Wyszukiwarka dotacji   Szkolenia unijne   Pliki cookies
  Program Operacyjny Inteligentny Rozwój (PO IR)   Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko (PO IS)   Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (POWER)   Program Operacyjny Polska Cyfrowa (POPC)   Program Operacyjny Polska Wschodnia (POPW)   Programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej (PO EWT)   Regionalne Programy Operacyjne (RPO)   Fundusze Europejskie   Spis użytych skrótów
  Dotacje na Badania i Rozwój (B+R)   Dotacje na Innowacje   Dotacje na Odnawialne Źródła Energii (OZE)   Dotacja z ZUS   Dotacje na szkolenia   Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej
  Rachunki firmowe   Kredyty   Leasing   Oszczędności   Narzędzia porównawcze   Pozostałe
  Podjęcie działalności gospodarczej   Nazwa i zakres działalności   Wpis do EDG   Numer REGON   Numer Identyfikacji Podatkowej   Otwarcie rachunku   Wyrabiamy pieczątkę   Zgłoszenie do ubezpieczeń   Zezwolenia, koncesje   Zanim przetniemy wstęgę   Kalendarium przedsiębiorcy
  PO IG   PO IiŚ   PO KL   PO RPW   PROW   PO RYBY   Programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej   RPO Podlaskie   RPO Małopolskie   RPO Mazowieckie   RPO Opolskie   RPO Dolnośląskie   RPO Podkarpackie   RPO Kujawsko - Pomorskie   RPO Pomorskie   RPO Lubelskie   RPO Śląskie   RPO Lubuskie   RPO Świętokrzyskie   RPO Łódzkie   RPO Warmińsko - Mazurskie   RPO Wielkopolskie   RPO Zachodniopomorskie
Zgłoszenie do ubezpieczeń

Prowadząc działalność gospodarczą stajemy się płatnikiem składek na ubezpieczenia społeczne za siebie oraz zatrudnionych pracowników. To podstawa, dzięki której możemy w przyszłości uzyskać, jako przedsiębiorca, rentę lub emeryturę, a jednocześnie zgłaszając się do obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego, możemy korzystać z opieki medycznej. Dlatego też zaraz po rozpoczęciu działalności rejestrujemy się jako płatnik tych składek.

Osoba podejmująca prowadzenie działalności gospodarczej staje się płatnikiem składek i z tego tytułu podlega ubezpieczeniom społecznym obowiązkowo:
- emerytalnemu
- rentowemu
- wypadkowemu

dobrowolnie:
- chorobowemu

Są to ubezpieczenia gwarantujące w przyszłości możliwość uzyskania emerytury bądź renty.

* ubezpieczeniu zdrowotnemu (w Narodowym Funduszu Zdrowia) - obowiązkowo.

Zgłoszenie do ubezpieczenia społecznego

Jako przedsiębiorca, czyli płatnik składek,mamy obowiązek dokonania zgłoszenia do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) siebie jako płatnika w terminie 7 dni kalendarzowych od daty powstania obowiązku ubezpieczeń społecznych osób prowadzących działalność (czyli od daty faktycznego rozpoczęcia działalności, która została podana w formularzu NIP-1).

Jako płatnik składek jesteśmy zobowiązani dokonać zgłoszenia w terenowej jednostce organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, właściwej dla miejsca prowadzonej działalności gospodarczej (siedziby naszej firmy rozumianej jako adres zakładu głównego).

KROK 1 - odwiedzamy Zakład Ubezpieczeń Społecznych

KROK 2 - wypełniamy i składamy następujące formularze:
- ZUS ZFA - zgłoszenie / zmiana danych płatnika składek - osoby fizycznej
- ZUS ZUA - zgłoszenie do ubezpieczeń społecznych / zgłoszenie zmiany danych osoby ubezpieczonej
- ZUS ZZA - zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego/ zgłoszenie zmiany danych.

Do w/w formularzy powinniśmy dołączyć kopię decyzji Urzędu Skarbowego o nadaniu Numeru Identyfikacji Podatkowej (NIP) oraz kopię zaświadczenia Urzędu Statystycznego o nadaniu aktualnego numeru REGON.

Uwaga:

Do zgłoszenia mogą być wykorzystane jedynie:
- oryginalne formularze dostępne w placówkach ZUS,
- wydruk formularzy pochodzących wyłącznie z programu Płatnik udostępnianego darmowo na stronie internetowej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych - www.zus.gov.pl.

