Wyszukiwarka dotacji   Szkolenia unijne   Pliki cookies
  Program Operacyjny Inteligentny Rozwój (PO IR)   Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko (PO IS)   Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (POWER)   Program Operacyjny Polska Cyfrowa (POPC)   Program Operacyjny Polska Wschodnia (POPW)   Programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej (PO EWT)   Regionalne Programy Operacyjne (RPO)   Fundusze Europejskie   Spis użytych skrótów
  Dotacje na Badania i Rozwój (B+R)   Dotacje na Innowacje   Dotacje na Odnawialne Źródła Energii (OZE)   Dotacja z ZUS   Dotacje na szkolenia   Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej
  Rachunki firmowe   Kredyty   Leasing   Oszczędności   Narzędzia porównawcze   Pozostałe
  Podjęcie działalności gospodarczej   Nazwa i zakres działalności   Wpis do EDG   Numer REGON   Numer Identyfikacji Podatkowej   Otwarcie rachunku   Wyrabiamy pieczątkę   Zgłoszenie do ubezpieczeń   Zezwolenia, koncesje   Zanim przetniemy wstęgę   Kalendarium przedsiębiorcy
  PO IG   PO IiŚ   PO KL   PO RPW   PROW   PO RYBY   Programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej   RPO Podlaskie   RPO Małopolskie   RPO Mazowieckie   RPO Opolskie   RPO Dolnośląskie   RPO Podkarpackie   RPO Kujawsko - Pomorskie   RPO Pomorskie   RPO Lubelskie   RPO Śląskie   RPO Lubuskie   RPO Świętokrzyskie   RPO Łódzkie   RPO Warmińsko - Mazurskie   RPO Wielkopolskie   RPO Zachodniopomorskie
Numer Identyfikacji Podatkowej

Kolejnym krokiem jest zawiadomienie o rozpoczęciu działalności gospodarczej właściwego Urzędu Skarbowego. Jako przedsiębiorca jesteśmy zobowiązani do rejestracji dla celów podatkowych (m.in. podatku od towarów i usług, jeżeli będziemy płatnikiem VAT). Prowadząc działalność gospodarczą we własnym imieniu do celów podatkowych związanych z prowadzoną działalnością posługujemy się tym samym numerem NIP, jaki został nam nadany jako osobie fizycznej. Zwykle o numer NIP ubiegamy się wraz z uzyskaniem pierwszego wynagrodzenia za pracę na etacie lub z umowy zlecenia. Do Urzędu Skarbowego musimy zgłosić fakt rozpoczęcia działalności gospodarczej.

KROK 1 - odwiedzamy właściwy ze względu na miejsce zamieszkania Urząd Skarbowy.

KROK 2 - wypełniamy i składamy formularz NIP-1 wraz z wymaganymi dokumentami:
- kopią zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
- kopią zaświadczenia o nadaniu numeru REGON,
- kopią dokumentów dotyczących otwarcia rachunku bankowego,
- kopią umowy z biurem rachunkowym na prowadzenie/przechowywanie dokumentacji (pod warunkiem, że rezygnujemy z samodzielnego prowadzenia dokumentacji księgowej),
- dokumentem potwierdzającym prawo do korzystania z lokalu lub nieruchomości, w których znajduje się siedziba oraz prowadzona jest działalność gospodarcza,
- dokumentami stwierdzającymi ustanowienie pełnomocnictw (w przypadku ustanowienia pełnomocnika) wraz z opłatą skarbową w wysokości 15 zł. W przypadku dokumentów stwierdzających ustanowienie pełnomocnika pobiera się tyle opłat skarbowych, ile stosunków pełnomocnictwa wynika z danego dokumentu. Należy zwracać uwagę na zakres pełnomocnictwa oraz w przypadku ustanowienia wielu pełnomocników na wyznaczenie jednego w nich jako właściwego do doręczeń. Adwokat, radca prawny lub doradca podatkowy może sam uwierzytelnić odpis udzielonego mu pełnomocnictwa. Osoby te nie mogą uwierzytelniać innych dokumentów wymienionych w powyższych punktach.

Uwaga:

W/w dokumenty muszą być uwierzytelnione notarialnie lub przez organ, który wydał oryginał. Można także załączyć poświadczone za zgodność odpisy tych dokumentów przez upoważnionego pracownika Urzędu Skarbowego, który miał wgląd w oryginały tych dokumentów.

