Wyszukiwarka dotacji   Szkolenia unijne   Pliki cookies
  Program Operacyjny Inteligentny Rozwój (PO IR)   Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko (PO IS)   Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (POWER)   Program Operacyjny Polska Cyfrowa (POPC)   Program Operacyjny Polska Wschodnia (POPW)   Programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej (PO EWT)   Regionalne Programy Operacyjne (RPO)   Fundusze Europejskie   Spis użytych skrótów
  Dotacje na Badania i Rozwój (B+R)   Dotacje na Innowacje   Dotacje na Odnawialne Źródła Energii (OZE)   Dotacja z ZUS   Dotacje na szkolenia   Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej
  Rachunki firmowe   Kredyty   Leasing   Oszczędności   Narzędzia porównawcze   Pozostałe
  Podjęcie działalności gospodarczej   Nazwa i zakres działalności   Wpis do EDG   Numer REGON   Numer Identyfikacji Podatkowej   Otwarcie rachunku   Wyrabiamy pieczątkę   Zgłoszenie do ubezpieczeń   Zezwolenia, koncesje   Zanim przetniemy wstęgę   Kalendarium przedsiębiorcy
  PO IG   PO IiŚ   PO KL   PO RPW   PROW   PO RYBY   Programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej   RPO Podlaskie   RPO Małopolskie   RPO Mazowieckie   RPO Opolskie   RPO Dolnośląskie   RPO Podkarpackie   RPO Kujawsko - Pomorskie   RPO Pomorskie   RPO Lubelskie   RPO Śląskie   RPO Lubuskie   RPO Świętokrzyskie   RPO Łódzkie   RPO Warmińsko - Mazurskie   RPO Wielkopolskie   RPO Zachodniopomorskie
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko (PO IiŚ)

Struktura programu składa się z czterech głównych celów tematycznych tworzących podstawowe obszary interwencji (gospodarka niskoemisyjna, adaptacja do zmian klimatu, ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów, transport zrównoważony i bezpieczeństwo energetyczne) oraz w ograniczonym zakresie komplementarnych działań dotyczących kluczowych elementów infrastruktury ochrony zdrowia oraz dziedzictwa kulturowego. Działania realizowane w ramach programu zostały dobrane tak, aby w największym stopniu przyczyniały się do osiągnięcia celu głównego, tj. wsparcia gospodarki efektywnie korzystającej z zasobów i przyjaznej środowisku oraz sprzyjającej spójności terytorialnej i społecznej.

W ramach POIiŚ przewiduje się dziewięć merytorycznych osi priorytetowych (finansowanych z FS i EFRR) oraz jedną oś dedykowaną działaniom w zakresie pomocy technicznej (finansowaną w całości z FS) na rzecz całego POIiŚ:

Oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki

Działania 1.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych
Podziałania 1.1.1 Wspieranie inwestycji dotyczących wytwarzania energii z odnawialnych źródeł wraz z podłączeniem tych źródeł do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej.
Podziałania 1.1.2 Wspieranie projektów dotyczących budowy oraz przebudowy sieci umożliwiających przyłączanie jednostek wytwarzania energii z OZE

Działania 1.2 Promowanie efektywności energetycznej i korzystania z odnawialnych źródeł energii w przedsiębiorstwach

Działania 1.3 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach
Podziałania 1.3.1 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach publicznych
Podziałania 1.3.2 Wspieranie efektywności energetycznej w sektorze mieszkaniowym
Podziałania 1.3.3 Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE

Działania 1.4 Rozwijanie i wdrażanie inteligentnych systemów dystrybucji działających na niskich i średnich poziomach napięcia
Podziałania 1.4.1 Wsparcie budowy inteligentnych sieci elektroenergetycznych o charakterze pilotażowym i demonstracyjnym
Podziałania 1.4.2 Ogólnopolski program popularyzacji wiedzy i promocji inteligentnych systemów przesyłu i dystrybucji energii

Działania 1.5 Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu

Działania 1.6 Promowanie wykorzystywania wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe
Podziałania 1.6.1 Źródła wysokosprawnej kogeneracji
Podziałania 1.6.2 Sieci ciepłownicze i chłodnicze dla źródeł wysokosprawnej kogeneracji

Działania 1.7 Kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie konurbacji śląsko –dąbrowskiej
Podziałania 1.7.1 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych w konurbacji śląsko-dąbrowskiej
Podziałania 1.7.2 Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu w konurbacji śląsko-dąbrowskiej
Podziałania 1.7.3 Promowanie wykorzystywania wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej w konurbacji śląsko-dąbrowskiej

Oś priorytetowa II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu

Działania 2.1 Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring środowiska
Działania 2.2 Gospodarka odpadami komunalnymi
Działania 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach
Działania 2.4 Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna
Działania 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego

Oś priorytetowa III Rozwój sieci drogowej TEN-T i transportu multimodalnego

Działania 3.1 Rozwój drogowej i lotniczej sieci TEN-T
Działania 3.2 Rozwój transportu morskiego, śródlądowych dróg wodnych i połączeń multimodalnych

Oś priorytetowa IV Infrastruktura drogowa dla miast

Działania 4.1 Zwiększenie dostępności transportowej ośrodków miejskich leżących w sieci drogowej TEN-T i odciążenie miast od nadmiernego ruchu drogowego
Działania 4.2 Zwiększenie dostępności transportowej ośrodków miejskich leżących poza siecią drogową TEN-T. i odciążenie miast od nadmiernego ruchu drogowego

Oś priorytetowa V Rozwój transportu kolejowego w Polsce

Działania 5.1 Rozwój kolejowej sieci TEN-T
Działania 5.2 Rozwój transportu kolejowego poza TEN-T

Oś priorytetowa VI Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego w miastach

Działania 6.1 Rozwój publicznego transportu zbiorowego w miastach

Oś priorytetowa VII Poprawa bezpieczeństwa energetycznego

Działania 7.1 Rozwój inteligentnych systemów magazynowania, przesyłu i dystrybucji energii

Oś priorytetowa VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury

Działania 8.1 Ochrona zabytków i rozwój zasobów kultury

Oś priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia

Działania 9.1 Infrastruktura ratownictwa medycznego
Działania 9.2 Infrastruktura ponadregionalnych podmiotów leczniczych

Oś priorytetowa X Pomoc techniczna

Działania 10.1 Pomoc techniczna


Szczegółowe informacje dotyczące programu dostępne są na stronie Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
Potrzebują Państwo pomocy profesjonalistów w przygotowaniu dokumentacji - serdecznie zapraszamy:
 

ZNAJDŹ FIRMĘ DORADCZĄ
    Skróty wiadomości

reklama

Baza Konkurencyjności Funduszy Europejskich uruchomiona

data: 2015-12-10 15:13:36

źródło: www.mir.gov.pl

Wicepremier Morawiecki o współpracy z krajami ASEAN

data: 2015-12-09 14:11:00

źródło: www.mir.gov.pl

Ministerstwo Rozwoju rozpoczyna działalność

data: 2015-12-08 19:41:30

źródło: www.mir.gov.pl

strony: 12345678910

.