Rada:

Szykując się do wizyty w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych pamiętaj o zabraniu ze sobą następujących danych, które są niezbędne przy wypełnianiu formularzy:
- numer NIP (płatnika),
- REGON firmy,
- dane personalne / nazwa firmy,
- numer wpisu do ewidencji i nazwę organu prowadzącego rejestr,
- numer rachunku bankowego firmy,
- NIP i PESEL w odniesieniu do osób ubezpieczanych.


Składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne

Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne oraz Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych - dla osób prowadzących działalność gospodarczą stanowi zadeklarowana kwota, nie niższa niż 60 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w poprzednim kwartale, włącznie z wypłatami z zysku (wg Głównego Urzędu Statystycznego).

Podstawą wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą stanowi kwota zadeklarowana, nie niższa jednak niż 75% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw z poprzedniego kwartału, włącznie z wypłatami z zysku.

Składka na ubezpieczenie zdrowotne jest miesięczna i niepodzielna. Składka nie podlega proporcjonalnemu pomniejszeniu do liczby dni podlegania ubezpieczeniu zdrowotnemu w danym miesiącu kalendarzowym.

Plus dla Ciebie:

Kwotę znajdziesz. m.in. na stronach internetowych:
www.zus.gov.pl,
www.pit.pl,
www.twoja-firma.pl,
www.money.pl.

Plus dla Ciebie:

Z dniem 24 sierpnia 2005r. weszła w życie Ustawa z dnia 1 lipca 2005r. o zmianie Ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 150, poz. 1248). Oznacza to, że osoby, rozpoczynające pozarolniczą działalność gospodarczą po 24 sierpnia 2005r., mogą opłacać, w okresie 24 miesięcy kalendarzowych od dnia rozpoczęcia działalności, składki na ubezpieczenia społeczne (ZUS) od zadeklarowanej przez siebie kwoty, nie niższej jednak niż 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę a nie jak pozostali od 60% wynagrodzenia przeciętnego.

Preferencyjne zasady płacenia składek dotyczą jedynie osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą na podstawie przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej lub innych przepisów szczególnych, które:
- w okresie ostatnich 60 miesięcy kalendarzowych przed dniem rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej nie prowadziły pozarolniczej działalności,
- nie wykonują działalności gospodarczej na rzecz byłego pracodawcy, u którego przed dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej w bieżącym lub poprzednim roku kalendarzowym wykonywały w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres wykonywanej działalności gospodarczej.

Przykład:

Od stycznia 2007 r. minimalne wynagrodzenie wynosi 936,00 zł. Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe dla osób rozpoczynających działalność wynosi więc 280,80 zł. Wysokość składek w 2007r. wynosi:
- ubezpieczenie emerytalne - 19,52% podstawy wymiaru
- ubezpieczenia rentowe - 10,00% podstawy wymiaru
- ubezpieczenie wypadkowe - 1,80% podstawy wymiaru
- dobrowolne chorobowe - 2,45 %.

Po podliczeniu widać, iż łącznie wysokość składek dla osób, które rozpoczęły działalność gospodarczą razem ze składką zdrowotną (w tym wypadku ok. 184,80 zł) będzie niższa niż 300 zł, a więc ponad dwukrotnie niższa niż to było dotychczas (ponad 700 zł).

Właśnie wysokie składki ZUS były dla wielu osób przeszkodą w rozpoczęciu działalności gospodarczej, obecnie po wejściu w życie w/w ustawy ten problem znika, co z pewnością przyczyni się do zwiększenia liczby osób decydujących się na jej rozpoczęcie.

Przedsiębiorca rozliczający składki na własne ubezpieczenia, sporządza i przekazuje do ZUS deklarację rozliczeniową (DRA - zbiorcza deklaracja rozliczeniowa) po rozpoczęciu prowadzenia działalności gospodarczej.

Uwaga:

Jeśli nie zatrudniasz pracowników:

Po złożeniu deklaracji rozliczeniowej DRA w terminie, ze składakami za cały miesiąc, jesteś zwolniony z dalszego składania w/w deklaracji za kolejne m-ce, gdy nic się nie zmienia w stosunku do danych wykazanych w ostatnio złożonej deklaracji (nawet jeśli zmienia się podstawa wymiaru składek).

