Wyszukiwarka dotacji   Szkolenia unijne   Pliki cookies
  Program Operacyjny Inteligentny Rozwój (PO IR)   Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko (PO IS)   Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (POWER)   Program Operacyjny Polska Cyfrowa (POPC)   Program Operacyjny Polska Wschodnia (POPW)   Programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej (PO EWT)   Regionalne Programy Operacyjne (RPO)   Fundusze Europejskie   Spis użytych skrótów
  Dotacje na Badania i Rozwój (B+R)   Dotacje na Innowacje   Dotacje na Odnawialne Źródła Energii (OZE)   Dotacja z ZUS   Dotacje na szkolenia   Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej
  Rachunki firmowe   Kredyty   Leasing   Oszczędności   Narzędzia porównawcze   Pozostałe
  Podjęcie działalności gospodarczej   Nazwa i zakres działalności   Wpis do EDG   Numer REGON   Numer Identyfikacji Podatkowej   Otwarcie rachunku   Wyrabiamy pieczątkę   Zgłoszenie do ubezpieczeń   Zezwolenia, koncesje   Zanim przetniemy wstęgę   Kalendarium przedsiębiorcy
  PO IG   PO IiŚ   PO KL   PO RPW   PROW   PO RYBY   Programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej   RPO Podlaskie   RPO Małopolskie   RPO Mazowieckie   RPO Opolskie   RPO Dolnośląskie   RPO Podkarpackie   RPO Kujawsko - Pomorskie   RPO Pomorskie   RPO Lubelskie   RPO Śląskie   RPO Lubuskie   RPO Świętokrzyskie   RPO Łódzkie   RPO Warmińsko - Mazurskie   RPO Wielkopolskie   RPO Zachodniopomorskie

Wsparcie edukacji z funduszy UE

data: 2007-09-05 09:07:46

Jak zapowiada minister rozwoju regionalnego Grażyna Gęsicka, na konferenecji prasowej, która odbyła się 3 września b.r., w latach 2007-2013 na wsparcie edukacji przeznaczonych zostanie pięciokrotnie więcej środków niż dotychczas. Na projekty z zakresu edukacji wydatkowanych będzie ok. 13 mld zł pochodzących z regionalnych programów operacyjnych i Programu Kapitał Ludzki.

W perspektywie finansowej 2004-2006 w ramach ZPORR i SPO RZL podpisane zostały umowy o dofinansowanie projektów z zakresu edukacji na kwotę 2,7 mld zł. Projekty związane z rozbudową infrastruktury edukacyjnej, tzw. projekty twarde, uzyskały dofinansowanie ze środków ZPORR w wysokości ok. 280 mln zł. Środki te pozwoliły wybudować lub zmodernizować ok. 180 obiektów przeznaczonych na cele dydaktyczne: szkoły, przedszkola, laboratoria, sale do praktycznej nauki zawodu, biblioteki, sale gimnastycznych, szkolne boiska, internaty i stołówki. Wiele z tych projektów zostało już zakończonych.

Z unijnych funduszy finansowane są również tzw. projekty miękkie mające na celu wyrównywanie szans edukacyjnych. W ramach ZPORR finansowane są stypendia dla uczniów pochodzących z obszarów wiejskich i zagrożonych marginalizacją. Dotychczas ze stypendiów unijnych skorzystało 140 tysięcy uczniów. Ponad 70 procent uczniów, którzy skorzystali z tej formy wsparcia, kontynuuje naukę w szkołach wyższych.

Minister Gęsicka poinformowała, że ze środków Programu Rozwój Zasobów Ludzkich utworzono prawie 800 ośrodków alternatywnej edukacji przedszkolnej, z których korzysta ponad 11 tysięcy przedszkolaków. Ze środków SPO RZL finansowane są również programy rozwojowe dla szkół oraz projekty z zakresu doskonalenia zawodowego nauczycieli. Dotacje na realizację programów rozwojowych uzyskało prawie 3 tysiące szkół. Przeszkolono 100 tys. nauczycieli z 9 tysięcy szkół. W ponad 8 tysiącach szkół powstały pracownie komputerowe.

Minister przypomniała, że projekty dotyczące edukacji były realizowane również w ramach Inicjatywy Wspólnotowej Interreg. Duża liczba projektów transgranicznych koncentrowała się na wymianie uczniów, zakupie sprzętu do nauki języków obcych i wprowadzeniu nowatorskich programów nauczania w tym zakresie. Programy przygraniczne umożliwiły również współpracę i wymianę kadry nauczycielskiej oraz opracowanie programów nauczania skierowanych na przybliżanie uczniom wspólnej tradycji, kultury i historii obszarów przygranicznych.

W latach 2007-2013 projekty dotyczące edukacji będą finansowane z regionalnych programów operacyjnych oraz z Programu Kapitał Ludzki. Wszystkie regiony na rozwój infrastruktury edukacyjnej przeznaczyły ponad 700 mln euro. To stanowi 4 proc. wszystkich środków na realizację programów regionalnych. Minister poinformowała, że w ramach programów regionalnych finansowana będzie budowa oraz remonty obiektów dydaktycznych, sal gimnastycznych, bibliotek, stołówek, internatów.

W Programie Kapitał Ludzki wsparcie dla edukacji przewidziano w dwóch priorytetach: w Priorytecie III - Wysoka jakość systemu oświaty oraz w Priorytecie IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. W ramach Priorytetu III, wdrażanego na poziomie centralnym, realizowane będą projekty dotyczące m.in. rozwoju systemu egzaminów zewnętrznych, modernizacji nadzoru pedagogicznego, stworzenia narzędzi do monitorowania i ewaluacji systemu oświaty, zwiększenia efektywności systemu kształcenia nauczycieli.

Priorytet IX, realizowany przez samorządy województw na mocy specjalnych porozumień, będzie ukierunkowany na upowszechnianie edukacji przedszkolnej, zwłaszcza na wsi, wyrównywaniu szans edukacyjnych zapewnieniu wysokiej jakości usług edukacyjnych, podniesieniu atrakcyjności szkolnictwa zawodowego, oraz wsparcia kadr systemu oświaty.

Podczas konferencji zostały także zaprezentowane wybrane projekty z zakresu edukacji, które otrzymały dofinansowanie z unijnych funduszy.

Źródło: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

ZNAJDŹ FIRMĘ DORADCZĄ
    Skróty wiadomości

reklama

Baza Konkurencyjności Funduszy Europejskich uruchomiona

data: 2015-12-10 15:13:36

źródło: www.mir.gov.pl

Wicepremier Morawiecki o współpracy z krajami ASEAN

data: 2015-12-09 14:11:00

źródło: www.mir.gov.pl

Ministerstwo Rozwoju rozpoczyna działalność

data: 2015-12-08 19:41:30

źródło: www.mir.gov.pl

strony: 12345678910

.