Wyszukiwarka dotacji   Szkolenia unijne   Pliki cookies
  Program Operacyjny Inteligentny Rozwój (PO IR)   Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko (PO IS)   Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (POWER)   Program Operacyjny Polska Cyfrowa (POPC)   Program Operacyjny Polska Wschodnia (POPW)   Programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej (PO EWT)   Regionalne Programy Operacyjne (RPO)   Fundusze Europejskie   Spis użytych skrótów
  Dotacje na Badania i Rozwój (B+R)   Dotacje na Innowacje   Dotacje na Odnawialne Źródła Energii (OZE)   Dotacja z ZUS   Dotacje na szkolenia   Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej
  Rachunki firmowe   Kredyty   Leasing   Oszczędności   Narzędzia porównawcze   Pozostałe
  Podjęcie działalności gospodarczej   Nazwa i zakres działalności   Wpis do EDG   Numer REGON   Numer Identyfikacji Podatkowej   Otwarcie rachunku   Wyrabiamy pieczątkę   Zgłoszenie do ubezpieczeń   Zezwolenia, koncesje   Zanim przetniemy wstęgę   Kalendarium przedsiębiorcy
  PO IG   PO IiŚ   PO KL   PO RPW   PROW   PO RYBY   Programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej   RPO Podlaskie   RPO Małopolskie   RPO Mazowieckie   RPO Opolskie   RPO Dolnośląskie   RPO Podkarpackie   RPO Kujawsko - Pomorskie   RPO Pomorskie   RPO Lubelskie   RPO Śląskie   RPO Lubuskie   RPO Świętokrzyskie   RPO Łódzkie   RPO Warmińsko - Mazurskie   RPO Wielkopolskie   RPO Zachodniopomorskie
Wpis do ewidencji działalności gospodarczej, czyli wizyta w Urzędzie Miejskim

Ważną informacją jest, że dokument składamy w mieście lub gminie w której działalność będzie prowadzona. Obowiązek złożenia wniosku dotyczy osób fizycznych chcących założyć firmę jednoosobową (tzw. samozatrudnienie), a także wspólników spółki cywilnej.

Wybierając się do Urzędu Miasta lub Gminy przygotujmy następujące dane:
- imię i nazwisko,
- nazwa firmy (nieobowiązkowo)
- nr ewidencyjny PESEL
- adres zamieszkania
- adres siedziby firmy (jeżeli stale wykonujemy działalność poza miejscem zamieszkania)

- rodzaj działalności – w tej pozycji określamy rodzaj wykonywanej działalności. Dobrze jest określić także potencjalne możliwości rozwoju przedmiotu działalności, aby nie było konieczne ich dopisywanie w późniejszym terminie. Zaoszczędzi to czas i środki.

- miejsce wykonywania działalności - w przypadku małej działalności gospodarczej najczęściej podaje się miejsce stałego zamieszkania. Ważne jest aby posiadać tytuł prawny do władania lokalem (akt własności lub umowa najmu/ użyczenia), którą okażemy w przypadku zażądania przez instytucje rejestrującą,

- data rozpoczęcia działalności - wypełniając ten fragment formularza należy wpisać faktyczny moment rozpoczęcia działalności gospodarczej. Musimy, więc wziąć pod uwagę czas, w którym będziemy oczekiwali na wpis do ewidencji. W różnych miastach różne są okresy oczekiwania na wpis. Osoby obdarzone osobistym czarem mogą spróbować przyśpieszyć urzędnicze decyzje.

- numer zezwolenia – ten fragment wypełniamy jeśli nasza działalność wymaga wydania zezwolenia (dotyczy to działalności koncesjonowanych na które potrzebujemy szczególnych osobnych zezwoleń).

Wypełniony formularz składamy na miejscu w urzędzie. Aby złożyć formularz zgłoszeniowy, należy zabrać ze sobą dokument tożsamości, uiścić opłatę w wysokości 100 zł za znaczki skarbowe.


Do niedawna na wpis firmy do ewidencji działalności gospodarczej należało się zgłosić po ok. 2-3 tygodniach od momentu złożenia wniosku. Od 1 stycznia 2007 r. obowiązują nowe przepisy nakładające na organ ewidencyjny obowiązek wydania decyzji o wpisie w terminie 3 dni roboczych o dnia złożenia kompletnego wniosku

UWAGA! Wszystkie zmiany dotyczące stanu faktycznego i prawnego należy zgłosić w Urzędzie Miasta lub Gminy w ciągu 14 dni od ich zaistnienia.

Wpis do ewidencji a spółki

Gdy działalność gospodarczą będziemy prowadzili w formie spółki cywilnej, zgłoszenia do ewidencji dokonuje każdy ze wspólników z osobna - każdy też wnosi osobno opłatę. W tym przypadku, 'przedsiębiorcą' jest każdy ze wspólników spółki cywilnej z osobna, a nie spółka jako taka. Podobnie, gdy firma ma być prowadzona wspólnie przez małżonków- każdy z nich musi uzyskać wpis do ewidencji na swoje imię i nazwisko.

Zupełnie inna procedura obowiązuje przy zakładaniu spółek prawa handlowego tj. sp.z o.o., spółki jawnej, komandytowej czy partnerskiej, które muszą zostać zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym (Ustawa z 20 sierpnia 1997 o Krajowym Rejestrze Sądowym, DzU z 2001 r. nr 17, poz. 209 ze zm.).

Wniosek zintegrowany

OD 1.01.2004 roku mamy możliwość, aby wraz z wnioskiem o wpis do ewidencji działalności gospodarczej złożyć w gminie wniosek o nadanie numeru statystycznego REGON oraz zgłoszenie identyfikacyjne o nadanie Numeru Identyfikacji Podatkowej NIP (w przypadku braku) lub zgłoszenie aktualizacyjne. Chcąc złożyć taki wniosek jesteśmy zobowiązani dołączyć do niego wszelkie wymagane dokumenty.


Jeśli dopełniliśmy wszelkich formalności wówczas organ ewidencyjny zgodnie z procedurą rejestruje działalność gospodarczą a także jest zobowiązany do przesłania pozostałych dokumentów wraz z wydanym zaświadczeniem o wpisie, do urzędu statystycznego i skarbowego. W zamierzeniu procedura ta ma przyśpieszyć czas rejestracji firmy jednak w praktyce różnie z tym bywa. Osoby, które mają w tej kwestii doświadczenie radzą aby mimo wszystko wszelkie wnioski składać oddzielnie w odpowiednich urzędach.

Kolejny Krok >>>

ZNAJDŹ FIRMĘ DORADCZĄ
    Skróty wiadomości

reklama

Baza Konkurencyjności Funduszy Europejskich uruchomiona

data: 2015-12-10 15:13:36

źródło: www.mir.gov.pl

Wicepremier Morawiecki o współpracy z krajami ASEAN

data: 2015-12-09 14:11:00

źródło: www.mir.gov.pl

Ministerstwo Rozwoju rozpoczyna działalność

data: 2015-12-08 19:41:30

źródło: www.mir.gov.pl

strony: 12345678910

.