Wyszukiwarka dotacji   Szkolenia unijne   Pliki cookies
  Program Operacyjny Inteligentny Rozwój (PO IR)   Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko (PO IS)   Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (POWER)   Program Operacyjny Polska Cyfrowa (POPC)   Program Operacyjny Polska Wschodnia (POPW)   Programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej (PO EWT)   Regionalne Programy Operacyjne (RPO)
RPO Dolnośląskie
RPO Kujawsko-pomorskie
RPO Lubelskie
RPO Lubuskie
RPO Łódzkie
RPO Małopolskie
RPO Mazowieckie
RPO Opolskie
RPO Podkarpackie
RPO Podlaskie
RPO Pomorskie
RPO Śląskie
RPO Świętokrzyskie
RPO Warmińsko-mazurskie
RPO Wielkopolskie
RPO Zachodniopomorskie
  Fundusze Europejskie   Spis użytych skrótów
  Dotacje na Badania i Rozwój (B+R)   Dotacje na Innowacje   Dotacje na Odnawialne Źródła Energii (OZE)   Dotacja z ZUS   Dotacje na szkolenia   Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej
  Rachunki firmowe   Kredyty   Leasing   Oszczędności   Narzędzia porównawcze   Pozostałe
  Podjęcie działalności gospodarczej   Nazwa i zakres działalności   Wpis do EDG   Numer REGON   Numer Identyfikacji Podatkowej   Otwarcie rachunku   Wyrabiamy pieczątkę   Zgłoszenie do ubezpieczeń   Zezwolenia, koncesje   Zanim przetniemy wstęgę   Kalendarium przedsiębiorcy
  PO IG   PO IiŚ   PO KL   PO RPW   PROW   PO RYBY   Programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej   RPO Podlaskie   RPO Małopolskie   RPO Mazowieckie   RPO Opolskie   RPO Dolnośląskie   RPO Podkarpackie   RPO Kujawsko - Pomorskie   RPO Pomorskie   RPO Lubelskie   RPO Śląskie   RPO Lubuskie   RPO Świętokrzyskie   RPO Łódzkie   RPO Warmińsko - Mazurskie   RPO Wielkopolskie   RPO Zachodniopomorskie
Regionalne Programy Operacyjne

Programy Regionalne ukierunkowane są na kompleksowe wsparcie rozwoju województw. Każdy program ma swoją specyfikę wynikającą z uwarunkowań i strategii regionalnych, jednak bazą do ich tworzenia były krajowe i unijne cele tematyczne.

Programy Regionalne funkcjonują równolegle do programów krajowych – w obu przypadkach uwzględniane były te same cele, jednak inne jest podejście do ich realizacji. Zgodnie z założeniami strategicznymi jakie przyjęto w naszym kraju na potrzeby opracowania programów na lata 2014-2020 z poziomu regionalnego powinny być wspierane:

1. Ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego głównie:

  • regionalna i lokalna infrastruktura naukowa, transfer technologii, regionalne badania i innowacje
    wspieranie przedsiębiorczości
  • lokalne inwestycje energetyczne, strategie niskoemisyjne dla miast
  • regionalna i lokalna infrastruktura środowiskowa, kultura
  • regionalna i lokalna infrastruktura transportowa – transport publiczny w miastach
  • regionalna i lokalna infrastruktura edukacyjna, społeczna, rewitalizacja, lokalne strategie rozwoju, dostępność do usług


2. Natomiast działania Europejskiego Funduszu Społecznego na szczeblu regionalnym będą dotyczyć:
  • zapewniania dostępu do zatrudnienia osobom poszukującym pracy i nieaktywnym zawodowo, w tym podejmowania lokalnych inicjatyw; trwałej integracji na rynku pracy ludzi młodych
  • samozatrudnienia, przedsiębiorczości oraz tworzenie nowych miejsc pracy; wspierania zdolności przystosowania się przedsiębiorstw i pracowników do zmian oraz zwiększenia inwestycji w kapitał ludzki
  • aktywnej integracji; integracji społeczności marginalizowanych; lokalnych strategii rozwoju; zwiększania dostępności, wykorzystania i jakości technologii informacyjno-komunikacyjnych przez rozwój kultury informatycznej, inwestycji w e-integrację

Aby zapoznać się z programem konkretnego województwa wybierz poniżej:

ZNAJDŹ FIRMĘ DORADCZĄ
    Skróty wiadomości

reklama

Baza Konkurencyjności Funduszy Europejskich uruchomiona

data: 2015-12-10 15:13:36

źródło: www.mir.gov.pl

Wicepremier Morawiecki o współpracy z krajami ASEAN

data: 2015-12-09 14:11:00

źródło: www.mir.gov.pl

Ministerstwo Rozwoju rozpoczyna działalność

data: 2015-12-08 19:41:30

źródło: www.mir.gov.pl

strony: 12345678910

.