KROK 3 - odbieramy zaświadczenie o nadaniu numeru NIP w Urzędzie Skarbowym właściwym ze względu na miejsce zamieszkania lub otrzymujemy je pocztą.

Uwaga:

Rejestracja podatkowa trwa zazwyczaj około miesiąca od dnia złożenia wszystkich wymaganych przez Urząd Skarbowy dokumentów.

Plus dla Ciebie:

Złożenie formularza jest nieodpłatne.

Rada:

- Dla płatników VAT: formularz NIP 1 oraz VAT R składamy do urzędu skarbowego, na terenie którego prowadzimy działalność gospodarczą. Jeżeli działalność prowadzimy na terenie kilku urzędów, właściwym dla nas urzędem jest ten, z którym do tej pory rozliczaliśmy się z podatku dochodowego od osób fizycznych (zgodnie z adresem zamieszkania).
- Dla osób nie będących płatnikiem VAT: formularz NIP 1 składamy do urzędu skarbowego właściwego dla podatku dochodowego (zgodnie z adresem zamieszkania).

Uwaga:

Od momentu poinformowania Urzędu Skarbowego o rozpoczęciu prowadzenia działalności gospodarczej pod naszym numerem NIP, będziemy mieli obowiązek podawać go na wszelkich dokumentach związanych z wykonywaniem zobowiązań podatkowych.


WYBIERZ FORMĘ OPODATKOWANIA

Po rozpoczęciu działalności gospodarczej mamy obowiązek poinformować Urząd Skarbowy o tym, jaką formę opodatkowania podatkiem dochodowym wybieramy oraz w jaki sposób będziemy prowadzić ewidencję podatkową.

Obowiązująca od 1 stycznia 2003 r. znowelizowana Ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych wskazują, że podstawową formą opodatkowania podatkiem dochodowym są zasady ogólne. Oznacza to, że dochód osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą jest opodatkowany według skali progresywnej zgodnie z art. 27 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Wprowadzona 1 stycznia 2004 r. zmiana zasad opodatkowania tym podatkiem, umożliwia nam wybór między dwoma rodzajami opodatkowania:

- według zasad ogólnych - wtedy podatek płacimy według stawek w progresywnej skali podatkowej (19, 30, 40 proc. dochodu) w zależności od wysokości dochodu, ale zachowujemy prawo do wspólnego rozliczenia z małżonkiem lub samotnie wychowywanym dzieckiem oraz do obowiązujących ulg podatkowych,
- podatek liniowy według stawki 19 proc. bez prawa do ulg i wspólnych rozliczeń.

Decydując się na drugi wariant musimy o tym poinformować Naczelnika naszego Urzędu Skarbowego, składając w nim oświadczenie o wyborze podatku liniowego według stawki 19 proc.

Księga przychodów i rozchodów

Gdy będziemy rozliczać się na zasadach ogólnych i prowadzić podatkową księgę przychodów i rozchodów, mamy obowiązek zawiadomić o jej prowadzeniu właściwy dla siedziby prowadzenia działalności Urząd Skarbowy. Obowiązek informowania Urzędu Skarbowego spoczywa na nas także wtedy, gdy w naszym imieniu księgę przychodów i rozchodów prowadzić będzie biuro rachunkowe. Musimy wtedy poinformować pisemnie Naczelnika Urzędu Skarbowego o nazwie i adresie biura, a także o miejscu przechowywania księgi i dokumentacji.

Należy pamiętać, że opodatkowanie na zasadach ogólnych oparte o księgę przychodów i rozchodów jest formą podstawową i jeśli w czasie zgłaszania naszej działalności nie złożymy do naczelnika Urzędu Skarbowego wniosku o opodatkowanie w innej formie automatycznie zostaniemy opodatkowani na zasadach ogólnych. W opodatkowaniu na zasadach ogólnych podatek oblicza się od dochodu, który uzyskuje się przez odjęcie poniesionych kosztów od uzyskanych przychodów. Zaliczkę na podatek dochodowy odprowadzamy na konto Urzędu Skarbowego tylko wówczas, gdy różnica między przychodami i kosztami ma wartość dodatnią.

Z tej formy opodatkowania na zasadach ogólnych można jednak zrezygnować i wybrać jako formę opodatkowania kartę podatkową albo ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.