Jeśli zatrudniasz pracowników:

Jesteś zobowiązany do comiesięcznego składania formularzy rozliczeniowych. Oprócz ZUS DRA należy stosownie do rozliczenia dołączać raporty ZUS RCA- imienny raport miesięczny o należnych składkach i wypłaconych świadczeniach, ZUS RZA- raport imienny o należnych składkach na ubezpieczenie zdrowotne i ZUS RSA- raport imienny o wypłaconych świadczeniach i przerwach w opłacaniu składek.

Wysokość poszczególnych składek wyrażona jest w formie procentu od podstawy wymiaru (przychód) i wynosi:
- z tytułu ubezpieczenia emerytalnego - 19,52% (pełną stawkę opłaca właściciel firmy prywatnej, natomiast przy zatrudnieniu pracowników lub zleceniobiorców - połowę, tj. 9,76 % opłaca pracodawca i tyle samo pracownik lub zleceniobiorca)
- z tytułu ubezpieczenia rentowego - 10,00 % (6,5% opłaca pracodawca, 3,5% opłaca ubezpieczony)
- z tytułu ubezpieczenia chorobowego - 2,45% (opłaca pracownik lub dobrowolnie zleceniobiorca)
- z tytułu ubezpieczenia wypadkowego - 1,80% (opłaca pracodawca i zleceniodawca); wysokość stopy procentowej zależy od liczby zatrudnionych - stopa % składki na ubezpieczenie wypadkowe ustalona w myśl przepisów Ustawy „wypadkowej” art. 28 ust. 1 dla płatników składek zgłaszających do ubezpieczenie nie więcej niż 9 osób to 1,80% (w tej wysokości ubezpieczenie obowiązuje od 01.04.2006r.); płatnicy zatrudniających więcej niż 9 osób samodzielnie ustalają stopę % na podstawie Ustawy, mieści się ona jednakże w przedziale: 0,90 - 3,60%,
- z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego - 9,00% (opłacają wszyscy pracownicy i zleceniobiorcy zobowiązani do ubezpieczenia społecznego, z każdego źródła przychodu, przy czym 7,75 % można odjąć od kwoty podatku dochodowego)
- składka Fundusz Pracy - 2,45 % (opłaca pracodawca i zleceniodawca)
- składka na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych - 0,10% (opłaca płatnik za pracowników).

Rozliczając składki na własne ubezpieczenie, sporządzamy i przekazujemy do ZUS deklarację rozliczeniową. W przypadku zatrudnienia pracowników, oprócz deklaracji rozliczeniowych, dołączać będziemy odpowiednie (w zależności od liczby zatrudnionych) imienne raporty miesięczne za wszystkie osoby ubezpieczone (tzw. raporty ZUS RCA, ZUS RZA, ZUS RSA).

Uwaga:

Wspomniane wyżej raporty i deklarację rozliczeniową składa się wówczas za każdy miesiąc kalendarzowy dokonując wpłat na odpowiednie ubezpieczenia w ustawowym terminie do 15-go następnego miesiąca.

Plus dla Ciebie:

Przy podejmowaniu działalność po raz pierwszy osoba niepełnosprawna można liczyć na ulgi w ich płaceniu - zależnie od stopnia niepełnosprawności. I tak osobom niepełnosprawnym podejmującym po raz pierwszy działalność gospodarczą Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) finansuje:
- 75% składek na ubezpieczenie emerytalne - w przypadku osób zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności,
- 50% składek na ubezpieczenie emerytalne - w przypadku osób zaliczonych do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności,
- 50% składek na ubezpieczenie wypadkowe - w przypadku osób zaliczonych do lekkiego stopnia niepełnosprawności.

Składki na ubezpieczenia społeczne są finansowane odpowiednio przez Fundusz i budżet państwa za okresy miesięczne przez okres roku, na wniosek osoby niepełnosprawnej podejmującej działalność gospodarczą.

Kolejny Krok >>>

ZNAJDŹ FIRMĘ DORADCZĄ
    Skróty wiadomości

reklama

Baza Konkurencyjności Funduszy Europejskich uruchomiona

data: 2015-12-10 15:13:36

źródło: www.mir.gov.pl

Wicepremier Morawiecki o współpracy z krajami ASEAN

data: 2015-12-09 14:11:00

źródło: www.mir.gov.pl

Ministerstwo Rozwoju rozpoczyna działalność

data: 2015-12-08 19:41:30

źródło: www.mir.gov.pl

strony: 12345678910

.