Wyszukiwarka dotacji   Szkolenia unijne   Pliki cookies
  Program Operacyjny Inteligentny Rozwój (PO IR)   Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko (PO IS)   Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (POWER)   Program Operacyjny Polska Cyfrowa (POPC)   Program Operacyjny Polska Wschodnia (POPW)   Programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej (PO EWT)   Regionalne Programy Operacyjne (RPO)   Fundusze Europejskie   Spis użytych skrótów
  Dotacje na Badania i Rozwój (B+R)   Dotacje na Innowacje   Dotacje na Odnawialne Źródła Energii (OZE)   Dotacja z ZUS   Dotacje na szkolenia   Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej
  Rachunki firmowe   Kredyty   Leasing   Oszczędności   Narzędzia porównawcze   Pozostałe
  Podjęcie działalności gospodarczej   Nazwa i zakres działalności   Wpis do EDG   Numer REGON   Numer Identyfikacji Podatkowej   Otwarcie rachunku   Wyrabiamy pieczątkę   Zgłoszenie do ubezpieczeń   Zezwolenia, koncesje   Zanim przetniemy wstęgę   Kalendarium przedsiębiorcy
  PO IG   PO IiŚ   PO KL   PO RPW   PROW   PO RYBY   Programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej   RPO Podlaskie   RPO Małopolskie   RPO Mazowieckie   RPO Opolskie   RPO Dolnośląskie   RPO Podkarpackie   RPO Kujawsko - Pomorskie   RPO Pomorskie   RPO Lubelskie   RPO Śląskie   RPO Lubuskie   RPO Świętokrzyskie   RPO Łódzkie   RPO Warmińsko - Mazurskie   RPO Wielkopolskie   RPO Zachodniopomorskie
Zezwolenia, koncesje

Decydując się na prowadzenie działalności gospodarczej musimy pamiętać, że wolność gospodarcza, którą zapewnia nam ustawa o swobodzie działalności gospodarczej, nie obejmuje wszystkich dziedzin życia gospodarczego. Wiele tych obszarów podlega ustawowym ograniczeniom, które dopuszczają możliwość wykonywania zawodu lub prowadzenia działalności gospodarczej wyłącznie w przypadku posiadanych kwalifikacji i uprawnień zawodowych. Inne zaś wymagają uzyskania zezwoleń lub koncesji. Jeszcze inne muszą zostać zgłoszone do rejestru działalności regulowanej.

Koncesje

Uzyskania koncesji wymaga działalność gospodarcza w zakresie:
- poszukiwania lub rozpoznawania złóż kopalin, wydobywania kopalin ze złóż, bezzbiornikowego magazynowania substancji oraz składowania odpadów w górotworze, w tym w podziemnych wyrobiskach górniczych, wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią i amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym,
- wytwarzania, przetwarzania, magazynowania, przesyłania, dystrybucji i obrotu paliwami i energią,
- ochrony osób i mienia,
- przewozu lotniczego,
- budowy i eksploatacji albo wyłącznie eksploatacji autostrad płatnych oraz dróg ekspresowych, do których stosuje się przepisy o autostradach płatnych,
- rozpowszechniania programów radiowych i telewizyjnych.

Koncesji udziela minister właściwy ze względu na przedmiot działalności gospodarczej, która podlega koncesjonowaniu. Przyznawana jest ona na czas oznaczony, nie krótszy niż 5 lat i nie dłuższy niż 50 lat.

Przedsiębiorca może złożyć wniosek o udzielenie koncesji na czas krótszy. Szczegółowy zakres i warunki wykonywania działalności gospodarczej podlegającej koncesjonowaniu określają przepisy odrębnych ustaw.

Zwykle decyzja organu koncesyjnego na prowadzenie takich form działalności gospodarczej wiąże się z koniecznością spełniania przez przedsiębiorcę dodatkowych wymogów: najczęściej jednym z wielu warunków uzyskania koncesji jest udokumentowane doświadczenie firmy.

Zezwolenia

Bardzo wiele dziedzin działalności gospodarczej wymaga uzyskania zezwoleń. Mowa o tym w zapisach Ustawy z dnia 02.07.2004r o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 173, poz. 1807 z późn. zm.), która odwołuje się w artykule 75 do przepisów szczegółowych zawartych w odrębnych ustawach.

Przepisy te określają, które organy odpowiedzialne są za wydawanie zezwoleń oraz opisują wszelkie warunki wykonywania działalności objętej zezwoleniami, a także tryb wydawania, odmowy wydania i cofania zezwoleń.

Działalność regulowana

Część z rodzajów działalności gospodarczej objęta dotąd zezwoleniami stała się dzięki Ustawie o swobodzie działalności gospodarczej działalnością regulowaną. Z naszego punktu widzenia oznacza to, że mając zamiar wykonywać określoną działalność, musimy zgłosić to do odpowiedniego organu zajmującego się prowadzeniem rejestru działalności regulowanej. Lista działalności objętych tym obowiązkiem obejmuje ponad 20 pozycji.

Uwaga:

Wystąpienie z wnioskiem o zezwolenie lub wpis do rejestru działalności regulowanej nie jest warunkiem wystarczającym do prowadzenia działalności gospodarczej w wybranej przez nas branży. W większości przypadków działalność regulowana wymaga spełnienia dodatkowych wymogów określonych przez odpowiednie ustawy.

Przykładowo: działalność turystyczną prowadzić mogą tylko osoby mające odpowiednia praktykę w zawodzie i odpowiednie wykształcenie. Zwykle decyzja organu zezwalającego na prowadzenie takich form działalności gospodarczej wiąże się z koniecznością spełniania przez przedsiębiorcę dodatkowych wymogów. Wydanie zezwolenia oraz promesy zezwolenia wiąże się z wydatkiem na opłatę skarbową w wysokości określonej w ustawie o opłacie skarbowej lub w wysokości określonej w odrębnych ustawach.


Kolejny Krok >>>

ZNAJDŹ FIRMĘ DORADCZĄ
    Skróty wiadomości

reklama

Baza Konkurencyjności Funduszy Europejskich uruchomiona

data: 2015-12-10 15:13:36

źródło: www.mir.gov.pl

Wicepremier Morawiecki o współpracy z krajami ASEAN

data: 2015-12-09 14:11:00

źródło: www.mir.gov.pl

Ministerstwo Rozwoju rozpoczyna działalność

data: 2015-12-08 19:41:30

źródło: www.mir.gov.pl

strony: 12345678910

.