Karta podatkowa

Karta podatkowa to bardzo wygodna dla drobnych przedsiębiorców forma rozliczania się z Urzędem Skarbowym, która nie wymaga prowadzenia żadnej ewidencji podatkowej. W tym wypadku niezależnie od osiąganego dochodu, co miesiąc płacimy z góry określoną kwotę.

Chociaż sama forma rozliczania jest bardzo wygodna i może być stosowana do wielu rodzajów działalności gospodarczej, nie zwalnia nas to z obowiązku rejestrowania sprzedaży przy użyciu kas fiskalnych. Co więcej, niezależnie od rzeczywistych efektów naszej działalności (zysk lub strata), co miesiąc jesteśmy jednak zobowiązani przelać na konto Urzędu Skarbowego właściwą kwotę podatku. Wysokość odprowadzanego podatku zależy między innymi od:
- rodzaju i zakresu prowadzonej działalności,
- liczby zatrudnionych pracowników,
- liczby mieszkańców miejscowości, w której prowadzona jest działalność gospodarcza.

Wysokość podatku dochodowego w formie karty podatkowej ustalana jest decyzją naczelnika Urzędu Skarbowego odrębnie za każdy rok podatkowy.

Wniosek o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej składamy właściwemu Urzędowi Skarbowemu w deklaracji PIT-16 w terminie do dnia 20-go stycznia roku podatkowego, w którym chcemy zastosować kartę, a jeżeli rozpoczynamy działalność w ciągu roku podatkowego - przed rozpoczęciem działalności.

Jeżeli do dnia 20 stycznia roku podatkowego nie zgłosimy likwidacji działalności gospodarczej lub nie dokonamy wyboru innej formy opodatkowania, Urząd Skarbowy uzna, że nadal prowadzimy działalność opodatkowaną w tej formie.

Uwaga:

W przypadku prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej w formie spółki cywilnej wniosek o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej składa jeden ze wspólników.

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

To forma uproszczonej ewidencji podatkowej, w której ujmuje się tylko przychód osiągany przez firmę. Na podstawie tego przychodu oblicza się należną zaliczkę na podatek dochodowy - nie potrącając kosztów. Z takiej formy będziemy mogli skorzystać tylko wówczas, gdy obrót naszego przedsiębiorstwa nie przekracza rocznie 250 000 euro. Stawki ryczałtu wynoszą od 3 do 20 proc. obrotu, w zależności od prowadzonej działalności. Szczegółowy zakres działalności objęty tą formą opodatkowania określa art. 12 Ustawy z 20 listopada 1998 roku o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne(Dz. U. Nr 144, poz. 930 z późn. zm.).

Uwaga:

Pełny tekst Ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne znajdziemy na stronie internetowej Ministerstwa Finansów www.mofnet.gov.pl Wyciąg z art. 12 ustawy dostępny jest także w serwisie podatkowym www.pit.pl

Plus dla Ciebie:

Ustawodawca poszedł na rękę drobnym przedsiębiorcom korzystającym z tej formy rozliczeń, zdejmując z nich w 2003 r. obowiązek płacenia zryczałtowanego podatku w cyklu miesięcznym i zastąpił go możliwością rozliczania się z Urzędem Skarbowym raz na kwartał.

Korzystając z rozliczenia w formie ryczałtu osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą zachowuje prawo do korzystania z ulg podatkowych (np. z tytułu wydatków na rehabilitację osoby niepełnosprawnej czy darowizny na rzecz instytucji pożytku publicznego).

Uwaga:

Oświadczenie o wyborze ryczałtu musimy złożyć do dnia poprzedzającego dzień rozpoczęcia działalności, nie później jednak niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu.

Podatek VAT

Kiedy stajesz się podatnikiem VAT. Osoby rozpoczynające wykonywanie czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem VAT są zwolnione od tego podatku, jeżeli przewidywana przez te osoby wartość sprzedaży towarów i usług nie przekroczy w danym roku, w proporcji do okresu prowadzonej sprzedaży, kwoty wyrażonej w złotych, odpowiadającej kwocie 10 000 euro (według kursu euro z dnia 1 października roku poprzedzającego rok podatkowy), zaś w przypadku osób prowadzących przedsiębiorstwo maklerskie, zarządzających funduszami powierniczymi, agentów, zleceniobiorców lub innych osób świadczących usługi o podobnym charakterze 30-krotność kwoty prowizji lub innych postaci wynagrodzeń za wykonanie usług nie przekroczy kwoty wyrażonej w złotych, odpowiadającej kwocie 10 000 euro.

