Wyszukiwarka dotacji   Szkolenia unijne   Pliki cookies
  Program Operacyjny Inteligentny Rozwój (PO IR)   Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko (PO IS)   Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (POWER)   Program Operacyjny Polska Cyfrowa (POPC)   Program Operacyjny Polska Wschodnia (POPW)   Programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej (PO EWT)   Regionalne Programy Operacyjne (RPO)   Fundusze Europejskie   Spis użytych skrótów
  Dotacje na Badania i Rozwój (B+R)   Dotacje na Innowacje   Dotacje na Odnawialne Źródła Energii (OZE)   Dotacja z ZUS   Dotacje na szkolenia   Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej
  Rachunki firmowe   Kredyty   Leasing   Oszczędności   Narzędzia porównawcze   Pozostałe
  Podjęcie działalności gospodarczej   Nazwa i zakres działalności   Wpis do EDG   Numer REGON   Numer Identyfikacji Podatkowej   Otwarcie rachunku   Wyrabiamy pieczątkę   Zgłoszenie do ubezpieczeń   Zezwolenia, koncesje   Zanim przetniemy wstęgę   Kalendarium przedsiębiorcy
  PO IG   PO IiŚ   PO KL   PO RPW   PROW   PO RYBY   Programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej   RPO Podlaskie   RPO Małopolskie   RPO Mazowieckie   RPO Opolskie   RPO Dolnośląskie   RPO Podkarpackie   RPO Kujawsko - Pomorskie   RPO Pomorskie   RPO Lubelskie   RPO Śląskie   RPO Lubuskie   RPO Świętokrzyskie   RPO Łódzkie   RPO Warmińsko - Mazurskie   RPO Wielkopolskie   RPO Zachodniopomorskie
Zanim przetniemy wstęgę

Już tylko krok dzieli nas od przecięcia wstęgi na drzwiach naszej firmy. Pozostają nam jeszcze procedury sprawdzające czy nasze przedsiębiorstwo spełnia wymogi sanitarne, bezpieczeństwa i higieny pracy. Te aspekty powinny zostać zbadane przez odpowiednie służby nadzoru.

Państwowa Inspekcja Sanitarna

Decydując się na prowadzenie działalności gospodarczej związanej z produkcją i obrotem żywnością, handlem artykułami spożywczymi, usługami gastronomicznymi i hotelarskimi, prowadzeniem salonów fryzjersko-kosmetycznych czy gabinetów medycznych, przed oficjalnym otwarciem musimy uzyskać pozytywną opinię Państwowej Inspekcji Sanitarnej lub Sanitarno-Epidemiologicznej. Pozytywna opinia oznacza, że spełnione zostały wszystkie warunki techniczne i organizacyjne niezbędne w prowadzeniu przez nas wybranej działalności gospodarczej. Zakres procedur wymaganych do spełnienia norm sanitarno-epidemiologicznych określa wiele odrębnych aktów prawnych, np.:
- Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie Ustawy o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 178, poz. 1480),
- Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia (Dz. U. z 2005r Nr 31, poz. 265, z późn. zm.),
- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 kwietnia 2004r. w sprawie wymagań higieniczno-sanitarnych w zakładach produkujących lub wprowadzających do obrotu środki spożywcze (Dz. U. Nr 104, poz. 1096),
- Ustawa z dnia 13 września 2002 r. o produktach biobójczych (Dz. U. Nr 175, poz. 1433)
- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 28 lutego 2000 r. w sprawie warunków sanitarnych oraz zasad przestrzegania higieny przy produkcji i obrocie środkami spożywczymi, używkami i substancjami dodatkowymi dozwolonymi (Dz. U. Nr 30, poz. 377 z późn. zm.).

Plus dla Ciebie:

Więcej informacji na temat wymogów sanitarnych znajdziesz na stronie internetowej: www.gis.gov.pl

Państwowa Inspekcja Weterynaryjna

Gdy nasze przedsiębiorstwo będzie zajmowało się obrotem i przetwórstwem produktów pochodzenia zwierzęcego, z wyjątkiem sprzedaży detalicznej mięsa i jego przetworów w sklepach spożywczych, a więc gdy na przykład mamy zamiar produkować pasztet domowy lub schab ze śliwką, bądź pakować hermetycznie wędliny w plasterkach, mamy obowiązek zgłosić tę działalność do Państwowej Inspekcji Weterynaryjnej, co wynika z Ustawy z dnia 16 grudnia 2005 r. o produktach pochodzenia zwierzęcego (Dz. U. Nr 17, poz. 127).

