Lubelskie   RPO Śląskie   RPO Lubuskie   RPO Świętokrzyskie   RPO Łódzkie   RPO Warmińsko - Mazurskie   RPO Wielkopolskie   RPO Zachodniopomorskie
Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013

Cel główny:

„Wzmocnienie potencjału rozwojowego Wielkopolski na rzecz wzrostu konkurencyjności i zatrudnienia”
Cel główny Regionalnego Programu Operacyjnego wynika ze Strategii Rozwoju Województwa Wielkopolskiego, która zakłada że kapitał społeczny, przedsiębiorczość, wspomagane przez infrastrukturę i edukację są czynnikami kształtującymi jakość życia. Ideą Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego jest zmniejszanie dysproporcji gospodarczych, społecznych, poprzez poprawę warunków dla wzrostu gospodarczego i zatrudnienia. Cel główny programu realizuje równocześnie cele innych polityk sformułowanych w następujących dokumentach: Odnowiona Strategia Lizbońska, Polityka spójności Unii Europejskiej, Strategia Rozwoju Kraju, Narodowa Strategia Spójności

Cele szczegółowe:

1. Poprawa warunków inwestowania
2. Wzrost aktywności zawodowej mieszkańców
3. Wzrost udziału wiedzy i innowacji w gospodarce regionu

Priorytety Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego:

Priorytet 1 Potencjał gospodarczy regionu
Priorytet 2 Infrastruktura o podstawowym znaczeniu dla rozwoju
Priorytet 3 Środowisko
Priorytet 4 Restrukturyzacja i wzmocnienie potencjałów rozwojowych
Priorytet 5 Infrastruktura dla kapitału ludzkiego
Priorytet 6 Pomoc techniczna

Budżet programu

W ramach realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2007-2013 zostanie zaangażowane 1671,36 mln euro, z czego środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego stanowić będą 1130,3 mln euro, a krajowy wkład publiczny 262,01 mln euro.
Instytucja Zarządzająca RPO Województwa Wielkopolskiego

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
Al. Niepodległości 16/18
61-713 Poznań
e-mail: info.wrpo@wielkopolskie.pl
www.wrpo.wielkopolskie.pl

Instytucja Pośrednicząca we wdrażaniu RPO Województwa Wielkopolskiego

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu
ul. Szczepanowskiego 15 A
60-541 Poznań
e-mail: biuro@wfosgw.poznan.pl
www.wfosgw.poznan.pl


ZNAJDŹ FIRMĘ DORADCZĄ
    Skróty wiadomości

reklama

Baza Konkurencyjności Funduszy Europejskich uruchomiona

data: 2015-12-10 15:13:36

źródło: www.mir.gov.pl

Wicepremier Morawiecki o współpracy z krajami ASEAN

data: 2015-12-09 14:11:00

źródło: www.mir.gov.pl

Ministerstwo Rozwoju rozpoczyna działalność

data: 2015-12-08 19:41:30

źródło: www.mir.gov.pl

strony: 12345678910

.