Wyszukiwarka dotacji   Szkolenia unijne   Pliki cookies
  Program Operacyjny Inteligentny Rozwój (PO IR)   Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko (PO IS)   Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (POWER)   Program Operacyjny Polska Cyfrowa (POPC)   Program Operacyjny Polska Wschodnia (POPW)   Programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej (PO EWT)   Regionalne Programy Operacyjne (RPO)   Fundusze Europejskie   Spis użytych skrótów
  Dotacje na Badania i Rozwój (B+R)   Dotacje na Innowacje   Dotacje na Odnawialne Źródła Energii (OZE)   Dotacja z ZUS   Dotacje na szkolenia   Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej
  Rachunki firmowe   Kredyty   Leasing   Oszczędności   Narzędzia porównawcze   Pozostałe
  Podjęcie działalności gospodarczej   Nazwa i zakres działalności   Wpis do EDG   Numer REGON   Numer Identyfikacji Podatkowej   Otwarcie rachunku   Wyrabiamy pieczątkę   Zgłoszenie do ubezpieczeń   Zezwolenia, koncesje   Zanim przetniemy wstęgę   Kalendarium przedsiębiorcy
  PO IG   PO IiŚ   PO KL   PO RPW   PROW   PO RYBY   Programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej   RPO Podlaskie   RPO Małopolskie   RPO Mazowieckie   RPO Opolskie   RPO Dolnośląskie   RPO Podkarpackie   RPO Kujawsko - Pomorskie   RPO Pomorskie   RPO Lubelskie   RPO Śląskie   RPO Lubuskie   RPO Świętokrzyskie   RPO Łódzkie   RPO Warmińsko - Mazurskie   RPO Wielkopolskie   RPO Zachodniopomorskie
Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2007-2013

Cel główny Programu

Celem głównym Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 jest: wspieranie rozwoju województwa zmierzającego do zwiększenia jego konkurencyjności, spójności gospodarczej, przestrzennej, społecznej i wzrostu poziomu życia mieszkańców.

Dynamiczny rozwój województwa możliwy będzie dzięki wprowadzeniu gospodarki regionu na ścieżkę intensywnego wzrostu w kierunku innowacyjnej gospodarki opartej na wiedzy. Wyzwaniem będzie doprowadzenie do równomiernego wzrostu gospodarczego województwa, zmierzającego do pokonania różnic w rozwoju podregionów. Należy przezwyciężyć bariery w postaci niskiej jakości i niedrożności istniejącego systemu transportowego, dążyć do poprawy stanu środowiska naturalnego. Poprawa jakości życia mieszkańców oparta będzie między innymi na zwiększeniu dostępności infrastruktury technicznej i umiejętnym wykorzystaniu potencjału turystycznego i kulturalnego regionu.

Działania powinny iść w kierunku stworzenia jednolitego (sieciowego) sytemu wsparcia, którego jednym z elementów będzie rozbudowany system wsparcia finansowego wychodzący na przeciw oczekiwaniom sektora MSP.

Cele szczegółowe

Realizacji celu głównego służyć będą 3 cele szczegółowe w następującym brzmieniu:
Cel szczegółowy 1: Wzrost innowacyjności i efektywności gospodarowania,
Cel szczegółowy 2: Poprawa atrakcyjności inwestycyjnej i spójności terytorialnej województwa,
Cel szczegółowy 3: Poprawa warunków życia poprzez zachowania i ochronę środowiska naturalnego oraz zwiększenie bazy społecznej województwa.

Priorytety Programu

W ramach programu realizowane będą następujące priorytety tematyczne:
Priorytet 1. Gospodarka – Innowacje – Technologie
Priorytet 2. Rozwój infrastruktury transportowej i energetycznej
Priorytet 3. Rozwój społeczeństwa informacyjnego
Priorytet 4 Infrastruktura ochrony środowiska
Priorytet 5 Kultura i turystyka
Priorytet 6. Rozwój metropolii i kształtowanie przestrzeni miejskiej
Priorytet 7. Rozwój infrastruktury socjalnej i ochrony zdrowia
Priorytet 8. Wsparcie dla struktur świadczących usługi związane z tworzeniem nowych i lepszych miejsc pracy
Priorytet 9. Pomoc techniczna
Instytucja Zarządzająca RPO Województwa Zachodniopomorskiego

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
ul. Korsarzy 34
70-540 Szczecin
www.um-zachodniopomorskie.plZNAJDŹ FIRMĘ DORADCZĄ
    Skróty wiadomości

reklama

Baza Konkurencyjności Funduszy Europejskich uruchomiona

data: 2015-12-10 15:13:36

źródło: www.mir.gov.pl

Wicepremier Morawiecki o współpracy z krajami ASEAN

data: 2015-12-09 14:11:00

źródło: www.mir.gov.pl

Ministerstwo Rozwoju rozpoczyna działalność

data: 2015-12-08 19:41:30

źródło: www.mir.gov.pl

strony: 12345678910

.