Uwaga:

Jeżeli skorzystasz z przysługującego Ci zwolnienia od podatku VAT, utracisz je w momencie, gdy faktyczna wartość sprzedaży towarów, w proporcji do okresu prowadzonej sprzedaży, przekroczy w ciągu roku podatkowego kwotę 10 000 euro. Wówczas musisz naliczyć podatek od wartości sprzedaży przekraczającej te kwotę i, aby móc korzystać z praw przysługujących podatnikom VAT, powinieneś dokonać zgłoszenia rejestracyjnego w tym podatku na druku VAT-R.

Ze zwolnienia od podatku VAT możesz sam zrezygnować, pod warunkiem pisemnego zawiadomienia naczelnika Urzędu Skarbowego o tej rezygnacji, przed dniem wykonania pierwszej czynności podlegającej opodatkowaniu VAT.

Rada:

Rozważ dobrze, zanim zrezygnujesz z tego zwolnienia, gdyż powrót do niego będzie mógł nastąpić dopiero po upływie 3 lat od daty rezygnacji.

Zwolnienie od podatku VAT może okazać się korzystne, jeżeli dokonujesz sprzedaży bezpośrednio na rzecz osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej, bądź innych podatników zwolnionych od tego podatku. Natomiast, jeśli Twoimi kontrahentami są w większości podatnicy rozliczający podatek od towarów i usług, wówczas powinieneś rozważyć rezygnację ze zwolnienia i bycie czynnym podatnikiem VAT.

Będąc podatnikiem zwolnionym od podatku od towarów i usług nie musisz:
- dokonać zgłoszenia rejestracyjnego w podatku VAT, ( VAT-R)
- wystawiać faktur VAT (ale musisz wystawiać rachunki),
- prowadzić ewidencji sprzedaży i zakupów,
- składać deklaracji podatkowych dla podatku VAT.

Korzystając ze zwolnienia od podatku VAT zobowiązany jesteś jedynie do prowadzenia dziennej ewidencji sprzedaży rejestrowanej za dany dzień, nie później jednak niż przed dokonaniem sprzedaży w dniu następnym.

Rejestracji dla celów podatku VAT dokonasz składając formularz VAT-R (zgłoszenie rejestracyjne) właściwemu organowi podatkowemu. W związku z rejestracją VAT będziesz musiał liczyć się z opłatą skarbową w wysokości 170 zł, którą należy uiścić na konto urzędu gminy/miasta.

Obowiązki podatnika VAT

Do głównych obowiązków podatników rozliczających podatek VAT na zasadach ogólnych należy zaliczyć:
- dokonanie zgłoszenia rejestracyjnego (VAT-R),
- prowadzenie ewidencji sprzedaży i zakupów, zawierającej wszystkie dane niezbędne do prawidłowego sporządzenia deklaracji podatkowej,
- wystawianie faktur VAT,
- składanie deklaracji podatkowych dla podatku VAT,
- terminowe wpłacanie podatku do urzędu skarbowego.

Uwaga:

Deklaracje dla podatku od towarów i usług (formularze VAT-7) składa się we właściwym Urzędzie Skarbowym za okresy miesięczne w terminie do 25 dnia miesiąca następującego po miesiącu, za który składana jest deklaracja.

Wpłaty podatku na rachunek urzędu skarbowego należy dokonać w/w terminie w przypadku płatności miesięcznych. W przypadku rozliczenia kwartalnego wpłaty należy dokonać do 25 -tego dnia następującego po kwartale, którego dotyczy na formularzu VAT - 7K.

Podstawowe informacje o zmianach w systemie VAT po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej

Zasada swobody przepływu towarów, obowiązująca w Unii Europejskiej, polega na ich nieskrępowanym obrocie między państwami członkowskimi wskutek wyeliminowania różnych form kontroli granicznej, a także na usunięciu innych barier na rynkach krajów Unii Europejskiej.

Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej spowodowało, że granice celno-podatkowe Polski z krajami członkowskimi UE zostały zniesione, a transakcje handlowe z tymi krajami nie są już określane dla potrzeb podatku VAT jako transakcje eksportowe czy importowe. Pojęcie eksportu i importu jest zarezerwowane wyłącznie dla transakcji z podmiotami z krajów trzecich, tzn. z krajów nie należących do Unii Europejskiej oraz z tych terytoriów państw członkowskich, które zostały wyłączone z terytorium Unii.

Rejestracja do handlu wewnątrzwspólnotowego

Jeśli zamierzamy dokonywać transakcji z podmiotami z państw będących członkami Unii Europejskiej zobowiązani jesteśmy do zarejestrowania się dla potrzeb handlu wewnątrzwspólnotowego, poprzez poinformowanie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego o zamiarze rozpoczęcia dokonywania tych czynności. Dotyczy nas to zarówno w przypadku dokonywania tzw. 'wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów', jak również tzw. 'wewnatrzwspólnotowego nabycia towarów”. Rejestracji dokonujemy w zgłoszeniu rejestracyjnym VAT-R, w którym zgłosimy - poprzez zaznaczenie odpowiednich kwadratów w załączniku VAT-R/UE do tego zgłoszenia, że:
- będziemy dokonywać wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów lub,
- będziemy dokonywać wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów lub,
- będziemy nabywać od podatników z innych państw członkowskich UE:
- wewnątrzwspólnotowe usługi transportu towarów lub usługi związane z tego rodzaju usługami,
- niektóre usługi pośrednictwa, jeżeli usługi te stanowiłyby u nich import usług.

W momencie otrzymania potwierdzenia (na druku VAT-5 UE) o zarejestrowaniu jako podatnika VAT-UE, będziemy obowiązani w transakcjach wewnątrzwspólnotowych posługiwać się tzw. europejskim numerem NIP, tj. numerem identyfikacji podatkowej (NIP), nadanym zgodnie z Ustawą z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (Dz. U. Nr 142, poz. 702 ze zm.), poprzedzonym kodem „PL”. Numer ten będziemy musieli podawać m.in. na fakturach, w ofertach i innych wymaganych przepisami dokumentach informacyjnych.

Plus dla Ciebie:

Wszelkie dodatkowe informacje związane z podatkiem VAT, jak również wzory formularzy podatkowych oraz przepisy prawa związane z tym podatkiem znajdziemy na stronie internetowej Ministerstwa Finansów www.mofnet.gov.pl.

Rada:

Już na etapie planowania działalności gospodarczej należy rozważyć, czy ze sprawami rachunkowymi i księgowymi poradzimy sobie sami, czy będziemy chcieli powierzyć to zadanie specjaliście np. z biura rachunkowego. Jeśli mamy taką możliwość skonsultujmy się ze znajomymi, którzy mają własną firmę, jakie rozwiązanie oni przyjęli. Przy decyzji, że będziemy współpracować z biurem rachunkowym warto zapoznać się z kilkoma ofertami i wziąć pod uwagę:
- doświadczenie biura w prowadzeniu księgowości dla firmy o podobnym profilu i wielkości, jak nasza,
- kwalifikacje specjalisty, który będzie naszym opiekunem,
- bliskość siedziby biura i jego dostępność komunikacyjna,
- opinie aktualnych klientów biura, ewentualnie referencje,
- cennik usług,
- posiadanie przez biuro odpowiedniego ubezpieczenia OC.

Powinniśmy także mieć świadomość, iż biuro rachunkowe nie zdejmie z nas pełnego ciężaru związanego ze sprawami rachunkowymi i księgowymi. Po naszej stronie pozostanie m.in. przygotowanie dokumentów księgowych, które następnie przekażemy do biura. Zakresy obowiązków biura rachunkowego i naszej firmy dobrze jest szczegółowo opisać w umowie.


Kolejny Krok >>>

ZNAJDŹ FIRMĘ DORADCZĄ
    Skróty wiadomości

reklama

Baza Konkurencyjności Funduszy Europejskich uruchomiona

data: 2015-12-10 15:13:36

źródło: www.mir.gov.pl

Wicepremier Morawiecki o współpracy z krajami ASEAN

data: 2015-12-09 14:11:00

źródło: www.mir.gov.pl

Ministerstwo Rozwoju rozpoczyna działalność

data: 2015-12-08 19:41:30

źródło: www.mir.gov.pl

strony: 12345678910

.