Państwowa Inspekcja Handlowa

Jeśli nasza działalność koncentruje się na produkcji wyrobów i usługach dla ludności, a zwłaszcza na handlu detalicznym lub gastronomii, musimy zgłosić ją także do lokalnego oddziału Państwowej Inspekcji Handlowej, co wynika z zapisów Ustawy o Inspekcji Handlowej z dnia 15 grudnia 2000 r. (Dz. U. Nr 4 z 2001r., poz. 25 z późn. zm.).

Inspektorzy Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej prowadzą cykliczne kontrole przedsiębiorstw, badając przede wszystkim jakość oferowanych produktów pod kątem bezpieczeństwa dla zdrowia i życia konsumentów oraz zgodności produktów z obowiązującymi normami i parametrami zadeklarowanymi przez producentów. W przypadku placówek gastronomicznych inspektorzy kontrolują także rzetelność obsługi, zgodność masy i objętości w stosunku do deklaracji uwidocznionych w cennikach, stan sanitarny i inne zagadnienia ważne z punktu widzenia konsumenta.

Państwowa Straż Pożarna

Jeżeli nasza działalność wymaga posiadania lub budowy obiektów produkcyjnych, handlowych, usługowych czy też baz magazynowych, a zwłaszcza składów drewna i materiałów łatwopalnych lub stacji benzynowych, mamy obowiązek zgłosić je do właściwej Komendy Straży Pożarnej. Obiekty te wymagają potwierdzenia, że spełniają wymogi ochrony przeciwpożarowej i nie stwarzają zagrożenia dla przebywających w nich pracowników oraz dla otoczenia.

Państwowa Inspekcja Pracy

Rozpoczęcie działalności gospodarczej - zwłaszcza, gdy zamierzamy zatrudniać pracowników - powoduje wiele dodatkowych obowiązków, wynikających z przepisów o bezpieczeństwie i higienie pracy.

Zgodnie z zapisami Kodeksu Pracy to my jako pracodawca, niezależnie od tego, czy zatrudniamy tylko jednego, czy tysiąc pracowników, ponosimy odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i higieny pracy w naszym przedsiębiorstwie.

Uwaga:

Na nas także spoczywa obowiązek powiadomienia na piśmie, w ciągu 30 dni od dnia rozpoczęcia działalności, właściwego inspektora pracy i właściwego państwowego inspektora sanitarnego o miejscu, rodzaju i zakresie prowadzonej działalności. Obowiązek ten dotyczy także sytuacji, gdy zmieniamy miejsca, rodzaj i zakres prowadzonej działalności, a zwłaszcza, gdy dokonujemy zmian w technologii lub profilu produkcji.

Po dokonaniu przez nas zgłoszenia do Państwowej Inspekcji Pracy mogą nas odwiedzić inspektorzy pracy w celu skontrolowania przedsiębiorstwa pod kątem przestrzegania przepisów bhp i sanitarnych. Właściwy inspektor pracy lub właściwy państwowy inspektor sanitarny może zobowiązać pracodawcę prowadzącego działalność, która powoduje szczególne zagrożenie dla zdrowia lub życia pracowników, do okresowej aktualizacji wspomnianych informacji.

Plus dla Ciebie:

Wiele praktycznych informacji na temat przepisów prawa pracy oraz zasad BHP znajdziesz na stronie internetowej: www.pip.gov.pl
Poza tym więcej na temat tworzenia odpowiednich warunków bezpieczeństwa i higieny pracy w przedsiębiorstwach znajdziemy w serwisie internetowym Centralnego Instytutu Ochrony Pracy -Państwowego Instytutu Badawczego: www.mikrofirmabhp.pl

Możesz również szukać pełnego wykazu aktów prawnych dotyczących warunków bhp i higieniczno-sanitarnych, jakie musi spełnić przedsiębiorca zależnie od prowadzonej przez niego działalności gospodarczej.


Kolejny Krok >>>

ZNAJDŹ FIRMĘ DORADCZĄ
    Skróty wiadomości

reklama

Baza Konkurencyjności Funduszy Europejskich uruchomiona

data: 2015-12-10 15:13:36

źródło: www.mir.gov.pl

Wicepremier Morawiecki o współpracy z krajami ASEAN

data: 2015-12-09 14:11:00

źródło: www.mir.gov.pl

Ministerstwo Rozwoju rozpoczyna działalność

data: 2015-12-08 19:41:30

źródło: www.mir.gov.pl

strony: 12345678910

.