Wyszukiwarka dotacji   Szkolenia unijne   Pliki cookies
  Program Operacyjny Inteligentny Rozwój (PO IR)   Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko (PO IS)   Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (POWER)   Program Operacyjny Polska Cyfrowa (POPC)   Program Operacyjny Polska Wschodnia (POPW)   Programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej (PO EWT)   Regionalne Programy Operacyjne (RPO)   Fundusze Europejskie   Spis użytych skrótów
  Dotacje na Badania i Rozwój (B+R)   Dotacje na Innowacje   Dotacje na Odnawialne Źródła Energii (OZE)   Dotacja z ZUS   Dotacje na szkolenia   Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej
  Rachunki firmowe   Kredyty   Leasing   Oszczędności   Narzędzia porównawcze   Pozostałe
  Podjęcie działalności gospodarczej   Nazwa i zakres działalności   Wpis do EDG   Numer REGON   Numer Identyfikacji Podatkowej   Otwarcie rachunku   Wyrabiamy pieczątkę   Zgłoszenie do ubezpieczeń   Zezwolenia, koncesje   Zanim przetniemy wstęgę   Kalendarium przedsiębiorcy
  PO IG   PO IiŚ   PO KL   PO RPW   PROW   PO RYBY   Programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej   RPO Podlaskie   RPO Małopolskie   RPO Mazowieckie   RPO Opolskie   RPO Dolnośląskie   RPO Podkarpackie   RPO Kujawsko - Pomorskie   RPO Pomorskie   RPO Lubelskie   RPO Śląskie   RPO Lubuskie   RPO Świętokrzyskie   RPO Łódzkie   RPO Warmińsko - Mazurskie   RPO Wielkopolskie   RPO Zachodniopomorskie
Kalendarium przedsiębiorcy

Rzetelne prowadzenie biznesu jest związane z systematycznym gromadzeniem i przesyłaniem dokumentacji do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Urzędu Skarbowego. Dla nas znaczenie będzie miało terminowe przesyłanie sprawozdań oraz odprowadzanie składek i podatków.

Uwaga:

Tu decyduje data stempla na kopii dokumentu przyjętego przez kancelarię lub biuro podawcze albo data stempla na potwierdzeniu nadania listu poleconego. To powód, dla którego powinniśmy pamiętać o ważnych datach w życiu każdego przedsiębiorcy.

Pamiętaj, aby w każdym miesiącu:

- do 7 dnia każdego miesiąca zapłacić podatek dla osób opodatkowanych w formie karty podatkowej.

- do 10 dnia każdego miesiąca zapłacić za siebie składki na ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz Fundusz Pracy (składka płacona jest za poprzedni miesiąc kalendarzowy, np. do 10 października płacimy za wrzesień).

Uwaga:

W tym terminie opłacamy składki wyłącznie za siebie, czyli wtedy, gdy nie zatrudniamy żadnych pracowników.

- do 15 dnia każdego miesiąca zapłacić składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz Fundusz Pracy i/lub Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

Uwaga:

Ten termin obowiązuje przedsiębiorcę, który musi odprowadzić składki za poprzedni miesiąc za siebie i zatrudnionych pracowników.

- do 20 dnia każdego miesiąca zapłacić zryczałtowany podatek od przychodów ewidencjonowanych.

Uwaga:

Wyjątek stanowi ryczałt za grudzień, który płacimy składając jednocześnie do Urzędu Skarbowego zeznanie roczne PIT-28.

- do 20 dnia każdego miesiąca dokonać wpłaty zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą na zasadach ogólnych oraz zaliczkę miesięczną na podatek dochodowy od łącznej kwoty dokonanych wypłat wynagrodzeń,

- do 20 dnia każdego miesiąca zapłacić zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych od wpłat z umów zleceń i umów o dzieło,

- do 25 dnia każdego miesiąca złożyć formularz deklaracji podatkowej VAT-7 oraz dokonać rozliczenia miesięcznego podatku VAT i rozliczenia miesięcznego podatku akcyzowego.

Pamiętaj, aby w każdym kwartale:

- do 25 dnia każdego miesiąca następującego po kwartale, w którym stałeś się płatnikiem VAT, dokonać rozliczenia podatku VAT i złożyć formularz VAT-7K.

Pamiętaj, aby w każdym roku kalendarzowym:

- do 31 stycznia roku następującego po roku podatkowym, złożyć zeznanie o wysokości uzyskanego przychodu, wartości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych (formularz PIT-28), jeśli rozliczasz się na podstawie podatku zryczałtowanego.

- do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym, złożyć zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (lub poniesionej straty) w roku podatkowym (formularz PIT-36), jeśli prowadzisz działalność gospodarczą na zasadach ogólnych. W tym też terminie należy również wpłacić, o ile to wynika ze złożonego zeznania, różnicę między podatkiem należnym a sumą zaliczek należnych za dany rok, przekazanych na konto Urzędu Skarbowego.

- do 20 grudnia wpłacić na konto Urzędu Skarbowego zaliczkę za grudzień w wysokości należnej za listopad, bez składania deklaracji PIT-5 lub PIT-5L, jeśli rozliczasz się na zasadach ogólnych.

Rada:

Pilnując kalendarza przedsiębiorcy nie wpadajmy w panikę, jeśli dzień, w którym wypada termin ostatecznego złożenia sprawozdania lub płatności przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy. Wówczas termin złożenia dokumentów i płatności upływa w pierwszym dniu roboczym następującym po dniach wolnych.


ZNAJDŹ FIRMĘ DORADCZĄ
    Skróty wiadomości

reklama

Baza Konkurencyjności Funduszy Europejskich uruchomiona

data: 2015-12-10 15:13:36

źródło: www.mir.gov.pl

Wicepremier Morawiecki o współpracy z krajami ASEAN

data: 2015-12-09 14:11:00

źródło: www.mir.gov.pl

Ministerstwo Rozwoju rozpoczyna działalność

data: 2015-12-08 19:41:30

źródło: www.mir.gov.pl

strony: 12345678910

.